ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อพัฒนาการอ่าน เรื่อง สนุกกับการอ่าน สำหรับนักเรียนที่มีปัญหาการเ

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อพัฒนาการอ่าน เรื่อง สนุกกับการอ่าน
สำหรับนักเรียนที่มีปัญหาการเรียนรู้ โรงเรียน ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3
ผู้รายงาน นางสุชานันท์ วัฒนเวช
ปีที่รายงาน 2551

บทคัดย่อ

การดำเนินการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อพัฒนา
การอ่าน เรื่อง สนุกกับการอ่าน สำหรับนักเรียนที่มีปัญหาการเรียนรู้โรงเรียน ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม3
ให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสำหรับนักเรียนที่มีปัญหา
การเรียนรู้ เพื่อศึกษาศึกษาพฤติกรรมการเรียนสำหรับนักเรียนที่มีปัญหาการเรียนรู้ และเพื่อศึกษาศึกษา
ความพึงพอใจสำหรับนักเรียนที่มีปัญหาการเรียนรู้ ที่มีต่อการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เพื่อพัฒนาการอ่าน เรื่อง สนุกกับการอ่าน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนที่มีปัญหาการเรียนรู้ด้านการอ่าน และ
ไม่พิการซ้ำซ้อน จำนวน 7 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 โรงเรียน ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ได้แก่ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อพัฒนาการอ่าน เรื่อง สนุกกับการอ่าน สำหรับนักเรียนที่มีปัญหาการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 30 ข้อ แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจสำหรับนักเรียนที่มีปัญหาการเรียนรู้ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย หาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจากคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนและทดสอบความมีนัยสำคัญของความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยจากการทดสอบก่อนและหลังเรียนโดยใช้การทดสอบของวิลคอกซัน (Wilcoxon matched-pairs signed ranks test) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อพัฒนาการอ่าน เรื่อง สนุกกับการอ่าน สำหรับนักเรียน
ที่มีปัญหาการเรียนรู้ สรุปได้ดังนี้
1. ผลการพิจารณาความเหมาะสมของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อพัฒนาการอ่าน
เรื่อง สนุกกับการอ่าน สำหรับนักเรียนที่มีปัญหาการเรียนรู้ โดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 ท่าน
โดยภาพรวมมีความเหมาะสมระดับมากที่สุด ( = 4.63) เมื่อพิจารณารายข้อเรียงความ
เหมาะสมตามลำดับจากมากไปหาน้อย เมื่อพิจารณารายด้านเรียงลำดับจากมากไปน้อย ด้านการนำเสนอเนื้อหา มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.87) ด้านกิจกรรมและการประเมินผลมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.76) ด้านปฏิสัมพันธ์และการให้ผลย้อนกลับมีความเหมาะสม
อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.72) ด้านการนำเข้าสู่บทเรียน และแผนการจัดการเรียนรู้มีความเหมาะสม
อยู่ในระดับมาก ( = 4.48) และรูปแบบการนำเสนอเนื้อหามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
( = 4.46)
2. ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อพัฒนาการอ่าน เรื่อง
สนุกกับการอ่าน สำหรับนักเรียนที่มีปัญหาการเรียนรู้ มีประสิทธิภาพ 77.76/75.67 ซึ่งเป็น
ไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 75/75
3. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนกับหลังเรียนบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อพัฒนาการอ่าน เรื่อง สนุกกับการอ่าน สำหรับนักเรียนที่มีปัญหา
การเรียนรู้ พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
4. ผลการหาค่าดัชนีประสิทธิผลบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อพัฒนาการอ่าน เรื่อง
สนุกกับการอ่าน สำหรับนักเรียนที่มีปัญหาการเรียนรู้ มีค่าเท่ากับ 59.50 หมายความว่านักเรียน
มีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ ร้อยละ 59.50
5. ผลการศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เพื่อพัฒนาการอ่าน เรื่อง สนุกกับการอ่าน สำหรับนักเรียนที่มีปัญหาการเรียนรู้โดยรวมมีคุณภาพ
อยู่ในระดับดี
6. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนเพื่อพัฒนาการอ่าน เรื่อง สนุกกับการอ่าน สำหรับนักเรียนที่มีปัญหาการเรียนรู้ พบว่า
นักเรียนมีความพึงพอใจสำหรับนักเรียนที่มีปัญหาการเรียนรู้ โดยรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับ
มากที่สุด

โพสต์โดย สุชานันท์ วัฒนเวช : [27 พ.ค. 2553]
อ่าน [952] ไอพี : 10.250.106.78, 203.1
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม