ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการใช้และการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน สาระทัศนศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สำหรับนักเรียน

ชื่อเรื่อง รายงานการใช้และการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน สาระทัศนศิลป์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนกุดจิกวิทยา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
ชื่อผู้วิจัย นายพลศักดิ์ นันทกุล
ปีที่ทำวิจัย 2552

บทคัดย่อ

รายงานการใช้และการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน สาระทัศนศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนกุดจิกวิทยา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมามีวัตถุประสงค์การศึกษาคือ 1. เพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน สาระทัศนศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนกุดจิกวิทยา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80, 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน สาระทัศนศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนกุดจิกวิทยา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา และ 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน สาระทัศนศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนกุดจิกวิทยา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 จำนวน 1 ห้องเรียนคือห้อง 3/1 จำนวนนักเรียน 38 คน ด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ 1. เอกสารประกอบการเรียนสาระทัศนศิลป์ จำนวน 8 เรื่อง ประกอบด้วย การถ่ายทอดงานศิลปะ, ทัศนธาตุสร้างสรรค์, เทคโนโลยีเพื่อการสร้างสรรค์, การรับรู้และการประทับใจในความงาม, ศิลปวิจารณ์, นิทรรศการกับการบูรณาการ, ศิลปะไทยและสากล และศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนจำนวน 8 ฉบับ และ 3. แบบประเมินความพึงพอใจ จำนวน 1 ฉบับ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน หาประสิทธิภาพของกระบวนการและผลลัพธ์ และสถิติในการทดสอบสมมุติฐานใช้ค่า t – test (Dependent Samples) ผลการศึกษาพบว่า
1. เอกสารประกอบการเรียน สาระทัศนศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนกุดจิกวิทยา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา มีประสิทธิภาพ (E1/E2) สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ 80/80 ทั้ง 8 เรื่อง ดังนี้ 1. เรื่อง การถ่ายทอดงานศิลปะ มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 88.33/90.53, 2. เรื่อง ทัศนธาตุสร้างสรรค์ มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 86.25/80.53, 3. เรื่อง เทคโนโลยีเพื่อการสร้างสรรค์ มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 91.58/94.74, 4. เรื่อง การรับรู้และประทับใจในความงาม มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 85.96/87.63, 5. เรื่อง ศิลปะวิจารณ์ มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 84.40/95.53, 6. เรื่อง นิทรรศการและการบริการ มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 84.63/86.56, 7. เรื่อง ศิลปะไทยและสากล มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 85.44/82.90 และ 8. เรื่อง วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 88.53/86.05 แสดงว่า เอกสารประกอบ การเรียนสาระทัศนศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ประสิทธิภาพที่กำหนดไว้
2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนสาระทัศนศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมกษาปีที่ 3 โรงเรียนกุดจิกวิทยา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนสาระทัศนศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนกุดจิกวิทยา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมาสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยผลการทดสอบก่อนเรียน สาระทัศนศิลป์ คิดเป็นร้อยละ 48.68, 39.47, 56.32, 50.00, 53.42, 48.68, 45.79, 53.68 ตามลำดับ และมีผลการทดสอบหลังเรียน คิดเป็นร้อยละ 90.53, 80.53, 94.74, 87.63, 95.53, 86.56, 82.90, 86.05 ตามลำดับ แสดงว่า เอกสารประกอบการเรียนมีประสิทธิผล ที่ทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนสาระทัศนศิลป์ สูงกว่าก่อนเรียน
3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนสาระทัศนศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนกุดจิกวิทยา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.69 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.42 และรายด้าน ได้แก่ ด้านแบบฝึกกิจกรรมระหว่างเรียน ด้านเนื้อหาสาระ ด้านรูปเล่ม ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านการวัดผลและประเมินผล และด้านสื่อการเรียนการสอน ตามลำดับ อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.61–4.75 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.36–0.47 โดยนักเรียนมีความพึงพอใจด้านสื่อ
การเรียนการสอนมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.75 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.37

โพสต์โดย ครูศักดิ์ : [12 ต.ค. 2553]
อ่าน [1216] ไอพี : 223.207.14.151
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม