ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานผลการประเมินโครงการศิลปศึกษาสู่งานอาชีพ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดหนองอ้อ ป

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง รายงานผลการประเมินโครงการศิลปศึกษาสู่งานอาชีพ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดหนองอ้อ ปีการศึกษา 2550
ผู้ศึกษา นายเฉลิมพล ชาวเกาะ
ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนวัดดอนสาลี
ปีที่พิมพ์ 2553

การประเมินโครงการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์การของการประเมินโครงการ 1) เพื่อประเมินสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation) ของโครงการศิลปศึกษาสู่งานอาชีพ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดหนองอ้อ ปีการศึกษา 2550 2) เพื่อประเมินปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) ของโครงการศิลปศึกษาสู่งานอาชีพ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดหนองอ้อ ปีการศึกษา 2550 3) เพื่อประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) ของโครงการศิลปศึกษาสู่งานอาชีพ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดหนองอ้อ ปีการศึกษา 2550 4) เพื่อประเมินผลผลิต (Product Evaluation) ของโครงการศิลปศึกษาสู่งานอาชีพ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดหนองอ้อ ปีการศึกษา 2550 ประชากรคือ ครูผู้สอน นักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียนวัดหนองอ้อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ราชบุรี เขต 2 ปีการศึกษา 2550 จำนวน 173 คน ประกอบด้วยครูผู้สอน จำนวน 10 คน นักเรียนจำนวน 68 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 9 คน ผู้ปกครองนักเรียน 86 คน ระยะเวลาในการประเมินโครงการ โดยเริ่มจากวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2551 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการครั้งนี้ มี 2 รายการ คือ 1) เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงานโครงการคือแนวดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการศิลปศึกษาสู่งานอาชีพ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดหนองอ้อ ปีการศึกษา 2550 จำนวน 1 เล่ม 2) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูลในครั้งเป็นแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 5 ฉบับ
ผลการศึกษา พบว่า
1. ด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการ พบว่า ในด้านความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ของโครงการกับนโยบายของสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ราชบุรี เขต 2 และนโยบายของโรงเรียน ทุกรายการมีความสอดคล้อง อยู่ในระดับมาก ( = 4.06 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อมีค่าเฉลี่ยระดับมากทุกรายการ
2. ด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ พบว่า ครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของปัจจัยเบื้องต้นของโครงการศิลปศึกษาสู่งานอาชีพ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดหนองอ้อ ปีการศึกษา 2550 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.07 ) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อมีค่าเฉลี่ยระดับมากทุกรายการ
3. ด้านกระบวนการดำเนินงานตามโครงการ พบว่า พบว่า ความคิดเห็นของ ครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาฯ และผู้ปกครองนักเรียน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานโครงการศิลปศึกษาสู่งานอาชีพ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดหนองอ้อ ปีการศึกษา 2550 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.07 ) เมื่อพิจารณาแต่ละรายการ พบว่า รายการที่ 10 มีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนรายการที่เหลือมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกรายการ
4. การประเมินผลผลิตของโครงการศิลปศึกษาสู่งานอาชีพ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดหนองอ้อ ปีการศึกษา 2550 ผู้ประเมินได้แยกการประเมินออกเป็น 2 ส่วน คือประเมินความพึงพอใจตามความคิดเห็นของ ครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาฯ และผู้ปกครองนักเรียนโดยรวม และการประเมินสภาพการจัดกิจกรรมโครงการศิลปศึกษาสู่งานอาชีพ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดหนองอ้อ ปีการศึกษา 2550 ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้
4.1 ผลการประเมินผลผลิตโดยรวมของโครงการ พบว่า ครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาฯ และผู้ปกครองนักเรียน มีความพึงพอใจต่อโครงการศิลปศึกษาสู่งานอาชีพ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดหนองอ้อ ปีการศึกษา 2550 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.11) เมื่อพิจารณาแต่ละรายการ พบว่า เมื่อพิจารณาแต่ละรายการ พบว่า รายการที่ 7 มีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนรายการที่เหลือมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกรายการ
4.2 การประเมินสภาพการจัดกิจกรรมโครงการศิลปศึกษาสู่งานอาชีพ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดหนองอ้อ ปีการศึกษา 2550 ของครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาฯ และผู้ปกครองนักเรียน แยกเป็น
4.2.1 ผลการประเมินเกี่ยวกับสภาพการจัดกิจกรรมโครงการศิลปศึกษาสู่งานอาชีพ พบว่า ครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาฯ และผู้ปกครองนักเรียน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดกิจกรรมโครงการศิลปศึกษาสู่งานอาชีพ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.99 ) เมื่อพิจารณาแต่ละรายการ พบว่า รายการที่ 3 มีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนรายการที่เหลือมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกรายการ
4.2.2 ผลการประเมินเกี่ยวกับลักษณะการใช้กิจกรรมโครงการศิลปศึกษาสู่งานอาชีพ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.09 ) เมื่อพิจารณาแต่ละรายการ พบว่า รายการที่ 4 มีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนรายการที่เหลือมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกรายการ

โพสต์โดย นายเฉลิมพล ชาวเกาะ : [4 พ.ค. 2553]
อ่าน [1170] ไอพี : 125.27.183.210
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม