ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการพัฒนาและการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาและการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เรื่อง โปรแกรมประมวลคำ (Microsoft Office Word 2003)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ผู้พัฒนา นายชลยุทธ เพ็งถา
กรม/ ส่วนราชการ โรงเรียนบ้านปากห้วยฉลอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์
เขต 2 จังหวัดอุตรดิตถ์, ปีที่พิมพ์ 2551

บทคัดย่อ
เอกสารฉบับนี้เป็นรายงานการพัฒนาและการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง โปรแกรมประมวลคำ (Microsoft Office Word 2003) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ผู้รายงานมีจุดประสงค์ในการจัดสร้างขึ้นเพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง โปรแกรมประมวลคำ (Microsoft Office Word 2003)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีการนำเสนอเนื้อหาเป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (สาระที่ 4 เทคโนโลยีสารสนเทศ) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลังการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ผลการพัฒนาพบว่า
1. จากการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง โปรแกรมประมวลคำ (Microsoft Office Word 2003) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ทำให้ได้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง โปรแกรมประมวลคำ (Microsoft Office Word 2003) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 6 หน่วย ผู้รายงานได้วิเคราะห์หาค่าประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง โปรแกรมประมวลคำ (Microsoft Office Word 2003) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/ 80 พบว่า
1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง โปรแกรมประมวลคำ (Microsoft Office Word 2003) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หน่วยที่ 1 เริ่มต้นใช้งานโปรแกรมประมวลคำ Microsoft Office Word 2003 มีประสิทธิภาพ 92.22/ 88.89
2. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง โปรแกรมประมวลคำ (Microsoft Office Word 2003) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หน่วยที่ 2 การปรับแต่งและการจัดการกับเอกสาร
มีประสิทธิภาพ 93.33/ 90.00
3. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง โปรแกรมประมวลคำ (Microsoft Office Word 2003) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หน่วยที่ 3 การใช้งานระบบอัตโนมัติ มีประสิทธิภาพ
91.67/ 88.89
4. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง โปรแกรมประมวลคำ (Microsoft Office Word 2003) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หน่วยที่ 4 การสร้างตาราง มีประสิทธิภาพ 92.78/ 91.11
5. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง โปรแกรมประมวลคำ (Microsoft Office Word 2003) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หน่วยที่ 5 การแทรกรูปประกอบในเอกสาร มีประสิทธิภาพ 95.56/ 93.33
6. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง โปรแกรมประมวลคำ (Microsoft Office Word 2003) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หน่วยที่ 6 การจัดรูปแบบในการพิมพ์ มีประสิทธิภาพ 94.44/ 92.22
สรุปได้ว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง โปรแกรมประมวลคำ (Microsoft Office Word 2003) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ผู้รายงานสร้างขึ้นเพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยร้อยละ ของคะแนนการทำกิจกรรมการเรียนรู้ในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง โปรแกรมประมวลคำ (Microsoft Office Word 2003) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 6 หน่วย กับค่าเฉลี่ยร้อยละของคะแนนการทดสอบหลังเรียน มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ คือ 80/ 80 สรุปได้ว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง โปรแกรมประมวลคำ (Microsoft Office Word 2003) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน เหมาะสมที่จะนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (สาระที่ 4 เทคโนโลยีสารสนเทศ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้
2. ได้ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง โปรแกรมประมวลคำ (Microsoft Office Word 2003) ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกับการสอนแบบปกติ ผลการศึกษาค้นคว้า พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สูงกว่าการสอนแบบปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สรุปได้ว่า การสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ดีกว่าการสอนแบบปกติ
3. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียน ที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี อยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.87 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.34 นั่นแสดงได้ว่านักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนการสอน มีปฏิกิริยาตอบสนองในการจัดกิจกรรมเป็นอย่างดี สอดคล้องกับสมมติฐาน ที่ตั้งไว้ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นบทเรียนที่สื่อความกับนักเรียนได้และลำดับความยากง่ายได้เป็นลำดับ และที่สำคัญนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมในระหว่างที่ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทำให้นักเรียนเกิดความมั่นใจและแสดงลักษณะที่บ่งบอกถึงลักษณะที่พึงประสงค์ในครั้งนี้ และที่สำคัญ นักเรียนมีความพอใจอยากให้ครูจัดกิจกรรมเช่นนี้ตลอดไป

โพสต์โดย นายชลยุทธ เพ็งถา : [20 ก.พ. 2552]
อ่าน [911] ไอพี : 208.184.6.20
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม