ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• เผยแพร่ผลงานคุณครูสุชาติ คิดกล้า

ชื่อผู้วิจัย : นายสุชาติ คิดกล้า
ชื่อวิจัย : การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดทันตกรรมวัยซน
เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปาก
แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านลำชี
(วุฒิวงษ์ราษฎร์สงเคราะห์) จังหวัดสุรินทร์
ปีการศึกษา 2552
ปีที่วิจัย : ปีการศึกษา 2552
สถานที่วิจัย : โรงเรียนบ้านลำชี (วุฒิวงษ์ราษฎร์สงเคราะห์)

บทคัดย่อ

รายงานการวิจัยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดทันตกรรมวัยซน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านลำชี (วุฒิวงษ์ราษฎร์สงเคราะห์) จังหวัดสุรินทร์ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การดูแลสุขภาพช่องปาก ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านลำชี (วุฒิวงษ์ราษฎร์สงเคราะห์) จังหวัดสุรินทร์ ก่อนและหลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดทันตกรรมวัยซน และ 3) เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านลำชี (วุฒิวงษ์ราษฎร์สงเคราะห์) จังหวัดสุรินทร์ ก่อนและหลังการเสริมสร้างพฤติกรรมโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดทันตกรรม วัยซน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้วิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 โรงเรียนบ้านลำชี (วุฒิวงษ์ราษฎร์สงเคราะห์) ปีการศึกษา 2552 จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 21 คน ซึ่งได้โดยการเลือกแบบเจาะจง ตัวแปรในการวิจัยครั้งนี้ คือ 1) ตัวแปรต้น ได้แก่ การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดทันตกรรมวัยซน เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 โรงเรียนบ้านลำชี (วุฒิวงษ์ราษฎร์สงเคราะห์) จังหวัดสุรินทร์ และ 2) ตัวแปรตาม ได้แก่ (1) ประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดทันตกรรมวัยซน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านลำชี (วุฒิวงษ์ราษฎร์สงเคราะห์) จังหวัดสุรินทร์ (2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการดูแลสุขภาพช่องปาก ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านลำชี (วุฒิวงษ์ราษฎร์สงเคราะห์) จังหวัดสุรินทร์ ก่อนและหลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดทันตกรรมวัยซน และ (3) พฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านลำชี (วุฒิวงษ์ราษฎร์สงเคราะห์) จังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2552 ก่อนและหลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดทันตกรรมวัยซน โดยระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย คือ วันที่ 7 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2552 ถึงวันที่ 1 เดือนกันยายน พ.ศ. 2552
ผลการวิจัย พบว่า
1. หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดทันตกรรมวัยซน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านลำชี (วุฒิวงษ์ราษฎร์สงเคราะห์) จังหวัดสุรินทร์ มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 84.92/83.02 ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน โดยมีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ คือ 80/80
2. ก่อนได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดทันตกรรมวัยซน นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยรวมเท่ากับ 331 คะแนน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 15.76 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.41 คิดเป็นร้อยละ 52.54 ทั้งนี้เมื่อพิจารณาทั้งโดยภาพรวมและรายบุคคล พบว่า นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน และภายหลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดทันตกรรมวัยซน นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยรวมเท่ากับ 523 คะแนน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 24.90 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.14 คิดเป็นร้อยละ 83.02 เมื่อพิจารณาโดยรวม นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายบุคคล พบว่า นักเรียนจำนวน 18 คน ผ่านเกณฑ์การประเมิน คิดเป็นร้อยละ 85.71 และมีนักเรียนเพียงจำนวน 3 คน ไม่ผ่านเกณฑ์เกณฑ์การประเมิน คิดเป็นร้อยละ 14.29 และเมื่อนำผลสัมฤทธิ์ดังกล่าวมาเปรียบเทียบกัน พบว่า ภายหลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดทันตกรรมวัยซน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านลำชี (วุฒิวงษ์ราษฎร์สงเคราะห์) จังหวัดสุรินทร์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การดูแลสุขภาพช่องปาก สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. ภายหลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดทันตกรรมวัยซน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านลำชี (วุฒิวงษ์ราษฎร์สงเคราะห์) จังหวัดสุรินทร์ มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปาก สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

โพสต์โดย ชาติ : [17 ธ.ค. 2553 เวลา 00:39 น.]
อ่าน [918] ไอพี : 119.42.116.33
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม