ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการประเมินโครงการฝึกอบรมICTเพื่อการเรียนการสอนครูในโครงการหนึ่งอำเภอโรงเรียนหนึ่งโรงเรียนในฝัน

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการการฝึกอบรม ICT เพื่อการเรียนการสอน โรงเรียน
ในโครงการ หนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 2
โดยใช้คู่มือฝึกอบรม ICT เพื่อการเรียนการสอน
ผู้จัดทำ นายประสิทธิ์ ภูมาศ
ปี พ.ศ. 2551

การประเมินโครงการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการการฝึกอบรม ICT เพื่อการเรียนการสอน ครูโรงเรียนในโครงการ หนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 2 โดยใช้คู่มือฝึกอบรม ICT เพื่อการเรียนการสอน ดังนี้
1. ด้านสภาพแวดล้อมของโครงการ 2. ด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ 3. ด้านกระบวนการดำเนินงานโครงการ 4. ด้านผลผลิตของโครงการ 5. ความรู้ความสามารถของครูเกี่ยวกับ ICT เพื่อการเรียนการสอน ก่อนและหลังการฝึกอบรม 6. เปรียบเทียบความรู้ความสามารถของครูเกี่ยวกับ ICT เพื่อการเรียนการสอน ก่อนและหลังการฝึกอบรม 7. ความเหมาะสมของการจัดกิจกรรมระหว่างการฝึกอบรม 8. การนิเทศ ครู ก่อนและหลังการฝึกอบรม 9. เปรียบเทียบผลการนิเทศครูก่อนและหลังการฝึกอบรม 10. ผลกระทบของโครงการด้านการพัฒนาทักษะการใช้ ICT เพื่อการเรียนการสอนไปปฏิบัติจริง 11. ผลกระทบของโครงการด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ ที่ใช้ ICT เพื่อการเรียนการสอน ไปปฏิบัติจริง
วิธีดำเนินการนำเสนอ 2 ประเด็นคือ วิธีดำเนินการตามกิจกรรมโครงการ ได้แก่ จัดทำหลักสูตร
การอบรม จัดทำเอกสารประกอบการอบรม ประสานงานและเชิญวิทยากร รับสมัครครูเข้ารับการอบรม ดำเนินการอบรม และนิเทศติดตามผลหลังการอบรม ส่วนอีกประเด็นหนึ่ง คือ วิธีดำเนินการประเมินโครงการ กลุ่มประชากรที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ ครูผู้สอน โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ หนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 2 ปีการศึกษา 2550 กลุ่มตัวอย่างได้จากการเลือกแบบเจาะจง คือ ครูที่สมัครเข้ารับการอบรม จำนวน 56 คน ผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 7 คน และนักเรียนที่เรียนกับครู ที่ผ่านการฝึกอบรม ICT เพื่อการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2550 จำนวน 448 คน ใช้รูปแบบการประเมินซิปป์
และเพิ่มการประเมินผลกระทบที่เกิดจากการดำเนินโครงการ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อโครงการ จำนวน 7 ฉบับ ที่ผู้ประเมินสร้างขึ้นเองโดยการศึกษาตำราและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง นำไปขอความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบและหาค่าความเชื่อมั่นก่อนนำไปใช้จริง ผู้ประเมินนำเครื่องมือไปขอความร่วมมือเก็บรวบรวมข้อมูลจากครูผู้สอน ผู้บริหารโรงเรียน และนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ได้รับแบบสอบถามที่สมบูรณ์คืนมาครบทุกฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 ได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Excel



ผลการประเมินพบว่า
1. ครูส่วนใหญ่ไม่เคยเรียนวิชาคอมพิวเตอร์เป็นวิชาเอกหรือวิชาโท จัดการเรียนการสอนที่บูรณาการด้วย ICT เพื่อการเรียนการสอน มากกว่าสัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง ส่วนใหญ่โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ห้อง และเคยผ่านการฝึกอบรม ICT เพื่อการเรียนกาสอน 1 ครั้ง
2. ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของโครงการ รายการผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ที่ใช้ ICT เพื่อการเรียนการสอน อยู่ในระดับคุณภาพมาก มีค่าเฉลี่ยสูงกว่ารายการอื่น
3. ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ รายการ สถานที่ฝึกอบรมเหมาะสม และกำหนดระยะเวลาการฝึกอบรมเหมาะสม อยู่ในระดับคุณภาพมาก และมีค่าเฉลี่ยสูงกว่ารายการอื่น
4. ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับกระบวนการของโครงการ รายการที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีส่วนร่วม
ในการฝึกปฏิบัติ และการนิเทศ ติดตามผลหลังการฝึกอบรมของศึกษานิเทศก์ มีผลต่อการพัฒนา อยู่ในระดับคุณภาพมาก และมีค่าเฉลี่ยสูงกว่ารายการอื่น
5. ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับผลผลิตของโครงการ รายการ กำลังใจที่ได้รับจากการนิเทศติดตามผลหลังการอบรม เป็นสิ่งจำเป็น อยู่ในระดับคุณภาพมาก และมีค่าเฉลี่ยสูงกว่ารายการอื่น
6. ความรู้ความสามารถของครูเกี่ยวกับ ICT กับการเรียนรู้ เมื่อพิจารณาภาพรวมแล้ว ความรู้ความสามารถของครูเกี่ยวกับ ICT กับการเรียนรู้ ก่อนการฝึกอบรม อยู่ในระดับคุณภาพปานกลาง
7. ความรู้ความสามารถของครูเกี่ยวกับ การวางแผนการจัดการเรียนรู้ เมื่อพิจารณาภาพรวมแล้ว
การประเมินความรู้ความสามารถของครูเกี่ยว การวางแผนการจัดการเรียนรู้ ก่อนการฝึกอบรม อยู่ในระดับคุณภาพน้อย
8. ความรู้ความสามารถของครูเกี่ยวกับการใช้สื่อ ICT เมื่อพิจารณาภาพรวมแล้ว ความรู้ความสามารถของครูเกี่ยวกับการใช้สื่อ ICT ก่อนการฝึกอบรม อยู่ในระดับคุณภาพน้อย
9. ความรู้ความสามารถของครูเกี่ยวกับ การการวัดการประเมินผล เมื่อพิจารณาภาพรวมแล้ว ความรู้ความสามารถของครูเกี่ยวกับ การการวัดการประเมินผล ก่อนการฝึกอบรม อยู่ในระดับคุณภาพปานกลาง
10. ความรู้ความสามารถของครู เกี่ยวกับ ICT กับการเรียนรู้ เมื่อพิจารณาภาพรวมความรู้ความสามารถของครู เกี่ยวกับ ICT กับการเรียนรู้ หลังการฝึกอบรมอยู่ในระดับคุณภาพมาก
11. ความรู้ความสามารถของครูเกี่ยวกับ การวางแผนการจัดการเรียนรู้ เมื่อพิจารณาภาพรวมแล้ว ความรู้ความสามารถของครูเกี่ยวกับ การวางแผนการจัดการเรียนรู้ หลังการฝึกอบรม อยู่ในระดับคุณภาพมากที่สุด
12. ความรู้ความสามารถของครูเกี่ยวกับ การใช้สื่อ ICT เมื่อพิจารณาภาพรวมแล้ว ความรู้ความสามารถของครูเกี่ยวกับ การใช้สื่อ ICT หลังการฝึกอบรม อยู่ในระดับคุณภาพมาก
13. ความรู้ความสามารถของครูเกี่ยวกับ การวัดผลประเมินผล เมื่อพิจารณาภาพรวมแล้ว ความรู้ความสามารถของครูเกี่ยวกับ การวัดผลประเมินผล หลังการฝึกอบรม อยู่ในระดับคุณภาพมาก


14. เปรียบความรู้ความสามารถของครูเกี่ยวกับ ICT กับการเรียนรู้ ก่อนและหลังการฝึกอบรม
ก่อนการฝึกอบรม ในภาพรวมทุกรายการพบว่า มีระดับคุณภาพปานกลาง หลังการฝึกอบรม ทุกรายการมีระดับคุณภาพมาก
15. เปรียบเทียบความรู้ความสามารถของครูเกี่ยวกับการวางแผนการจัดการเรียนรู้ ก่อนและหลังการฝึกอบรม ก่อนการฝึกอบรม ในภาพรวมพบว่า มีระดับคุณภาพน้อย หลังการฝึกอบรม ในภาพรวมมีระดับคุณภาพมากที่สุด
16. เปรียบเทียบความรู้ความสามารถของครูเกี่ยวกับการใช้สื่อ ICT ก่อนและหลังการฝึกอบรม
ก่อนการฝึกอบรม ในภาพรวมพบว่า มีระดับคุณภาพน้อย หลังการฝึกอบรม ในภาพรวมมีระดับคุณภาพมาก
17. เปรียบเทียบข้อมูลความรู้ความสามารถของครูเกี่ยวกับ การวัดผลประเมินผล ก่อนและหลังการ
ฝึกอบรม ผลก่อนการฝึกอบรม ในภาพรวมพบว่า มีระดับคุณภาพปานกลาง หลังการฝึกอบรม ในภาพรวมมีระดับคุณภาพมาก
18. ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับความเหมาะสมของกิจกรรมระหว่างการฝึกอบรม ICT เพื่อการเรียนการเมื่อพิจารณาภาพรวมแล้ว ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับความเหมาะสมของกิจกรรมฝึกอบรม ICT เพื่อการเรียนการสอน อยู่ในระดับคุณภาพมาก
19. ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ใช้ ICT เพื่อการเรียนการสอน
ก่อนการฝึกอบรม เมื่อพิจารณาภาพรวมแล้ว แผนการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครูที่ใช้ ICT เพื่อการเรียนการสอน ก่อนการฝึกอบรม อยู่ในระดับคุณภาพปานกลาง
20. การนิเทศเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้ ICT เพื่อการเรียนการสอน เมื่อพิจารณาในภาพรวมก่อนการฝึกอบรม อยู่ในระดับคุณภาพน้อย
21. การนิเทศแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครูที่ใช้ ICT เพื่อการเรียนการสอน เมื่อพิจารณาภาพรวมแล้ว แผนการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครูที่ใช้ ICT เพื่อการเรียนการสอน หลังการฝึกอบรม อยู่ในระดับคุณภาพมาก
22. การนิเทศเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู ที่ใช้ ICT เพื่อการเรียนการสอน เมื่อพิจารณาภาพรวมแล้ว ข้อมูลการนิเทศเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู ที่ใช้ ICT เพื่อการเรียนการสอน อยู่ในระดับคุณภาพมาก
23. เปรียบเทียบข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ใช้ ICT เพื่อการเรียนการสอน
ของครู ก่อนและหลัง การฝึกอบรมแล้วสรุปผล ก่อนการฝึกอบรม ในภาพรวมพบว่า มีระดับคุณภาพปานกลาง หลังการฝึกอบรม ในภาพรวมมีระดับคุณภาพ
24. เปรียบเทียบข้อมูลเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้ ICT เพื่อการเรียนรู้ของครู ก่อนและหลัง การฝึกอบรมแล้วสรุปผล ก่อนการฝึกอบรม ในภาพรวมพบว่า มีระดับคุณภาพน้อย หลังการฝึกอบรม ในภาพรวมมีระดับคุณภาพมาก


25. ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับผลกระทบของโครงการ ด้านการพัฒนาทักษะการใช้ ICT เพื่อการเรียนการสอน ไปปฏิบัติจริง ทุกรายการมีระดับคุณภาพมากกว่าเดิม
26. ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับผลกระทบของโครงการ ด้านด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ ที่ใช้ ICT เพื่อการเรียนการสอน ไปปฏิบัติจริง ทุกรายการมีระดับคุณภาพมากกว่าเดิม
27. ความคิดเห็นของผู้บริหารเกี่ยวกับผลกระทบของโครงการ ด้านการพัฒนาทักษะการใช้ ICT เพื่อการเรียนการสอน ไปปฏิบัติจริงทุกรายการมีระดับคุณภาพมากกว่าเดิม
28. ความคิดเห็นของผู้บริหารเกี่ยวกับผลกระทบของโครงการ ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ ที่ใช้ ICT เพื่อการเรียนการสอน ไปปฏิบัติจริง ทุกรายการมีระดับคุณภาพมากกว่าเดิม
29. ความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับผลกระทบของโครงการ ด้านการพัฒนาทักษะการใช้ ICT เพื่อการเรียนการสอน ไปปฏิบัติจริงทุกรายการมีระดับคุณภาพมากกว่าเดิม
30. ความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับผลกระทบของโครงการ ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ ที่ใช้ ICT เพื่อการเรียนการสอน ไปปฏิบัติจริง ทุกรายการมีระดับคุณภาพมากกว่าเดิม

ข้อเสนอแนะ
1. ควรจัดให้มีการอบรมเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา อย่างต่อเนื่อง การเข้ารับ
การอบรมควรเป็นไปด้วยสมัครใจ พยายามหลีกเลี่ยงการบังคับ
2. ควรจัดให้มีการอบรมหรือประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้ รวมทั้ง
ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์หาคุณภาพของเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้แบบต่าง ๆ เพิ่มเติมด้วย
3. ควรจัดให้มีการอบรมหรือประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวการสร้างและใช้สื่อ ICT เพื่อการเรียนการสอน
4. ควรเผยแพร่ขยายผลรูปแบบการใช้ ICT เพื่อการเรียนการสอน ไปสู่โรงเรียนอื่น หรือชั้นเรียนอื่นด้วย
5. ควรนำรูปแบบการนิเทศที่เป็นระบบ ในการติดตามผลการพัฒนาหลังการอบรม โดยใช้กระบวนการนิเทศ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา และควรมีกระบวนการนิเทศติดตามความก้าวหน้าทุกโครงการด้วย

โพสต์โดย นายประสิทธิ ภูมาศ : [4 พ.ค. 2553]
อ่าน [1953] ไอพี : 202.143.173.149
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์



 เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม