ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานผลการพัฒนาการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน

ชื่อผลงาน รายงานผลการพัฒนาการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผู้ศึกษาค้นคว้า นางลมัย สังขนิตย์
ครูชำนาญการ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ปีพุทธศักราช 2552

บทคัดย่อ

การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ใน 3 ด้าน ได้แก่ ความไม่รับผิดชอบ การไม่แสดงความเคารพ และการหนีเรียน โดยใช้หลักการวิจัยปฏิบัติการ(Action Research) ตามแนวคิดของเคมมิส และแมคแทกการ์ท(Kemmis and McTaggart) โดยผู้ศึกษาค้นคว้าและผู้ร่วมศึกษาค้นคว้าซึ่งเป็นครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 7 คน กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 28 คน กลุ่มผู้ให้ข้อมูล จำนวน 67 คน ประกอบด้วย ครูที่ปรึกษาจำนวน 11 คน นักเรียนกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 28 คน ผู้ปกครองนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 28 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสอบวัดเจตคติต่อความมีวินัยในตนเอง แบบประเมินความรับผิดชอบในการเรียน แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ แบบสำรวจปัญหานักเรียน แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก(The Strengths and Difficulties Questionnaire : SDQ) แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง แบบบันทึกประจำวันของครูที่ปรึกษา แบบบันทึกรายงานการประชุม แบบสอบถามผู้ปกครองนักเรียน การตรวจสอบคุณภาพข้อมูลแบบหลายมิติ การวิเคราะห์และนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบของการพรรณนาวิเคราะห์
ผลการศึกษาค้นคว้า พบว่าก่อนการพัฒนาการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนถึงแม้ว่าโรงเรียนได้ดำเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อ ป้องกัน แก้ไขปัญหานักเรียนอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ตาม แต่พบว่ามีนักเรียนที่มีปัญหาขาดความรับผิดชอบ ไม่แสดงความเคารพ และหนีเรียน อยู่จำนวนหนึ่ง ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเรียนเป็นอย่างยิ่ง เมื่อดำเนินการพัฒนาการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน โดยใช้กลยุทธ์ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(กิจกรรมแนะแนว) ในคาบชุมนุม ร่วมกับ การให้คำปรึกษาโดยครูที่ปรึกษา การเยี่ยมบ้านนักเรียน การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การส่งเสริมสุขภาพจิต กิจกรรมสานสัมพันธ์ผู้ปกครอง และกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ผลการศึกษาค้นคว้าทั้ง 3 ด้าน พบว่าด้านความไม่รับผิดชอบ นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 9 คน มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมีความรับผิดชอบมากขึ้น คือ ทำการบ้านหรืองานที่ได้รับมอบหมายจากครูให้แล้วเสร็จทุกครั้ง ส่งการบ้านหรืองานได้ตรงตามเวลาที่กำหนด และเข้าร่วมทำงานกลุ่มจนงานแล้วเสร็จทุกครั้ง จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 88.89 ส่วนนักเรียนกลุ่มเป้าหมายอีก 1 คน คิดเป็นร้อยละ 11.11 ที่ไม่สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้มีความรับผิดชอบมากขึ้นได้ ด้านการไม่แสดงความเคารพ มีนักเรียนกลุ่มเป้าหมายจำนวน 10 คน ที่มีพฤติกรรมไม่แสดงความเคารพ มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแสดงความเคารพต่อครู คือ พูดจาด้วยถ้อยคำที่สุภาพกับครูหรือเมื่ออยู่ต่อหน้าครู และเมื่อครูว่ากล่าวตักเตือนนักเรียนก็แสดงกิริยารับฟังด้วยอาการสงบ จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ด้านการหนีเรียน มีนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 9 คน ที่มีพฤติกรรมหนีเรียน มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ดีขึ้น คือ เข้าเรียนในทุกรายวิชา เข้าเรียนตรงตามเวลาที่กำหนด และเข้าเรียนตั้งแต่เช้าถึงเย็น จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 88.89 ส่วนอีก 1 คน คิดเป็นร้อยละ 11.11 ไม่สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ดีขึ้นได้
จึงสรุปได้ว่าการพัฒนาการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จากการใช้กลยุทธ์และกิจกรรมที่หลากหลาย และความร่วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องสามารถ
แก้ปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนได้ โดยช่วยให้นักเรียนสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ดี และสามารถใช้เป็นข้อสนเทศสำหรับโรงเรียนและหรือบุคคล ที่เกี่ยวข้องนำไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนการพัฒนาการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพต่อไป

โพสต์โดย นางลมัย สังขนิตย์ : [26 พ.ค. 2553]
อ่าน [1470] ไอพี : 61.19.66.194
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม