ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• เผยแพร่ผลงาน การวิจัยในชั้นเรียนเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระเพิ่มเติมรายวิชาโครงงานคอมพิว

บทคัดย่อ
1. ชื่อผลงาน การวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระเพิ่มเติม รายวิชา
โครงงานคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา ง33201 โดยใช้โดยใช้เอกสารประกอบการสอน เรื่อง เทคนิค
การสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านห้วยตอง
จังหวัดเชียงใหม่
2. ชื่อเจ้าของผลงาน นายณรงค์ชัย สุดวง ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
สถานที่ทำงาน โรงเรียนบ้านห้วยตอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
3. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
ปัจจุบันนี้เป็นยุคสมัยที่เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์และ
เป็นปัจจัยสำคัญในด้านการติดต่อสื่อสารและด้านการศึกษาค้นคว้าวิจัยที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสังคมให้ดีขึ้นซึ่งในบรรดาเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีในปัจจุบันคอมพิวเตอร์นับว่ามี
ความสำคัญในด้านการศึกษาเป็นอย่างมากในสองด้านด้วยกัน คือ ด้านการเรียนการสอน และด้านการสืบค้นความรู้ ทั้งนี้จะเห็นได้ว่ามีการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อช่วยให้ผู้คนสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้และใช้เป็นช่องทางในการเชื่อมโยงไปยังแหล่งความรู้ต่าง ๆ ทั่วโลก
ตามที่มีการนิยามศัพท์ ในหนังสือสาระและ มาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีระบุว่า อินเทอร์เน็ต (Internet) หมายถึง เครือข่ายของคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายของเครือข่าย เพราะอินเทอร์เน็ตประกอบด้วยเครือข่ายย่อยเป็นจำนวนมากต่อเชื่อมเข้าด้วยกันภายใต้มาตรฐานเดียวกันจนเป็นสังคมเครือข่ายขนาดใหญ่ องค์การได้สร้างเครือข่ายภายในของตนเองและเชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่ายสากล (กรมวิชาการ , 2545:51) จึงทำให้อินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือสำคัญในการเชื่อมโยงไปยังแหล่งความรู้ต่างๆ ทั่วโลก
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 มีจุดมุ่งหมายในการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้อันเป็นสากล รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและความเจริญ
ก้าวหน้าทางวิทยาการ มีทักษะและศักยภาพในการจัดการ การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี โดยมีการจัดกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระการเรียนรู้ที่ 4 เทคโนโลยีสารสนเทศ มาตรฐาน ง 4.1 ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลการ
เรียนรู้ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้ ซึ่งโรงเรียนบ้านห้วยตอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ได้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม รายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นเพื่อสอดคล้องตามจุดมุ่งหมายดังกล่าว และได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีทักษะในการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเพื่อเป็นพื้นฐานการแสวงหาความรู้ต่อไป
จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ ที่ผ่านมาซึ่งคาดหวังให้นักเรียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการสืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ พบว่านักเรียนส่วนใหญ่สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตได้ในระดับหนึ่ง แต่ข้อมูลที่ได้เป็นข้อมูลที่ไม่ตรงเป้าหมายในการค้นหาอย่างชัดเจน มีรายละเอียดซ้ำซ้อน ไม่ครอบคลุม เป็นองค์ความรู้ที่ทราบกันโดยทั่ว ๆ ไป
ดังนั้นจากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาค้นคว้าวิจัย เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระเพิ่มเติม รายวิชา โครงงานคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา ง33201 โดยใช้โดยใช้เอกสารประกอบการสอน เรื่อง เทคนิคการค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านห้วยตอง
จังหวัดเชียงใหม่
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน เรื่อง เทคนิคการค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระเพิ่มเติมรายวิชา โครงงานคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา ง33201 เรื่อง การค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้เอกสารประกอบการสอน เรื่อง เทคนิคการค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
5. ขอบเขตการศึกษาวิจัย
1. เนื้อหา
สาระการเรียนรู้เพิ่มเติมรายวิชา คอมพิวเตอร์ เรื่อง เทคนิคการค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต จำนวนเวลา 18 ชั่วโมง
2. ประชากร
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านห้วยตอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 จำนวน 20 คน
6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ได้เอกสารประกอบการสอน เรื่อง เทคนิคการค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพ
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระเพิ่มเติมรายวิชา โครงงานคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา
ง33201 เรื่อง การค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต สูงขึ้น
3.นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์
7. วิธีดำเนินการ
ในการศึกษาผลการใช้เอกสารประกอบการสอนการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเชิงลึก
ในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ดำเนินการ ดังนี้


เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มีดังต่อไปนี้
1. เอกสารประกอบการสอน เรื่อง เทคนิคการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
2. แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน
3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้เอกสารประกอบการสอน เรื่อง เทคนิคการค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
การวิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอข้อมูล
1. หาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน เรื่อง เทคนิคการค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตโดยกำหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพ E1 / E2 เท่ากับ 80 / 80
2. เปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังการใช้เอกสารประกอบการสอน เรื่อง เทคนิคการค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
3. สรุปผลแบบสอบถามความพึงพอใจการใช้เอกสารประกอบการสอน เรื่อง เทคนิคการค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
8. ผลการดำเนินงาน
จากการศึกษาผลการใช้เอกสารประกอบการสอนการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเชิงลึก
ในครั้งนี้ พบว่าประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน E1 / E2 เท่ากับ 81.47 / 83.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้

โพสต์โดย บอย : [12 ต.ค. 2553]
อ่าน [1356] ไอพี : 117.47.218.2
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม