ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการใช้ชุดฝึกกิจกรรมเสริมทักษะเพื่อพัฒนาการคูณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4 โรงเรียนบ้านโคกเท

ชื่อเรื่อง รายงานการใช้ชุดฝึกกิจกรรมเสริมทักษะเพื่อพัฒนาการคูณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4 โรงเรียนบ้านโคกเที่ยง อำเภอสิรินธร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบราชธานีเขต 3
ชื่อผู้วิจัย นางนราภรณ์ วังคีรี
สาขาวิชา คณิตศาสตร์
ปีที่ศึกษาวิจัย ปีพ.ศ. 2552 ปีที่พิมพ์ พ.ศ. 2553
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดฝึกกิจกรรมเสริมทักษะเพื่อพัฒนาการคูณชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ตามเกณฑ์ 75/75 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สอนโดยใช้ชุดฝึกกิจกรรมเสริมทักษะเพื่อพัฒนาการคูณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนเรียนและหลังเรียน เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สอนโดยใช้ชุดฝึกกิจกรรมเสริมทักษะเพื่อพัฒนาการคูณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กับเกณฑ์ร้อยละ 75 และเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอนโดยใช้ชุดฝึกกิจกรรมเสริมทักษะเพื่อพัฒนาการคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
วิธีดำเนินการวิจัยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนาโดยการสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดฝึกกิจกรรมเสริมทักษะเพื่อพัฒนาการคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดย ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 ท่านตรวจสอบความเหมาะสมในองค์ประกอบต่าง ๆ ของชุดฝึกกิจกรรมเสริมทักษะเพื่อพัฒนาการคูณ แล้วนำไปใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 87 จำนวน30 คน เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์75/75 เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย ชุดฝึกกิจกรรมเสริมทักษะเพื่อพัฒนาการคูณ แบบประเมินความเหมาะสมในองค์ประกอบต่าง ๆ ของชุดฝึกกิจกรรมเสริมทักษะเพื่อพัฒนาการคูณ และ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการคูณ เป็นแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก หาคุณภาพแบบทดสอบได้ค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.21-0.86 ค่าความยากง่าย ตั้งแต่ 0.39-0.68 และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ 0.92 จาก 40 ข้อ โดยคัดเลือกมาจำนวน 30 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน E1/E2 ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์ ค่าความยากง่าย ค่าอำนาจจำแนก และค่าความเชื่อมั่น
ในการนำไปใช้สอนได้ทดลองใช้ชุดฝึกกิจกรรมเสริมทักษะเพื่อพัฒนาการคูณ กับกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านโคกเที่ยง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550 จำนวน 38 คน โดยการเลือกสุ่มแบบง่าย แบบแผนของการวิจัยคือ One Group Pre-test Post-test Design เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองคือแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการคูณ ชุดฝึกกิจกรรมเสริมทักษะเพื่อพัฒนาการคูณ จำนวน 3 ชุดใหญ่ และ 20 ชุดย่อย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิตส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติ t-test แบบ One Sample Test และค่าสถิติ t-test แบบ Dependent ส่วนการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอนโดยใช้ชุดฝึกกิจกรรมเสริมทักษะเพื่อพัฒนาการคูณ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านโคกเที่ยง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550 จำนวน 38 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอนโดยใช้ชุดฝึกกิจกรรมเสริมทักษะเพื่อพัฒนาการคูณ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า
1. ชุดฝึกกิจกรรมเสริมทักษะเพื่อพัฒนาการคูณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด และมีประสิทธิภาพ 89.65 /85.67.
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องการคูณ ของนักเรียนหลังเรียนโดยใช้ชุดฝึกกิจกรรมเสริมทักษะเพื่อพัฒนาการคูณ สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ .01
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องการคูณ ของนักเรียนโดยใช้ชุดฝึกกิจกรรมเสริมทักษะ สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4. ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอนโดยใช้ชุดฝึกกิจกรรมเสริมทักษะการคูณ ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยภาพรวมพบว่า นักเรียนเห็นด้วยต่อการเรียนการสอน
คำสำคัญ : ชุดฝึกกิจกรรมเสริมทักษะเพื่อพัฒนาการคูณ,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

โพสต์โดย นางนราภรณ์ วังคีรี : [4 พ.ค. 2553]
อ่าน [1126] ไอพี : 125.26.122.255
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม