ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการพัฒนาแบบฝึกการอ่านคำที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรูปและลดรูป สำหรับนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนร

ชื่อรายงาน : รายงานการพัฒนาแบบฝึกการอ่านคำที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรูปและลดรูป
สำหรับนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน (เทียบทักษะการอ่านใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3)
ชื่อผู้รายงาน : ชลทิพย์ บางนาค
ปีการศึกษา : 2552

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาแบบฝึกการอ่านคำที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรูปและลดรูป สำหรับนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน (เทียบทักษะการอ่านในระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3) หาประสิทธิภาพของแบบฝึกตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านของนักเรียนก่อนและหลังการเรียนโดยใช้แบบฝึก รวมทั้งประเมิน ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึก ตัวอย่างหรือกรณีศึกษาที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนวัดเนินมะคึก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 คน ซึ่งบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน เทียบทักษะการอ่านในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Samping) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย แบบฝึกการอ่านคำที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรูปและลดรูปสำหรับนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน (เทียบทักษะการอ่านในระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3) จำนวน 6 ชุด ประกอบด้วย ชุดที่ 1 การอ่านคำที่ประสมด้วยสระโอะ ชุดที่ 2 การอ่านคำที่ประสมด้วยสระอะ ชุดที่ 3 การอ่านคำที่ประสมด้วยสระอัว ชุดที่ 4 การอ่านคำที่ประสมด้วยสระเอะ ชุดที่ 5 การอ่านคำที่ประสมด้วยสระเออ และชุดที่ 6 การอ่านคำที่ประสมด้วยสระออ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึก สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ผลการศึกษาพบว่า
1. แบบฝึกการอ่านคำที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรูปและลดรูป สำหรับนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน (เทียบทักษะการอ่านในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3) มีประสิทธิภาพโดยรวม เท่ากับ 85.00/86.66 เมื่อพิจารณาเป็นรายชุดพบว่า ชุดที่ 1 การอ่านคำที่ประสมด้วยสระโอะ มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 82.30/83.33 ชุดที่ 2 การอ่านคำที่ประสมด้วยสระอะ มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 83.07/83.33 ชุดที่ 3 การอ่านคำที่ประสมด้วยสระอัว มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 90.76/91.66 ชุดที่ 4 การอ่านคำที่ประสมด้วยสระเอะ มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 89.23/91.66 ชุดที่ 5 การอ่านคำที่ประสมด้วยสระเออ มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 83.07/83.33 และชุดที่ 6 การอ่านคำที่ประสมด้วยสระออ มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 82.30/83.33 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้
2. กรณีศึกษาที่เรียนโดยใช้แบบฝึกการอ่านคำที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรูปและลดรูป สำหรับนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน (เทียบทักษะการอ่านในระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยภาพรวม หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยก่อนเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร้อยละ 16.66 ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ และหลังเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนร้อยละ 86.66 ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายชุดพบว่า ชุดที่ 1 การอ่านคำที่ประสมด้วยสระโอะ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนร้อยละ 25.00 ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ และ หลังเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร้อยละ 83.33 ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก ชุดที่ 2 การอ่านคำที่ประสมด้วยสระอะ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนร้อยละ 16.66 ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ และ หลังเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร้อยละ 83.33 ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก ชุดที่ 3 การอ่านคำที่ประสมด้วยสระอัว มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนร้อยละ 33.33 ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ และ หลังเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร้อยละ 91.66 ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก ชุดที่ 4 การอ่านคำที่ประสมด้วยสระเอะ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนร้อยละ 33.33 ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ และ หลังเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร้อยละ 91.66 ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก ชุดที่ 5 การอ่านคำที่ประสมด้วยสระเออ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนร้อยละ 25.00 ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ และ หลังเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร้อยละ 83.33 ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก และชุดที่ 6 การอ่านคำที่ประสมด้วยสระออ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนร้อยละ 16.66 ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ และ หลังเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร้อยละ 83.33 ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก
3. กรณีศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกการอ่านคำที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรูปและลดรูป สำหรับนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน (เทียบทักษะการอ่านในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3) อยู่ในระดับ พึงพอใจมากที่สุด ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 จากคะแนนเต็ม 5

โพสต์โดย เตือน : [25 ต.ค. 2553 เวลา 13:36 น.]
อ่าน [1392] ไอพี : 182.53.147.85
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม