ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาความสามารถในการอ่านและเขียนคำพ้องโดยใช้ชุดฝึกทักษะทื่

ชื่อเรื่อง การพัฒนาความสามารถในการอ่านและเขียนคำพ้องโดยใช้ชุดฝึกทักษะ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านลำลอง อำเภอนาทวี
จังหวัดสงขลา
โดย นางจิตติรัตน์ เพ็ชรแก้ว
ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านลำลอง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 3
ปีที่ทำการศึกษา 2549

บทคัดย่อ

การศึกษา เรื่อง การพัฒนาความสามารถในการอ่านและเขียนคำพ้องโดยใช้ชุดฝึกทักษะ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านลำลอง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา มีวัตถุประสงค์การศึกษาเพื่อ (1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะความสามารถในการอ่านและเขียน
คำพ้องของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านลำลอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 3 (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องความสามารถในการอ่านและเขียนคำพ้องระหว่างกลุ่มนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดฝึกทักษะความสามารถในการอ่านและเขียนคำพ้องและกลุ่มนักเรียนที่ได้รับการสอนตามแผนการสอนในชั้นเรียนปกติ (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการสอนโดยใช้ชุดฝึกทักษะความสามารถในการอ่านและเขียนคำพ้อง กำหนดสมมติฐาน คือ (1) ชุดฝึกทักษะความสามารถในการอ่านและเขียนคำพ้องที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 (2) นักเรียนที่ได้รับการสอน โดยใช้ชุดฝึกทักษะความสามารถในการอ่านและเขียนคำพ้องมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องความสามารถในการอ่านและเขียนคำพ้องสูงกว่ากลุ่มนักเรียนที่ได้รับการสอนตามแผนการสอนในชั้นเรียนปกติ (3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม
การสอนโดยใช้ชุดฝึกทักษะความสามารถในการอ่านและเขียนคำพ้อง อยู่ในระดับมาก กำหนด
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา คือ ตัวแปรอิสระ ได้แก่ รูปแบบการสอนโดยใช้ชุดฝึกทักษะความสามารถในการอ่านและเขียนคำพ้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และรูปแบบการสอนตามแผนการสอนในชั้นเรียนปกติ ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องความสามารถในการอ่านและเขียนคำพ้อง และ ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการสอนโดยใช้ชุดฝึกทักษะความสามารถในการอ่านและเขียนคำพ้อง
กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 ที่ได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Random Sampling) จำนวน 30 คน (กลุ่มทดลอง) และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 จำนวน 31 คน (กลุ่มควบคุม) เครื่องมือในการศึกษาได้แก่ (1) แผนการเรียนรู้ พิจารณาจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญพบว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ในด้านสื่อการเรียนรู้ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย คือ ความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา และด้านการประเมินผลการเรียนรู้ ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ (2) ชุดฝึกทักษะความสามารถในการอ่านและเขียนคำพ้อง ตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ ทางด้านเนื้อหาการสอนวิชาภาษาไทย จำนวน 5 ท่าน พิจารณาความเหมาะสมของชุดฝึกทักษะ พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่ามีค่าความยากง่ายของข้อสอบ เฉลี่ยเท่ากับ 0.61 มีค่าอยู่ระหว่าง 0.5-0.8 ค่าอำนาจจำแนกเฉลี่ย เท่ากับ 0.43 มีค่าอยู่ระหว่าง 0.2-0.7 และหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบโดยใช้สูตรของ Kuder-Richardson 20 (KR20) พบว่ามีค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบเท่ากับ 0.80 (4) ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการสอนโดยใช้ชุดฝึกทักษะความสามารถในการอ่านและเขียนคำพ้องมีค่าความเชื่อมั่น สัมประสิทธิ์แอลฟา ( - Coefficient ) ของครอนบัค (Cronbach) เท่ากับ 0.81
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ SPSS v 11.5 สถิติที่ใช้ในการหาประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะได้แก่ค่าเฉลี่ย ร้อยละในการทำกิจกรรมระหว่างเรียน (E1) ซึ่งเป็นคะแนนรวมในระหว่างการทำชุดฝึกทักษะทั้ง 3 เรื่อง และค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละของคะแนนจากแบบทดสอบความสามารถในการอ่านและเขียนคำพ้อง (E2) สถิติในการตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องมือวิจัย ได้แก่ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์ (IOC) หาคุณภาพของแบบทดสอบได้แก่ ค่าความยากง่ายของข้อสอบ (P) ค่าอำนาจจำแนก (r) และหาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบด้วยวิธีของ Kuder – Richardson 20 (KR20) สถิติภาคบรรยาย (Descriptive Statistic) ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
สรุปผลการศึกษา
1. ประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะความสามารถในการอ่านและเขียนคำพ้องที่พัฒนาขึ้น พบว่ามีค่าเท่ากับ 82.20/80.00 แสดงว่าชุดฝึกทักษะที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพ สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้
2. นักเรียนที่ได้รับการสอนด้วยชุดฝึกทักษะความสามารถในการอ่านและเขียนคำพ้อง (กลุ่มทดลอง) มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่านักเรียนที่เรียนกลุ่มที่ได้รับการสอนรูปแบบการสอนตามแผนการสอนในชั้นเรียนปกติ (กลุ่มควบคุม) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการสอนโดยใช้ชุดฝึกทักษะ ความสามารถในการอ่านและเขียนคำพ้องโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เรียงจากมากไปหาน้อย คือ ด้านรูปแบบของชุดฝึกทักษะ ด้านกระบวนการเรียนรู้ ตามลำดับ


โพสต์โดย จิตติรัตน์ เพ็ชรแก้ว : [29 พ.ค. 2553]
อ่าน [1079] ไอพี : 10.0.100.73, 124.120
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม