ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยชุดการสอนพระพุทธศาสนา เรื่อง พุทธศาสนา หลักธรรมน้อมนำชีวิตที่มีต่อผ

ชื่อเรื่อง : รายงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยชุดการสอนพระพุทธศาสนา เรื่อง พุทธศาสนา หลักธรรมน้อมนำชีวิตที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อผู้ศึกษา : นางอำพน ฝั้นป่ามุ้น โรงเรียนบ้านห้วยส้ม อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

บทคัดย่อ

รายงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยชุดการสอนพระพุทธศาสนา เรื่อง พุทธศาสนา หลักธรรมน้อมนำชีวิตที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพชุดการสอน เรื่อง พุทธศาสนา หลักธรรมน้อมนำชีวิตที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์การพัฒนาผู้เรียนโดยชุดการสอน เรื่อง พุทธศาสนา หลักธรรมน้อมนำชีวิตที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการทำงานกลุ่มของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดการสอน เรื่อง พุทธศาสนา หลักธรรมน้อมนำชีวิตที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และเพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อชุดการสอน เรื่อง พุทธศาสนา หลักธรรมน้อมนำชีวิตที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านห้วยส้ม อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 จำนวน 7 คน ชาย 1 คน หญิง 6 คน โดยวิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งผู้ศึกษาเป็นครูประจำชั้น เครื่องมือที่นำมาใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย ชุดการสอนเรื่องพุทธศาสนาหลักธรรมน้อมนำชีวิตที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 10 ชุด แบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน เรื่อง พุทธศาสนา หลักธรรมน้อมนำชีวิตที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แบบประเมินประสิทธิภาพชุดการสอน จำนวน 10 ชุด แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม แบบวัดความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อชุดการสอน เรื่อง พุทธศาสนา หลักธรรมน้อมนำชีวิตที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สรุปผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยชุดการสอนพระพุทธศาสนา เรื่อง พุทธศาสนา หลักธรรมน้อมนำชีวิตที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพ ชุดการสอน เรื่อง พุทธศาสนา หลักธรรมน้อมนำชีวิต ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า คะแนนเฉลี่ยระหว่างเรียนโดยใช้ชุดการสอน เรื่อง พุทธศาสนา หลักธรรมน้อมนำชีวิตที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 88.60 ซึ่งมีค่าเท่ากับประสิทธิภาพของกระบวนการ ( ) ส่วนคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เท่ากับ 36.00 จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน โดยคิดเป็นคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 90.00 ซึ่งมีค่าเท่ากับประสิทธิภาพของผลลัพธ์ ( ) ดังนั้น ประสิทธิภาพของชุดการสอน เรื่อง พุทธศาสนา หลักธรรมน้อมนำชีวิตที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเท่ากับ 88.60 /90.00 เกณฑ์ที่กำหนด / คือ 80/80 แสดงว่า ชุดการสอน เรื่อง พุทธศาสนา หลักธรรมน้อมนำชีวิตที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พุทธศาสนา หลักธรรมน้อมนำชีวิตที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยภาพรวมคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 25.14 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 36.00 คะแนนเฉลี่ยความก้าวหน้าเท่ากับ 10.85 ค่าร้อยละความก้าวหน้าเท่ากับ 27.14 เมื่อพิจารณาเป็นรายบุคคล พบว่า นักเรียนมีคะแนนเพิ่มขึ้นทุกคน ซึ่งแสดงว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ดังนั้น จึงสรุปได้ว่าชุดการสอน เรื่อง พุทธศาสนา หลักธรรมน้อมนำชีวิตที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ส่งเสริมให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ พฤติกรรมการทำงานกลุ่มของนักเรียนที่เป็นกลุ่มประชากร พบว่า ภาพรวมพฤติกรรมที่แสดงออกในการปฏิบัติงานกลุ่ม ทั้ง 6 ข้อ พบว่า มีค่าพฤติกรรมแสดงออกครั้ง/รายด้านรวมจำนวน (Maximum) ทั้ง 4 ด้าน ทุกกิจกรรมกลุ่ม ระดับคะแนนที่ได้ในการปฏิบัติงานกลุ่มภาพรวม เท่ากับ 5 คะแนน มีค่าเฉลี่ย 4.36. ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ .29 แสดงว่าพฤติกรรมในการปฏิบัติงานกลุ่มอยู่ในระดับดีมาก แสดงว่าพฤติกรรมในการปฏิบัติงานกลุ่มสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ส่งเสริมให้นักเรียนมีพฤติกรรมการทำงานกลุ่มอยู่ในระดับดีมาก ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยชุดการสอน เรื่องพุทธศาสนา หลักธรรมน้อมนำชีวิตที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับความพึงพอใจของผู้ปกครอง มีระดับค่าเฉลี่ยรวม เท่ากับ 3.93 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .16 เกณฑ์ระดับคะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด แสดงว่าผู้ปกครองมีความพึงพอใจและยินดีให้ความร่วมมือในการจัดการเรียน การสอนของครู

โพสต์โดย เอ๋น้อย : [16 ธ.ค. 2553 เวลา 20:35 น.]
อ่าน [966] ไอพี : 223.206.231.198
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม