ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• เผยแพร่ผลงานวิชาการ รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน : ลูกเสือ- เนตรนารี ชั้นป

ชื่อเรื่อง รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน : ลูกเสือ- เนตรนารี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป
ผู้ศึกษา นางสุธิดา พานิช
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านนาหนาด
ปีการศึกษา 2550

บทคัดย่อ

การดำเนินการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างบทเรียนสำเร็จรูป ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2)เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนใช้และหลังใช้บทเรียนสำเร็จรูป 3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนบ้านนาหนาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1 จำนวน 17 คน ที่ได้มาโดยการคัดเลือกแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) เครื่องมือในการดำเนินการ ได้แก่ บทเรียนสำเร็จรูป จำนวน 5 ชุด แบบทดสอบก่อนใช้ / หลังใช้บทเรียนสำเร็จรูป จำนวน 5 ชุด การวิเคราะห์ข้อมูลใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS for Window สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย(Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และค่า t – test ชนิด Dependent Samples
ผลการศึกษา พบว่า
1. การสร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนสำเร็จรูป
1.1 บทเรียนสำเร็จรูป มีความเหมาะสมทุกรายการ โดยมีค่าความสอดคล้อง (IOC) ตามองค์ประกอบต่าง ๆ ของบทเรียนสำเร็จรูป อยู่ระหว่าง 0.60 ถึง 1.00
1.2 ผลการทดลองหาประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูป มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.87/85.63 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้
2.การศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการสอนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป

2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้าน
นาหนาด หลังการสอนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุดที่ 1 ระเบียบแถวท่ามือเปล่าสูงกว่าก่อนการสอนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้าน
นาหนาด หลังการสอนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุดที่ 2 ระเบียบแถวท่ามีอาวุธ สูงกว่าก่อนการสอน โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่5 โรงเรียนบ้าน
นาหนาด หลังการสอนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุดที่ 3 สัญญานมือและสัญญาณนกหวีด
สูงกว่าก่อนการสอนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้าน
นาหนาด หลังการสอนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุดที่ 4 เงื่อนประมงและเงื่อนผูกร่น สูงกว่าก่อนการสอนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่5 โรงเรียนบ้าน
นาหนาด หลังการสอนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุดที่ 5 เงื่อนตะกรุดเบ็ด เงื่อนขัดสมาธิและเงื่อนผูกซุง สูงกว่าก่อนการสอนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. การศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนสำเร็จรูป
3.1 ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนสำเร็จรูป โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านที่มีความคิดเห็นสูงที่สุดตามลำดับ คือ ด้านกิจกรรม รองลงมา ได้แก่ ด้านประเมินผลบทเรียนสำเร็จรูป และด้านรูปแบบ ตามลำดับ
3.2 ด้านรูปแบบ ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนสำเร็จรูป โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ข้อที่มีความคิดเห็นสูงที่สุด คือ ตัวอักษรของบทเรียนสำเร็จรูปมีขนาดเหมาะสมและชัดเจน รองลงมา ได้แก่ คำชี้แจงและคำสั่งมีความชัดเจน เข้าใจง่าย และวัสดุอุปกรณ์กำหนดได้เหมาะสมกับกิจกรรม ตามลำดับ ส่วนข้อที่มีความคิดเห็นต่ำที่สุด คือจำนวนแบบทดสอบก่อนเรียนหลังเรียนมีความเหมาะสม
3.3 ด้านกิจกรรม ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนสำเร็จรูป โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ข้อที่มีความคิดเห็นสูงที่สุด คือกิจกรรมการเรียนเน้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการปฏิบัติงาน รองลงมา ได้แก่ บทเรียนสำเร็จรูปเน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติการจริง และบทเรียนสำเร็จรูปเน้นให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ตามลำดับ ส่วนข้อที่มีความคิดเห็นต่ำที่สุด คือ ขั้นตอนของกิจกรรมการเรียนเรียงลำดับจากง่ายไปยากและปฏิบัติได้จริง
3.4 ด้านประเมินผลบทเรียนสำเร็จรูป ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนสำเร็จรูป โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ข้อที่มีความคิดเห็นสูงที่สุด คือสามารถนำความรู้จากบทเรียนสำเร็จรูปไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ รองลงมา ได้แก่ บทเรียนสำเร็จรูปเป็นการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีทักษะการปฏิบัติที่ถูกต้อง และบทเรียนสำเร็จรูปสอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ลูกเสือ-เนตรนารี ตามลำดับ ส่วนข้อที่มีความคิดเห็นต่ำที่สุด คือ บทเรียนสำเร็จรูปเป็นการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีทักษะการปฏิบัติที่ถูกต้อง

โพสต์โดย นางสุธิดา พานิช : [16 ก.พ. 2552]
อ่าน [1784] ไอพี : 117.47.232.49
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม