ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการใช้ชุดการสอนเรื่อง อาหารดีมีประโยชน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การ งานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธย

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาชุดการสอนเรื่อง อาหารดีมีประโยชน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการใช้ชุดการสอนเรื่อง อาหารดีมีประโยชน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอนเรื่อง อาหารดีมีประโยชน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 จำนวน 20 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ ชุดการสอนเรื่อง อาหารดีมีประโยชน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม จำนวน 43 คน เลือกแบบสะดวก ทดลองกลุ่มย่อยจำนวน 3 คน แบบ 1:1:1 โดยคัดเลือกนักเรียน เก่ง ปานกลางและอ่อน อย่างละ 1 คน และ ทดลอง 3:4:3 โดยคัดเลือกนักเรียน เก่ง จำนวน 3 คน ปานกลาง จำนวน 4 คน และอ่อน จำนวน 3 คน และทดลองกลุ่มใหญ่ ทั้งห้องจำนวน 20 คน โดยเลือกจากนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษา
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย (1) ชุดการสอนเรื่อง อาหารดีมีประโยชน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 6 ชุด แบ่งเป็น 12 แผนการเรียนรู้ ใช้เวลา 24 คาบ ( 24 ชั่วโมง ) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 30 ข้อและแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้ชุดการสอนเรื่อง อาหารดีมีประโยชน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 20 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่า E1/E2 ทดสอบค่า Dependent t-test ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาการใช้ชุดการสอนเรื่อง อาหารดีมีประโยชน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่ามีประสิทธิภาพ (E1 / E2) เท่ากับ 83.18 / 86.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่กำหนด หลัง การใช้ชุดการสอนเรื่อง อาหารดีมีประโยชน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้เรียนมีความ กระตือรืนร้นที่จะเรียน สนใจในบทเรียน และไม่เบื่อหน่ายต่อการเรียน สามารถตอบสนองต่อการจัดกิจกรรมได้ตลอดเวลา และมีอิสระในการคิด กล้าตัดสินใจ ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้ลงมือปฏิบัติ ได้เรียนอย่างมีความสุข ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการทำงาน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทำงานร่วมกัน อย่างชัดเจน ซึ่งผลการศึกษาปรากฏว่าการใช้ชุดการสอนเรื่อง อาหารดีมีประโยชน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สามารถพัฒนาผู้เรียนตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และสามารถนำไปใช้ประกอบการเรียนรู้ได้
ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการใช้ชุดการสอนเรื่อง อาหารดีมีประโยชน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังเรียน พบว่าคะแนนหลังทดลอง สูงกว่าก่อนทดลอง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 แสดงว่าชุดการสอนเรื่อง อาหารดีมีประโยชน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีคุณภาพผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนในการปฏิบัติจริง ในเรื่องอาหาร ซึ่งชุดการสอนเรื่อง อาหารดีมีประโยชน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีเนื้อหาที่สอดคล้องกับความสนใจ เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวัน ชุดการสอน มีลำดับขั้นตอนจากเนื้อหาที่ง่ายไปหายาก ใช้ภาษาเข้าใจง่าย มีการนำเสนอเป็นขั้นตอน และส่งเสริมพัฒนาการคิดด้านต่างๆของผู้เรียน ทำให้ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้อย่างยั่งยืนจึงกล่าวได้ว่าชุดการสอนที่สร้างขึ้นมีประโยชน์ต่อผู้เรียนเป็นอย่างมาก
ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้ชุดการสอนเรื่อง อาหารดีมีประโยชน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับมาก นักเรียนกล้าแสดงความคิดเห็น ยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น วางแผนการตัดสินใจและมีวิธีการแก้ปัญหาต่างๆ อย่างเป็นขั้นตอน มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน อีกทั้งผู้เรียนมีความกระตือรือร้น มีนิสัยรักการอ่าน รักการศึกษาค้นคว้าเกิดทักษะในการแสวงหาความรู้มีความรับผิดชอบ มีน้ำใจ เห็นคุณค่าของงานและเรียนรู้ อย่างมี ความสุข

โพสต์โดย นางวิมล มานะแซม : [27 พ.ค. 2553]
อ่าน [1270] ไอพี : 112.142.133.199
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม