ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานนวัตกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอน เรื่อง อาหาร โภชนาการและสิ่งแวดล้อม

ชื่อเรื่อง : รายงานนวัตกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอน เรื่อง อาหาร โภชนาการและสิ่งแวดล้อม

ผู้ศึกษา : นายเหรียญ ธนเรืองสุวรรณ

ปีการศึกษา : 2551

บทคัดย่อ

รายงานนวัตกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอน เรื่อง อาหาร โภชนาการและสิ่งแวดล้อมที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อ เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดการสอน เรื่อง อาหาร โภชนาการและสิ่งแวดล้อมที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อาหาร โภชนาการและสิ่งแวดล้อมที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้เรื่อง อาหาร โภชนาการและสิ่งแวดล้อมที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เรื่องอาหารโภชนาการและสิ่งแวดล้อมที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5 ที่ผู้ศึกษาได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่สอน โรงเรียนบ้านห้วยต้ม อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 จำนวน 30 คน ชาย 15 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 หญิง 15 คน คิดเป็น ร้อยละ 50.00 โดยวิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง อาหาร โภชนาการและสิ่งแวดล้อมที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 14 แผน ชุดการสอน เรื่อง อาหาร โภชนาการและสิ่งแวดล้อมที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 5 ชุด แบบทดสอบท้ายชุดการสอนแต่ละชุด จำนวน 5 ชุด รวม 50 ข้อ 50 คะแนน เป็นการเก็บคะแนนระหว่างเรียน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อาหารโภชนาการและสิ่งแวดล้อม เป็นแบบเลือกตอบ 3 ตัวเลือก (ก ข ค) จำนวน 30 ข้อ แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดการสอน เรื่องอาหารโภชนาการและสิ่งแวดล้อม ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ชนิดคำถามปลายปิด แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครอง ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดการสอน เรื่องอาหารโภชนาการและสิ่งแวดล้อม ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
สรุปผลการศึกษา พบว่า ชุดการสอน เรื่อง อาหาร โภชนาการและสิ่งแวดล้อมที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่สร้างขึ้นมีความสอดคล้อง เหมาะสมอยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 4.82 ซึ่งมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ .38 และมีประสิทธิภาพเท่ากับ 91.49/93.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด / คือ 80/80 แสดงว่า ชุดการสอน เรื่อง อาหารโภชนาการและสิ่งแวดล้อมที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนโดยใช้ ชุดการสอน เรื่อง อาหาร โภชนาการและสิ่งแวดล้อม มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 20.67 มีค่าเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 27.9 คะแนนเฉลี่ยความก้าวหน้า 7.2 ร้อยละของความก้าวหน้าเท่ากับ 24.0 และเมื่อนำคะแนนจากการทดสอบมาหาค่าดัชนีประสิทธิผลมีค่าเท่ากับ .77 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่น่าพอใจ คือ 0.50 และเมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนเรียน และหลังเรียนโดยใช้ t – test นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นั่นแสดงว่าการเรียนจากชุดการสอน เรื่อง อาหาร โภชนาการและสิ่งแวดล้อม ทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นจริง นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้ชุดการสอน เรื่องอาหารโภชนาการและสิ่งแวดล้อม ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ในภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.25 ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดการสอน เรื่อง อาหารโภชนาการและสิ่งแวดล้อม ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ในภาพรวมอยู่ในระดับ พึงพอใจมาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.79 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.25 แสดงว่า ผู้ปกครองมีความพึงพอใจและยินดีให้ความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนของครู

โพสต์โดย aomam : [16 ธ.ค. 2553 เวลา 22:57 น.]
อ่าน [1059] ไอพี : 223.206.231.198
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม