ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• เผยแพรผลงานวิชาการ

รายงานการประเมินผลโครงการการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนบ้านยุบพริก
โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิป (CIPP Model)
ชื่อผู้ประเมิน : นายวิเศษ ศรเพชร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ปีที่ประเมิน : 2550

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

รายงานการประเมินผลโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนบ้านยุบพริก โดยใช้ รูปแบบจำลองแบบซิป(CIPP Model) เป็นการประเมินผลโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ปีการศึกษา 2550 มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินองค์ประกอบ 4 ด้าน ของโครงการ คือ ด้านสภาพแวดล้อม (Context Evaluation) ด้านปัจจัยนำเข้า(Input Evaluation) ด้านกระบวนการ (Process Evaluation) และด้านผลผลิต (Product Evaluation) กลุ่มตัวอย่างมีจำนวนทั้งสิ้น จำนวน 52 คน ประกอบด้วย ครูผู้สอน 4 คน กรรมการสถานศึกษา 5 คน นักเรียนช่วงชั้นที่ 2 จำนวน 20 คน ผู้ปกครองนักเรียน 18 คน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จำนวน 5 คน และ ได้จากการสุ่มโดยวิธีเจาะจง(Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แบบประเมินที่มีลักษณะเป็น มาตราส่วนประมาณค่า(Rating Scale) 5 ระดับ โดยการหาค่าเฉลี่ย( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D) จำนวน 10 ฉบับ แบ่งเป็น แบบประเมินด้านสภาพแวดล้อม 2 ฉบับ แบบประเมินด้านปัจจัยนำเข้า 2 ฉบับ แบบประเมินด้านกระบวนการ 2 ฉบับ แบบประเมินด้านผลผลิต 4 ฉบับ สรุปได้ดังนี้

ผลการประเมิน

ผลการประเมิน พบว่า องค์ประกอบทั้ง 4 ด้าน ของโครงการผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งหมด คือ
1. ด้านสภาพแวดล้อม ประกอบด้วย การกำหนดนโยบายส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียน การถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ การจัดทำแผน โครงการส่งเสริมสุขภาพ การจัดองค์กรตามโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนบ้านยุบพริก พบว่า ตามความคิดเห็นของครู และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข โดยรวมเห็นด้วยอยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมิน ตามความคิดเห็นของกรรมการสถานศึกษา และนักเรียน โดยรวมเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน
2. ด้านปัจจัยนำเข้า ประกอบด้วย บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับโครงการ สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ งบประมาณ ผู้บริหารในการดำเนินตามโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนบ้านยุบพริกตามความคิดเห็นของนักเรียน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข โดยรวมเห็นด้วยอยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมิน และตามความคิดเห็นของกรรมการสถานศึกษา โดยรวมเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก ผ่าเกณฑ์การประเมิน
3. ด้านกระบวนการ ประกอบด้วย การประเมินเกี่ยวกับการวางแผนการดำเนินโครงการ การดำเนินการจัดกิจกรรม การบริการสุขภาพอนามัย การนิเทศติดตาม และการประเมินผลโครงการ ตามความคิดเห็นของนักเรียน โดยรวมเห็นด้วยอยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมิน ตามความคิดเห็นของครู กรรมการสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข โดยรวมเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน
4. ด้านผลผลิต ประกอบด้วย ผลการดำเนินงานโครงการ ผลที่เกิดขึ้นต่อนักเรียน ครู ผู้ปกครองนักเรียน กรรมการสถานศึกษา และโรงเรียน ตามความคิดเห็นของครู กรรมการสถานศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข โดยรวมเห็นด้วยอยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์ การประเมิน เมื่อพิจารณาตามจุดประสงค์ของโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนบ้านยุบพริก พบว่า
4.1 การจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนที่เอื้อต่อสุขภาพอนามัย ตามความคิดเห็นของ ครู กรรมการสถานศึกษา นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโดยรวม เห็นด้วยอยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมิน
4.2 การบริการสุขภาพอนามัยในโรงเรียน ตามความคิดเห็นของครู กรรมการสถานศึกษา นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโดยรวมเห็นด้วยอยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมิน
4.3 ผลการทดสอบความรู้ ความเข้าใจ ด้านสุขภาพอนามัยของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 20 คน ตอบคำถามได้ถูกต้องร้อยละ 80.00 ขึ้นไปทุกคน ผ่านเกณฑ์การประเมิน
4.4 การปฏิบัติตนด้านสุขภาพอนามัยของนักเรียน ตามความคิดเห็นของนักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน กลุ่มตัวอย่าง โดยรวมนักเรียนปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์ การประเมิน


ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในการนำผลการประเมินไปใช้
1.1 โครงการนี้เป็นโครงการที่มีประสิทธิภาพ ควรได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเพราะเป็นโครงการที่สามารถส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีของนักเรียน และชุมชน ได้อย่างแท้จริง
1.2 การพัฒนากระบวนการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับโครงการอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ ทั้งด้านความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนทักษะการดำเนินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ มีระบบนิเทศแบบกัลป์ยานมิตรจะส่งผลให้โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่วางไว้
1.3 คณะกรรมการโครงการควรเป็นแกนนำในการพัฒนางานทุกด้านเกี่ยวกับการดำเนินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ควรให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพนักเรียนเป็นสำคัญ กำหนดเป็นนโยบายและแผนการปฏิบัติงานที่ครอบคลุมพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ พร้อมทั้งการติดตามประสานงานกันเพื่อร่วมกันประเมินการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ จะทำให้เกิดผลดีต่อพฤติกรรมและสุขภาพของนักเรียนอย่างยั่งยืน
1.4 โรงเรียนและชุมชนควรร่วมมือกันดำเนินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโดยการร่วมกันดำเนินกิจกรรมต่างๆ กับชุมชน เปิดโอกาสให้ชุมชนได้มีส่วนรับรู้กับสถานการณ์สุขภาพในพื้นที่ โดยชุมชนต้องปรับเปลี่ยนแนวความคิดให้สมาชิกของชุมชนเห็นว่าสุขภาพเป็นหน้าที่ของทุกคน ซึ่งทุกคนควรมีความศรัทธา และความจริงใจในการพัฒนาอย่างแท้จริง เช่น การร่วมกันรณรงค์กำจัดยุงลายเพื่อป้องกันไข้เลือดออก การร่วมกันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด กิจกรรมฝึกทักษะสุขศึกษา การเข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆ ตลอดจนการเตรียมความพร้อมในการรับประเมินสิ่งเหล่านี้ เป็นการช่วยเหลือและสนับสนุนให้เกิดพัฒนาพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพแก่นักเรียนเพิ่มมากขึ้น และอาจเป็นการขยายผลการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี มีการประเมินผลงานจากพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง โดยการร่วมมือกำหนดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ที่นักเรียนในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพควรจะปฏิบัติภาพสะท้อนให้เห็นพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของนักเรียน เพื่อจะได้ส่งเสริมพฤติกรรมที่เหมาะสมและปรับปรุงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่อไป
1.5 ผู้บริหารโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพควรมีการจัดการให้โอกาสให้มีการประชุมและเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพให้มีความยั่งยืนต่อไป

1.6 ผู้บริหารโรงเรียนต้องเป็นผู้ที่มีสัมพันธภาพที่ดีกับชุมชน เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการดำเนินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
1.7 ผู้บริหารโรงเรียนต้องเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องมีความมุ่งมั่น ตั้งใจที่จะพัฒนาโรงเรียน ตามแนวทางโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ สามารถใช้ภาวะผู้นำในการผลักดันให้ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และสมาชิกในชุมชน รู้จักและเห็นประโยชน์ของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ทั้งยังต้องมีวิสัยทัศน์ยาวไกลในการสร้างสุขภาพ สิ่งเหล่านี้เป็นการช่วยเหลือและสนับสนุนให้เกิดพัฒนาพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพแก่นักเรียนเพิ่มมากขึ้น และอาจเป็นการขยายผลการมีพฤติกรรมสุขภาพติดตามตัวนักเรียนต่อไป
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการประเมินครั้งต่อไป
2.1 การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพต้องสร้างความเข้าใจและสัมพันธภาพอันดีกับชุมชนเพื่อให้โครงการดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ชุมชนมีความรู้สึกว่าตนเองเป็นเจ้าของโครงการอย่างแท้จริง
2.2 ควรมีการประเมินผลถึงปัจจัยที่ส่งเสริม และปัจจัยที่เป็นปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ เช่น ปัจจัยเกี่ยวกบสภาพแวดล้อม ปัจจัยเกี่ยวกับชุมชน ปัจจัยเกี่ยวกับโรงเรียน เพื่อใช้ข้อมูลในการวางแผน พัฒนาการดำเนินงานตามโครงการต่อไป
2.3 ควรมีการประเมินผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โดยเน้นด้านผลลัพธ์(Product) และผลที่ตามมา(Out come) ซึ่งประกอบด้วย ผลพลอยได้(Side Effect) และผลกระทบ(Impact)
2.4 ควรศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมของสุขภาพบุคลากรในโรงเรียนระหว่างโรงเรียนที่มีการดำเนินงานและไม่ได้ดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
2.5 ควรมีการศึกษารูปแบบของการดำเนินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพที่มีประสิทธิภาพเพื่อเป็นแนวทางให้กับโรงเรียนอื่น หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.6 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการดำเนินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญที่ส่งผลต่อความเป็นเลิศทางการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน
2.7 ควรมีการประเมินผลการดำเนินงานโครงการอื่นๆ เช่น โครงการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบ โครงการประกันคุณภาพการศึกษา โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ(CIPP Model)

โพสต์โดย นายวิเศษ ศรเพชร : [3 พ.ค. 2553]
อ่าน [1071] ไอพี : 125.27.251.239
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม