ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย เรื่อง ชนิดและหน้าที่ของคำในภาษาไทย

ชื่อเรื่อง : รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย เรื่อง ชนิดและหน้าที่ของคำในภาษาไทยที่มีผลสัมฤทธิ์และการเรียนรู้อย่างมีความสุข ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ผู้ศึกษา : นางสาวจารุณี คำวิลา

บทคัดย่อ

รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย เรื่อง ชนิดและหน้าที่ของคำในภาษาไทยที่มีผลสัมฤทธิ์และการเรียนรู้อย่างมีความสุข ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย เรื่อง ชนิดและหน้าที่ของคำในภาษาไทย ที่มีผลสัมฤทธิ์และการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จากการใช้แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย เรื่อง ชนิดและหน้าที่ของคำในภาษาไทย ที่มีผลสัมฤทธิ์และการเรียนรู้อย่างมีความสุข ระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน เพื่อศึกษาลักษณะการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย เรื่อง ชนิดและหน้าที่ของคำในภาษาไทย ที่มีผลสัมฤทธิ์และการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษารั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/7 โรงเรียนป่าซาง ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2552 จำนวน 30 คน โดยวิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งผู้ศึกษาเป็นครูประจำชั้น เครื่องมือที่นำมาใช้ในการศึกษาค้นคว้า คือ ชุดแบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย เรื่อง ชนิดและหน้าที่ของคำในภาษาไทยที่มีผลสัมฤทธิ์และการเรียนรู้อย่างมีความสุข ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 7 ชุด แผนการจัดการเรียนรู้แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย เรื่อง ชนิดและหน้าที่ของคำในภาษาไทย ที่มีผลสัมฤทธิ์และการเรียนรู้อย่างมีความสุข ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย เรื่อง ชนิดและหน้าที่ของ
คำในภาษาไทย ที่มีผลสัมฤทธิ์และการเรียนรู้อย่างมีความสุข ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 แบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ และแบบวัดการเรียนรู้อย่างมีความสุขด้วยแบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย เรื่อง ชนิดและหน้าที่ของคำในภาษาไทย ที่มีผลสัมฤทธิ์และการเรียนรู้อย่างมีความสุข ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
สรุปผลการศึกษา พบว่า แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย เรื่อง ชนิดและหน้าที่ของคำ
ในภาษาไทย ที่มีผลสัมฤทธิ์และการเรียนรู้อย่างมีความสุข ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ที่สร้างขึ้น ประสิทธิภาพของกระบวนการ ( ) ส่วนคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ชนิดและหน้าที่ของคำในภาษาไทย ที่มีผลสัมฤทธิ์และการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เท่ากับ 34.30 จากคะแนนเต็ม 40 โดยคิดเป็นคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 85.75 ซึ่งมีค่าเท่ากับประสิทธิภาพของผลลัพธ์ ( ) ดังนั้น ประสิทธิภาพ
ของแบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย เรื่อง ชนิดและหน้าที่ของคำในภาษาไทย ที่มีผลสัมฤทธิ์และ
การเรียนรู้อย่างมีความสุข ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีค่าเท่ากับ 88.65/85.75 (เกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด / คือ 80 / 80) แสดงว่าแบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย เรื่อง ชนิดและหน้าที่ของคำในภาษาไทย ที่มีผลสัมฤทธิ์และการเรียนรู้อย่างมีความสุข ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย เรื่อง ชนิดและหน้าที่ของคำในภาษาไทย ที่มีผลสัมฤทธิ์และการเรียนรู้อย่างมีความสุข คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 26.83 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 34.30 คะแนนเฉลี่ยความก้าวหน้า 7.46 ร้อยละความก้าวหน้าเท่ากับ 18.67 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด คือ ต้องเพิ่มขึ้นอย่างน้อย ร้อยละ 10 ของคะแนนเต็ม เมื่อนำคะแนนจากการทดสอบมาหาค่าดัชนีประสิทธิผลของการใช้แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย เรื่อง ชนิดและหน้าที่ของคำในภาษาไทย ที่มีผลสัมฤทธิ์และการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีค่าเท่ากับ .57 สูงกว่าเกณฑ์ที่น่าพอใจ 0.05 ที่กำหนดไว้ แสดงว่า แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย เรื่อง ชนิดและหน้าที่ของคำในภาษาไทย ที่มีผลสัมฤทธิ์และการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิผลช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้จริง นักเรียนจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นั่นแสดงว่าการได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนจากแบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย เรื่อง ชนิดและหน้าที่ของคำในภาษาไทยที่มีผลสัมฤทธิ์และการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นจริง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย เรื่อง ในภาพรวมนักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข อยู่ในระดับมีความสุขมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 3.89 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.26 รายการที่นักเรียนมีความสุขมากที่สุดเป็นลำดับแรก ได้แก่ ด้านตัวนักเรียน มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 3.90 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.24 รองลงมา คือ ด้านครูผู้สอน มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 3.90 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.26 ส่วนรายการที่นักเรียนมีความสุขเป็นลำดับสุดท้าย คือ ด้านเพื่อนมีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 3.88 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.26 จะเห็นได้ว่าการจัดการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย เรื่อง ชนิดและหน้าที่ของคำในภาษาไทย ที่มีผลสัมฤทธิ์และการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ทำให้นักเรียนมีความสุขในการเรียน ซึ่งส่งผลทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับที่สูงขึ้นโพสต์โดย aomam : [11 ธ.ค. 2553 เวลา 23:35 น.]
อ่าน [1324] ไอพี : 222.123.69.125
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม