ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการประเมินโครงการจัดการศึกษาพิเศษเด็กที่มีความต้องการพิเศษ(เรียนร่วม) โรงเรียนมีนบุรี สังกัดก

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการจัดการศึกษาพิเศษเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
(เรียนร่วม)โรงเรียนมีนบุรี สังกัดกรุงเทพมหานคร
ผู้วิจัย นายอาคม ภู่ขาว
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ วิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการ
โรงเรียนมีนบุรี สำนักงานเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
ปีการศึกษา 2552
บทคัดย่อ
รายงานการประเมินโครงการจัดการศึกษาพิเศษเด็กที่มีความต้องการพิเศษ(เรียนร่วม)โรงเรียนมีนบุรี สังกัดกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการจัดการศึกษาพิเศษเด็กที่มีความต้องการพิเศษ(เรียนร่วม) โรงเรียนมีนบุรี สังกัดกรุงเทพมหานคร ใน 4 ด้าน คือ ด้านสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัย ด้านกระบวนการและด้านผลผลิต เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค พร้อมทั้งแนวทางแก้ไขในการดำเนินโครงการจัดการศึกษาพิเศษเด็กที่มีความต้องการพิเศษ(เรียนร่วม) โรงเรียนมีนบุรี สังกัดกรุงเทพมหานครและเพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูผู้รับผิดชอบและที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการ ผู้ปกครองเด็กที่มีความต้องการพิเศษ(เรียนร่วม) และกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนมีนบุรี สังกัดกรุงเทพมหานคร ในปีการศึกษา 2552 โดยกำหนดกรอบการศึกษาค้นคว้าตามรูปแบบการประเมินโครงการตามแบบซิปป์(CIPP Model)ของสตัฟเฟิล บีม (Stufilebeam) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 1) ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 5 คน 2) ครูผู้รับผิดชอบและที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการ จำนวน 110 คน
3) ผู้ปกครองของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ(เรียนร่วม) จำนวน 28 คน 4) กรรมการสถานศึกษา จำนวน 15 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้เป็นแบบสอบถามมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 เป็นแบบสอบถามประเมินความสอดคล้องและความเหมาะสมด้านสภาพแวดล้อม ปัจจัยเบื้องต้น กระบวนการ ผลผลิตและแบบสอบถามปลายเปิดเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ ของโครงการจัดการศึกษาพิเศษเด็กที่มีความต้องการพิเศษ(เรียนร่วม) โรงเรียนมีนบุรี สังกัดกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 2 เป็นแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของครูผู้รับผิดชอบและที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการ ผู้ปกครองนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ (เรียนร่วม) และกรรมการสถานศึกษา ที่มีต่อโครงการจัดการศึกษาพิเศษเด็กที่มีความต้องการพิเศษ (เรียนร่วม) โรงเรียนมีนบุรี สังกัดกรุงเทพมหานคร
ผลการประเมินโครงการพบว่า การประเมินโครงการจัดการศึกษาพิเศษเด็กที่มีความต้องการพิเศษ (เรียนร่วม) โรงเรียนมีนบุรี สังกัดกรุงเทพมหานคร ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบและที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ ผู้ปกครองเด็กที่มีความต้องการพิเศษ(เรียนร่วม) และกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนมีนบุรี สังกัดกรุงเทพมหานคร ด้านสภาพแวดล้อมโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.51) ด้านปัจจัยโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.44) ด้านกระบวนการโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.53) ด้านผลผลิตโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.55) ผลการศึกษาปัญหา อุปสรรค พร้อมทั้งแนวทางแก้ไขในการดำเนินโครงการจัดการศึกษาพิเศษเด็กที่มีความต้องการพิเศษ(เรียนร่วม) โรงเรียนมีนบุรี สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยสรุปได้ดังนี้ ด้านบุคลากร จำนวนเด็กที่มีความต้องการพิเศษมีเพิ่มขึ้นทำให้จำนวนบุคลากรที่เกี่ยวข้องโดยตรงไม่เพียงพอในการดูแล บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการได้รับการพัฒนาด้านความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ(เรียนร่วม) มากขึ้น บุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินโครงการจัดการศึกษาพิเศษเด็กที่มีความต้องการพิเศษ(เรียนร่วม) ถือเป็นภาระงานของครูทุกคน ไม่ใช่หน้าที่ของคนใดคนหนึ่ง ผู้ปกครองที่เกี่ยวข้องมีความตระหนักและเข้าใจมากขึ้นในเรื่องการดูแล เอาใจใส่ต่อพฤติกรรมของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ(เรียนร่วม)อย่างต่อเนื่อง ข้อเสนอแนะควรส่งครูเข้ารับการอบรมด้านการเรียนร่วมเพิ่มขึ้น เชิญวิทยากรให้ความรู้และประชุมชี้แจงรายละเอียดต่างๆด้านการจัดการศึกษาพิเศษเพิ่มขึ้น ด้านการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ และการจัดหาสื่อ โรงเรียนมีการเตรียมด้านความพร้อมในการอำนวยความสะดวกให้บริการการจัดซื้อ วัสดุ ครุภัณฑ์ สื่อการเรียนรู้ ให้กับการดำเนินโครงการทันตามกำหนดและเพียงพอกับการดำเนินงาน ด้านงบประมาณ โรงเรียนได้รับงบประมาณ พอเพียงและยังได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองและชุมชนในการดำเนินการ ด้านการดำเนินงานการคัดแยกเด็กที่มีความต้องการพิเศษ มีกระบวนการในการคัดแยกที่ชัดเจนการประสานขอความร่วมมือจากผู้ปกครองซึ่งให้ความร่วมมือและยอมรับสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นกับตัวผู้เรียนมีมากขึ้น ทำให้ปัญหาทางด้านการจัดการเรียนรู้ลดลง การจัดการเรียนรู้เด็กที่มีความต้องการพิเศษ(เรียนร่วม)ที่มีพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ครูสามารถจัดการเรียนรู้โดยจัดทำแผนจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP)และแผนจัดการสอนเฉพาะบุคคล ( IIP ) ได้รับความร่วมมือในการดูแลและการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องจากผู้ปกครอง ส่งผลให้ผลการเรียนของนักเรียนพัฒนาขึ้น ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข ควรส่งครูเข้ารับการอบรมด้านการเรียนร่วมเพิ่มขึ้น เชิญบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น นักจิตวิทยา จิตแพทย์ และผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ(เรียนร่วม) มาให้ความรู้กับครู ผู้ปกครองและทำการส่งต่อเพื่อการคัดแยกให้มีคุณภาพมากขึ้นรวมทั้งเน้นบทบาทหน้าที่ผู้ปกครองต้องมีส่วนร่วมในการติดตามและเอาใจใส่อย่างต่อเนื่อง ด้านความพึงพอใจของครูผู้รับผิดชอบและที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ ผู้ปกครองเด็กที่มีความต้องการพิเศษ(เรียนร่วม) และกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนมีนบุรี สังกัดกรุงเทพมหานคร มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.55 )

โพสต์โดย ป๋อง : [28 ก.ย. 2553]
อ่าน [1384] ไอพี : 119.42.126.116
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม