ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดของพนักงานครู โรงเรียนเทศบาล ๓ (โศภนพิทยาคุณ

บทคัดย่อ

ชื่องานวิจัย การพัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดของ
พนักงานครู โรงเรียนเทศบาล ๓ (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์)
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ชื่อ – ชื่อสกุลผู้วิจัย นางศิริกุล จันทราช
สถานที่ โรงเรียนเทศบาล ๓ (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์) อำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา
ปีการศึกษาที่วิจัย 2551

การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดของพนักงานครูโรงเรียนเทศบาล ๓ (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อศึกษาความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิด ก่อนและหลังการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดของพนักงานครู โรงเรียนเทศบาล ๓ (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อศึกษาผลการประเมินคุณภาพแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดของพนักงานครูโรงเรียนเทศบาล ๓ (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิด ของพนักงานครูโรงเรียนเทศบาล ๓ (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และเพื่อประมวลผลข้อเสนอแนะของพนักงานครูเทศบาลเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดประชากรที่ใช้ในการศึกษาได้แก่พนักงานครูโรงเรียนเทศบาล ๓ (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 2550 จำนวน 45 คน ที่เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย 1. แบบสอบถามศึกษาสภาพปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดของพนักงานครู 2. แบบสอบถามความรู้ความเข้าใจ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดของพนักงานครูโรงเรียนเทศบาล ๓ (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 3. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมที่มีต่อการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดของพนักงานครู โรงเรียนเทศบาล ๓ (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 4. แบบสอบถามการประเมินคุณภาพแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิด ของพนักงานครูโรงเรียนเทศบาล ๓ (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วิเคราะห์ข้อมูลโดย หาค่าดัชนีความสอดคล้อง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าที
ผลการวิจัยพบว่า
1. ความคิดเห็นต่อสภาพปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดของพนักงานครูโรงเรียนเทศบาล ๓ (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาโดยภาพรวมมีปัญหาอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.79 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.76
2. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดของพนักงานครูโรงเรียนเทศบาล ๓ (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ก่อนได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 19.56 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.05 และหลังได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 40.09 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.66 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดหลังได้รับการอบรมสูงกว่าก่อนการอบรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. การประเมินคุณภาพการเขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดของพนักงานครูโรงเรียนเทศบาล ๓ (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ มีค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมเท่ากับ 3.77 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.35 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
4. ความพึงพอใจต่อการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ มีค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมเท่ากับ 3.94 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยภาพรวมเท่ากับ 0.45
5. การประมวลผลข้อเสนอแนะของพนักงานครูเทศบาลเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิด ผู้สอนต้องการพัฒนาตนเองในเรื่องการเขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิด ซึ่งสอดคล้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมทั้งต้องการพัฒนาเทคนิคการสอนรูปแบบการสอน วิธีการวัดผล และประเมินผล เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยสรุป ผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดของพนักงานครู โรงเรียนเทศบาล ๓ (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์) สามารถนำไปใช้ปรับเปลี่ยนรูปแบบ วิธีสอน และเทคนิคการสอน กระบวนการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานการคิดที่สามารถเชื่อมโยงการคิดในระดับสูงได้ และส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

โพสต์โดย ธนวรรณ มณี : [15 ก.พ. 2552]
อ่าน [1152] ไอพี : 222.123.180.237
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม