ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดลาดพร้าว สำนักงานเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2552
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสุชาดา ธรรมนิสนธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลาดพร้าว
ระยะเวลาการประเมินโครงการ ปีการศึกษา 2552

วัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ
1. เพื่อศึกษาปัจจัยทางด้านบริบทที่มีผลต่อโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดลาดพร้าว
2. เพื่อศึกษาปัจจัยการดำเนินการโครงการ ในด้านการจัดการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามโครงการ บุคลากร สถานที่ งบประมาณ วัสดุ และการบริหารโครงการก่อนดำเนินการ
3. เพื่อศึกษากระบวนการดำเนินงานในโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดลาดพร้าว
4. เพื่อศึกษาผลที่เกิดจากการดำเนินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดลาดพร้าว

วิธีดำเนินการประเมินโครงการ
การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดลาดพร้าว ปีการศึกษา 2552 ดำเนินในระหว่างเดือนพฤษภาคม 2552 – มีนาคม 2553 โดยใช้กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยผู้บริหารและครูโรงเรียนวัดลาดพร้าว ปีการศึกษา 2552 ประกอบด้วยผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 1 คน รองผู้อำนวยการโรงเรียนจำนวน 2 คน เป็นกลุ่มตัวอย่างเจาะจงตามสถานภาพ ครู จำนวน 50 คนใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างจากตารางสำเร็จของเครจซี่ และมอร์แกน ( บุญ ชม ศรีสะอาด, 2543 : 40 ) ได้กลุ่มตัวอย่าง 44 คน ที่นัยสำคัญ 0.5 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 15 คนเลือกตัวอย่างแบบเจาะจงตามการเป็นตัวแทน ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 6 คน โดยเลือกจาก กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง จำนวน 1 คน กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรชุมชน จำนวน 1 คน กรรมการที่เป็นผู้แทนกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คน กรรมการที่เป็นผู้ทนศิษย์เก่า จำนวน 1 คน กรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนาในพื้นที่ จำนวน 1 คน กรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 1 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนวัดลาดพร้าว ปีการศึกษา 2552 จำนวน 690 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างจากตารางสำเร็จของเครจซี่ และมอร์แกน ( บุญ ชม ศรีสะอาด, 2543 : 40 ) ได้กลุ่มตัวอย่าง 248 คน ที่นัยสำคัญ 0.5 ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนวัดลาดพร้าว ปีการศึกษา 2552 จำนวน 690 คนใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างจากตารางสำเร็จของเครจซี่ และมอร์แกน ( บุญ ชม ศรีสะอาด, 2543 : 40 ) ได้กลุ่มตัวอย่าง 248 คน ที่นัยสำคัญ 0.5
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดลาดพร้าว ปีการศึกษา 2552 ในครั้งนี้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการประเมินโครงการ 4 ด้าน คือ การประเมินความเหมาะสมด้านบริบท ความพร้อมด้านปัจจัยนำเข้า ความเหมาะสมในการดำเนินการด้านกระบวนการ และผลการดำเนินการตามโครงการ เป็นการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ ประกอบด้วยแบบสอบถาม ใช้เครื่องมือประเมินแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จำนวน 2 ฉบับ ดังนี้
ฉบับที่ 1 แบบประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดลาดพร้าว ปีการศึกษา 2552 ด้านความเหมาะสมของบริบท ( Context ) ด้านความพร้อมของด้านปัจจัยนำเข้า ( Input ) และความเหมาะสมในการดำเนินการด้านกระบวนการ แบ่งออกเป็น 3 ตอน จำนวน 25 ข้อ
ฉบับที่ 2 แบบประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดลาดพร้าว ปีการศึกษา 2552 ด้านผลผลิต ( Product ) แบ่งเป็น 2 ตอน จำนวน 18 ข้อ
โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างและนำมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย( ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(SD.)เพื่อดูการกระจายของข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการประเมินในครั้งนี้ ผู้ประเมินใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS รุ่นทดลองใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

ผลการประเมินโครงการ
ผลการประเมินโครงการในแต่ละด้านดังนี้
1. ผลการประเมินความเหมาะสมด้านบริบทหรือสภาวะแวดล้อม ปรากฏว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และผลการประเมินทั้ง 7 ประเด็นผ่าน เกณฑ์การประเมินที่กำหนด คือ มีการศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการในการจัดทำโครงการอย่างเป็นระบบ ( SWOT Analysis ) วัตถุประสงค์ของโครงการฯเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนมีความสอดคล้องกับพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ และนโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้ความสำคัญเรื่องการ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ผู้บริหารเห็นความสำคัญของการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน บุคลากรของโรงเรียนและผู้เกี่ยวข้องมีความเข้าใจในการดำเนินการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน การกำหนดเป้าหมาย วิธีดำเนินการของโครงการฯ มีความ เหมาะสม และปฏิบัติได้จริง มีการประสานงานกับบุคลากรเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการดำเนินงานตามโครงการฯ โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.15 ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนด เมื่อพิจารณาแต่ละรายการ พบว่า มีการศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการในการจัดทำโครงการอย่างเป็นระบบ ( SWOT Analysis ) และนโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้ความสำคัญเรื่องการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.35เป็นอันดับ 1 ส่วนรายการที่มีความเหมาะสมน้อยที่สุด คือ การกำหนดเป้าหมาย วิธีดำเนินการของโครงการฯมีความเหมาะสมและปฏิบัติได้จริง มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากมี ค่าเฉลี่ย 4.03
2. ผลการประเมินปัจจัย ปรากฏว่า ด้านปัจจัยตามโครงการ โดยรวมมีความพร้อมอยู่ในระดับมาก และผลการประเมินทั้ง 7 ประเด็นผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนด คือ โรงเรียนกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ของแผนปฏิบัติ ราชการของโรงเรียน สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน การจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมตามโครงการฯมีความเหมาะสม กับนักเรียน บุคลากรของโรงเรียนมีความรู้ ความสามารถในการจัดกิจกรรมได้เหมาะสมและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ มีคณะกรรมการดำเนินโครงการฯอย่างชัดเจน การประชุมชี้แจงขั้นตอนการดำเนินโครงการฯให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเกิดความเข้าใจ และรู้หน้าที่บทบาทของตน การจัดสรรงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ สนับสนุนโครงการฯ มีเพียงพอ สถานที่จัดกิจกรรมตามโครงการฯมีความเหมาะสมและเพียงพอ โดยรวมมีความพร้อม อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.24 ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนด เมื่อพิจารณาแต่ละรายการพบว่า การประชุมชี้แจงขั้นตอนการดำเนินโครงการฯให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเกิดความเข้าใจ และรู้หน้าที่บทบาทของตน มีความพร้อมอยู่ในระดับมาก เป็นอันดับ 1 ค่าเฉลี่ย 4.46 รองลงมา บุคลากรของโรงเรียนมีความรู้ ความสามารถในการจัดกิจกรรมได้เหมาะสมและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ มีความพร้อมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.39 และส่วนรายการที่มีความพร้อมน้อยที่สุด คือ สถานที่จัดกิจกรรมตามโครงการฯมีความเหมาะสมและเพียงพอ มีความพร้อมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.96
3. ผลการประเมินด้านกระบวนการ ปรากฏว่าการดำเนินการด้านกระบวนการ โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และผลการประเมินทั้ง 11ประเด็นผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนด คือ มีการศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการปรับพฤติกรรมด้านความรับผิดชอบ ระเบียบวินัย และมารยาทของนักเรียน มีการประชุมชี้แจง ให้ความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานที่ เกี่ยวข้องกับกิจกรรมตามโครงการฯอย่างชัดเจนมีการกำหนดกรอบแนวคิด และกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ความต้องการปรับพฤติกรรมด้านความรับผิดชอบ ระเบียบ วินัย และมารยาทของนักเรียน มีการวางแผนการดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ มีปฏิทินปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการฯ มีการใช้งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์เป็นไปตามแผนและเพียงพอ มีการนิเทศ ติดตาม กำกับ การดำเนินงานโครงการฯครบทุกขั้นตอนที่กำหนดเป็นระยะ มีขั้นตอนและกระบวนการในการประเมินผลการดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯอย่างชัดเจน ทุกกิจกรรมดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดในโครงการฯ บุคลากรของโรงเรียนใช้สื่อการสอนเหมาะสมกับการปฏิบัติ ในแต่ละกิจกรรม มีการสรุปและรายงานผลเป็นระบบ โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ มาก ค่าเฉลี่ย 4.23 ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนด เมื่อพิจารณาแต่ละรายการพบว่า มีขั้นตอนและกระบวนการในการประเมินผลการดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯอย่างชัดเจน มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด เป็นอันดับ 1 ค่าเฉลี่ย 4.50 รองลงมา คือ มีปฏิทินปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการฯอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.46 ส่วนรายการที่เหมาะสมน้อยที่สุด คือ มีการสรุปและรายงานผลเป็นระบบ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.60
4. ผลการประเมินด้านผลผลิตปรากฏว่า
4.1 ด้านผลผลิตเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมของครูตามโครงการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก และผลการประเมินทั้ง 8 ประเด็นผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนด คือ การจัดทำแผนการจัดกิจกรรมการมีขั้นตอนโดยละเอียดและผ่านการตรวจรับรองจากผู้บริหารโรงเรียนทุกครั้ง การจัดกิจกรรมตามโครงการฯ ใช้วิธีจัดกิจกรรมที่หลากหลายเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ใช้สื่อและอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมได้อย่างเหมาะสมและได้ประโยชน์คุ้มค่า บรรยากาศการจัดกิจกรรมเป็นไปอย่างธรรมชาติและครูให้ ความเอาใจใส่ดูแลอย่างใกล้ชิดทั่วถึง มีการวัดและประเมินผลการจัดกิจกรรมตามโครงการตามที่กำหนดในแผนการจัดกิจกรรมทุกขั้นตอน มีการนำเสนอผลการปรับพฤติกรรมของนักเรียนสม่ำเสมอ มีการวิเคราะห์ผลการประเมิน และนำมาพัฒนาและปรับปรุงการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ด้านผลผลิตเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมของครูตามโครงการ จากการประเมินของนักเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ย 4.17 ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนด เมื่อพิจารณาแต่ละรายการพบว่า การจัดทำแผนการจัดกิจกรรมมีขั้นตอนโดยละเอียดและผ่านการตรวจรับรองจากผู้บริหารโรงเรียนทุกครั้ง ตามโครงการฯมีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก เป็น อันดับ 1 ค่าเฉลี่ย 4.39รองลงมา ใช้วิธีจัดกิจกรรมที่หลากหลายเหมาะสมกับวัยของผู้เรียนมีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.36 ส่วนรายการที่เหมาะสมน้อยที่สุด คือ มีการวัดและประเมินผลการจัดกิจกรรมตามโครงการตามที่กำหนดในแผนการจัดกิจกรรมทุกขั้นตอนมีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.03 จากการประเมินของผู้ปกครอง โดยรวมอยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ย 4.22 ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนด เมื่อพิจารณาแต่ละรายการพบว่า การจัดทำแผนการจัดกิจกรรมมีขั้นตอนโดยละเอียดและผ่านการตรวจรับรองจากผู้บริหารโรงเรียนทุกครั้ง ตามโครงการฯมีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก เป็น อันดับ 1 ค่าเฉลี่ย 4.43รองลงมา ใช้วิธีจัดกิจกรรมที่หลากหลายเหมาะสมกับวัยของผู้เรียนมีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.41 ส่วนรายการที่เหมาะสมน้อยที่สุด คือ มีการวัดและประเมินผลการจัดกิจกรรมตามโครงการตามที่กำหนดในแผนการจัดกิจกรรมทุกขั้นตอนมีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.06
4.2 ด้านผลผลิต เกี่ยวกับผลการปรับพฤติกรรมด้านความรับผิดชอบ ระเบียบวินัย และมารยาทของนักเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก และผลการประเมินทั้ง 10 ประเด็นผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนด คือ นักเรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมอย่างมีสมาธิและมีสติ นักเรียนมีสมาธิในการเรียนมากขึ้น นักเรียนเป็นผู้มีระเบียบวินัยในตนเอง นักเรียนเป็นผู้มีสัมมาคารวะต่อเพื่อนและผู้ใหญ่ นักเรียนรู้จักการเลือกรับประทานอาหารอย่างมีสติ นักเรียนเป็นผู้มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย นักเรียนปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทถูกต้องตามกาลเทศะ นักเรียนมีพฤติกรรมที่สุภาพ อ่อนโยน ไม่ก้าวร้าว ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้นในทุกกลุ่มสาระ การเรียนรู้ จาการประเมินของนักเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.19 ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนด เมื่อพิจารณาแต่ละรายการพบว่า นักเรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดกิจกรรมตามโครงการฯและนักเรียนมีสมาธิในการเรียนมากขึ้นอยู่ในระดับมาก เป็นอันดับ 1 ค่าเฉลี่ย 4.39 รองลงมา นักเรียนปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทถูกต้องตามกาลเทศะอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.34 ส่วนรายการที่เป็นผลต่อการปรับพฤติกรรมน้อยที่สุด คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้นในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.09 จากการประเมินของผู้ปกครอง โดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.26 ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนด เมื่อพิจารณาแต่ละรายการพบว่า นักเรียนมีสมาธิในการเรียนมากขึ้นอยู่ในระดับมาก เป็นอันดับ 1 ค่าเฉลี่ย 4.45 รองลงมา นักเรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดกิจกรรมตามโครงการฯะอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.43 ส่วนรายการที่เป็นผลต่อการปรับพฤติกรรมน้อยที่สุด คือ นักเรียนรู้จักการเลือกรับประทานอาหารอย่างมีสติ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.10
โพสต์โดย gameae : [28 ก.ย. 2553]
อ่าน [1624] ไอพี : 58.10.146.30
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม