ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• แนวทางการพัฒนากระบวนการนิเทศภายในที่มีต่อคุณภาพสถานศึกษา โดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมขอ

ชื่อเรื่อง แนวทางการพัฒนากระบวนการนิเทศภายในที่มีต่อคุณภาพสถานศึกษา โดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล
ชื่อผู้วิจัย วีระศักดิ์ เครือประสิทธิ์
ปีการศึกษา 2552
บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาคุณภาพสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล 2) เพื่อสร้างแนวทางการพัฒนากระบวนการนิเทศภายในที่มีต่อคุณภาพสถานศึกษาโดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล 3) เพื่อทดลองใช้แนวทางการพัฒนากระบวนการนิเทศภายในที่มีต่อคุณภาพสถานศึกษาโดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล และ 4) เพื่อประเมินผลการใช้แนวทางการพัฒนากระบวนการนิเทศภายในที่มีต่อคุณภาพสถานศึกษาโดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รวม 91 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย () ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (s) และการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
ผลการวิจัยพบว่า
1. ผลการศึกษาสภาพปัญหาคุณภาพสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล พบว่า ในด้านปัจจัย ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต สถานศึกษามีความพร้อมในด้านอาคารสถานที่ ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา การบริหารจัดการ งบประมาณ และบุคลากร แต่ก็พบปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพสถานศึกษา โดยดูจากผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษา จำแนกตามมาตรฐาน 24 มาตรฐาน 106 ตัวบ่งชี้ และการระดมสมอง การสัมภาษณ์ และการประชุมกลุ่ม
2. ผลการสร้างแนวทางการพัฒนากระบวนการนิเทศภายในที่มีต่อคุณภาพสถานศึกษาโดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล พบว่า ผลการสอบถามความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ของกระบวนการนิเทศภายในของโรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล พบว่า ครูซึ่งเป็นผู้รับการนิเทศมีความคิดเห็นต่อกระบวนการนิเทศภายในอยู่ในระดับมาก และผลการสร้างแนวทางการพัฒนากระบวนการนิเทศภายในที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ จำนวน 5 ด้าน คือ การศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของผู้รับการนิเทศ การกำหนดประเด็นพัฒนาและการวางแผนนิเทศ การพัฒนาสื่อ/นวัตกรรม การปฏิบัติการนิเทศ และการสรุปผลและรายงาน
3. ผลการทดลองการใช้แนวทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโดยใช้กระบวนการนิเทศภายในของโรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล พบว่า
3.1 กิจกรรมการประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้คำปรึกษา พบว่า สถานศึกษาใช้กิจกรรมการประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้คำปรึกษา ตลอดปีการศึกษา 2551 จำนวน 26 ครั้ง ครูทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมครบทุกครั้ง
3.2 กิจกรรมเยี่ยมชั้นเรียน โดยเพื่อนครู พบว่า ทุกคนได้ปฏิบัติงานด้านวิชาการ ครั้งที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 90.28 และครั้งที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 100 งานระดับชั้นเรียนครั้งที่ 1 คิดเป็น ร้อยละ 91.34 และครั้งที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 100 งานแนะแนว คิดเป็นร้อยละ 91.09 และครั้งที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 100 งานพิเศษคิดเป็นร้อยละ 88.88 และครั้งที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 100 และงานพฤติกรรมทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 93.07 และครั้งที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 100 เฉลี่ยรวมร้อยละครั้งที่ 1 มีครูร่วมปฏิบัติกิจกรรมเยี่ยมชั้นเรียนร้อยละ 90.83 และครั้งที่ 2 ร้อยละ 100
3.3 กิจกรรมเยี่ยมชั้นเรียน โดยผู้บังคับบัญชา พบว่า ทุกคนได้ปฏิบัติงานด้านวิชาการครั้งที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 95.74 และครั้งที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 100 งานระดับชั้นเรียนครั้งที่ 1 คิดเป็น ร้อยละ 95.23 และครั้งที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 100 งานแนะแนว คิดเป็นร้อยละ 94.99 และครั้งที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 100 งานพิเศษคิดเป็นร้อยละ 94.80 และครั้งที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 100 และงานพฤติกรรมทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 95.81 และครั้งที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 100 เฉลี่ยรวมร้อยละครั้งที่ 1 มีผู้บังคับบัญชา ร่วมปฏิบัติกิจกรรมเยี่ยมชั้นเรียนร้อยละ 95.41 และครั้งที่ 2 ร้อยละ 100
3.4 กิจกรรมนิเทศมาตรฐานห้องเรียน ประเมินครั้งที่ 1 / 2551 พบว่า ครูส่วนใหญ่ มีการพัฒนาห้องเรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานห้องเรียนตามที่ได้ร่วมกันกำหนดอยู่ในระดับ ดีมาก คิดเป็นร้อยละ 94.08 และอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 5.67
3.5 กิจกรรมนิเทศมาตรฐานห้องเรียน ประเมินครั้งที่ 2 / 2551 พบว่า ครูส่วนใหญ่ มีการพัฒนาห้องเรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานห้องเรียนตามที่ได้ร่วมกันกำหนดอยู่ในระดับ ดีมาก คิดเป็นร้อยละ 96.58 และอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 3.41
3.6 กิจกรรมนิเทศแผนการจัดการเรียนรู้ พบว่า ครูได้รับการนิเทศเฉลี่ย ร้อยละ 100
3.7 กิจกรรมนิเทศเอกสารสนับสนุนการเรียนการสอน พบว่า ครูผู้สอนมีการดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 95.77 และไม่ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 4.22
3.8 กิจกรรมการสังเกตการสอน จำนวน 4 องค์ประกอบ ได้แก่ พฤติกรรมครู พฤติกรรมผู้เรียน แผนการจัดการเรียนรู้ และบรรยากาศของห้องเรียน โดยครูผู้สอนทุกคนได้นำแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้สอนจริง มีการเตรียมวางแผนการสอน และจัดกิจกรรมที่สนองศักยภาพของผู้เรียนเป็นส่วนใหญ่ สามารถพัฒนาผู้เรียนได้ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยครูมีผลการดำเนินการตามคู่มือกิจกรรมสังเกตการณ์สอนแต่ละด้านผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ร้อยละ 80 ทุกรายการ
3.9 ครูทุกคนของโรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล มีการดำเนินงานตามกิจกรรมการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมงต่อปีและมีการนำความรู้ ประสบการณ์มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ซึ่งผ่านเกณฑ์ทุกคน
4. ผลการประเมินผลการใช้แนวทางการพัฒนากระบวนการนิเทศภายในที่มีต่อคุณภาพสถานศึกษาโดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล พบว่า 1) การใช้แนวทางการพัฒนากระบวนการนิเทศภายในที่มีต่อคุณภาพสถานศึกษาโดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล พบว่า ก่อนดำเนินการและหลังดำเนินการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และ 2) ผลการสอบถามความพึงพอใจของครูที่มีต่อกระบวนการนิเทศภายในของโรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล พบว่า ครูมีความพึงพอใจต่อกระบวนการนิเทศภายในอยู่ในระดับมาก

โพสต์โดย วีระศักดิ์ : [11 ต.ค. 2553]
อ่าน [1048] ไอพี : 222.123.221.56
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม