ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เรื่องการเตรียมลูกเสือสำรอง เพื่อเสริมสร้

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง : รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เรื่อง การเตรียมลูกเสือสำรอง เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชื่อผู้รายงาน : กมลทิพย์ สังขทรัพย์
ปีการศึกษา : 2552

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเรื่อง การเตรียมลูกเสือสำรอง เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ลูกเสือ - เนตรนารีสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ (1) เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือสำรองโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนานักเรียน เรื่องการเตรียมลูกเสือสำรอง เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ลูกเสือ - เนตรนารีสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนานักเรียน เรื่องการเตรียมลูกเสือสำรอง เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ลูกเสือ - เ นตรนารีสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่1 (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือสำรอง โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนานักเรียน เรื่องการเตรียมลูกเสือสำรอง เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (4) เพื่อศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 30 คน ได้มาโดยการเลือกกลุ่มตัวอย่าง แบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากประชากรทั้งหมด จำนวน 3 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 90 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลที่ผู้รายงานสร้างขึ้นได้แก่(1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนานักเรียน เรื่องการเตรียมลูกเสือสำรอง เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ลูกเสือ - เนตรนารีสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งมีทั้งหมด 7 ชุด (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชุดกิจกรรมการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนานักเรียน เรื่องการเตรียมลูกเสือสำรอง เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง ซึ่งเป็นแบบทดสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ (3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเรื่อง การเตรียมลูกเสือสำรอง เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ประกอบด้วยข้อคำถาม จำนวน 10 ข้อ (4) แบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ประกอบด้วยข้อคำถาม จำนวน 10 ข้อ
ผู้รายงานได้ทำการทดสอบก่อนเรียน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้เมื่อจบการเรียนในแต่ละชุดกิจกรรมแล้วให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดและฝึกปฏิบัติเมื่อเรียนครบทั้ง 7 ชุด แล้วทำการทดสอบหลังเรียน ทดสอบความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนานักเรียน เรื่องการเตรียมลูกเสือสำรอง เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ผลต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนกับคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเปรียบเทียบกับผลต่างระหว่างคะแนนเต็มหลังเรียนกับคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยสถิติทดสอบค่า t – test แบบ Dependent ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลจากการศึกษาในครั้งนี้พบว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนานักเรียน เรื่องการเตรียมลูกเสือสำรองเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ลูกเสือ-เนตรนารีสำรองชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพช่วยให้นักเรียนเกิดประสบการณ์การเรียนรู้ได้จริงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการเรียนรู้ผ่านชุดกิจกรรมการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนานักเรียน เรื่องการเตรียมลูกเสือสำรอง เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สูงกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 และนักเรียนมีระดับความพึงพอใจต่อการเรียนชุดกิจกรรมการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนานักเรียน เรื่องการเตรียมลูกเสือสำรอง เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากขึ้นไป คิดเป็นค่าเฉลี่ย 2.9 (3 )นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนซึ่งอยู่ในระดับมากขึ้นไป คิดเป็นค่าเฉลี่ย 2.89โพสต์โดย ครูกมลทิพย์ สังขทรัพย์ : [4 พ.ค. 2553]
อ่าน [1330] ไอพี : 112.142.208.203
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม