ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาผลการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน ของน

ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก
ลบ คูณ หารระคน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้ชุดฝึกทักษะ
โรงเรียนบ้านเขวาตะคลอง
ผู้ศึกษา นายธีร์ประภู โพธิ์หล้า ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
โรงเรียน บ้านเขวาตะคลอง
ปีที่ศึกษา ปีการศึกษา 2552

บทคัดย่อ

คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มีความสำคัญต่อการเรียนรู้ของเด็ก เป็นพื้นฐานในการแสวงหาความรู้ในศาสตร์แขนงอื่น ๆ สามารถพัฒนากำลังความคิดของผู้เรียนให้เป็นคนมีเหตุผล
คิดอย่างรอบคอบ รู้จักค้นคว้าหาความจริง แต่การเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับไม่น่าพอใจ นักเรียนยังขาดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
ในเรื่องโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณและการหาร ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์
1) เพื่อพัฒนาชุดฝึกทักษะการทบทวนโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านเขวาตะคลอง ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของชุดฝึกทักษะการทบทวนโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน
วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 3) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา
การบวก ลบ คูณ หารระคน วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ของนักเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการทบทวนโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน
4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อชุดฝึกทักษะการทบทวนโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านเขวาตะคลอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 28 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1) ชุดฝึกทักษะการทบทวนโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร ระคน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 5 ชุด
2) แผนการจัดการเรียนรู้ การทบทวนโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน จำนวน 15 แผน
3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การทบทวน โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 แบบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ
มีค่าความยากระหว่าง 0.43 - 0.76 อำนาจจำแนกรายข้อระหว่าง 0.35 - 0.81 และค่าความเชื่อมั่น
ทั้งฉบับเท่ากับ 0.83 และ 4) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการทบทวนโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ จำนวน 20 ข้อ มีความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.98 และ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที (t-test Dependent Sample group)
ผลการศึกษาปรากฏดังนี้
1. ชุดฝึกทักษะการทบทวนโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน วิชาคณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพ 81.43/79.52 สูงกว่าเกณฑ์ 75/75 ที่ตั้งไว้
2. ชุดฝึกทักษะการทบทวนโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน วิชาคณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น มีค่าดัชนีประสิทธิผล 0.7133 หมายความว่าผู้เรียน
มีความก้าวหน้าหลังจากเรียนด้วยชุดฝึกทักษะการทบทวนโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน
วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ร้อยละ 0.7133
3. ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาระคน วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระดับ .01
4. นักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการทบทวนโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีความพึงพอใจในการเรียนอยู่ในระดับมาก
จากผลการศึกษาเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าการพัฒนาชุดฝึกทักษะการทบทวนโจทย์
ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เป็นนวัตกรรม
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ และยังทำให้ผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น
ช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างมีความสุข สามารถนำมาใช้แก้ปัญหาในการเรียน
การสอนเรื่องการบวก ลบ คูณ หารระคน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้เป็นอย่างดี

โพสต์โดย นายธีร์ประภู โพธิ์หล้า : [29 พ.ค. 2553]
อ่าน [1117] ไอพี : 110.49.204.209
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม