ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การศึกษารูปแบบการพัฒนาศักยภาพนักเรียนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) สร้างรูปแบบการพัฒนาศักยภาพนักเรียนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 (2) ทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาศักยภาพนักเรียนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 (3) ประเมินความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ที่มีต่อรูปแบบการพัฒนาศักยภาพนักเรียนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลขั้นตอนที่ 1 การสร้างรูปแบบการพัฒนาศักยภาพนักเรียนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 7 ท่าน ซึ่งได้มาด้วยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และกลุ่มผู้ให้ข้อมูลขั้นตอนที่ 2 การทดลองรูปแบบ และขั้นตอนที่ 3 การประเมินความพึงพอใจ ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 27 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 15 คน นักเรียน จำนวน 256 คน และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 256 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 554 คน วิธีการวิจัยมี 3 ขั้นตอน ดังนี้ (1) สร้างรูปแบบการพัฒนาศักยภาพนักเรียนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 (2) ทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาศักยภาพนักเรียนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 (3) ประเมินความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ที่มีต่อรูปแบบการพัฒนาศักยภาพนักเรียนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2

ผลการวิจัยพบว่า
1. รูปแบบการพัฒนาศักยภาพนักเรียนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 พบว่า ได้รูปแบบการพัฒนาศักยภาพนักเรียนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ตามยุทธ์ศาสตร์ทั้ง 4 ยุทธ์ศาสตร์ คือ ยุทธ์ศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธ์ศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาบุคลากรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธ์ศาสตร์ที่ 3 การสานความร่วมมือกับชุมชนในการจัดการศึกษา และยุทธ์ศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการงบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. ผลการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาศักยภาพนักเรียนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 พบว่า ยุทธ์ศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามความสนใจและความถนัดของตนเอง นักเรียนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยตนเอง ได้คิด ได้ลงมือปฏิบัติจริง ยุทธ์ศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาบุคลากรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทำให้ครูมีการปรับเปลี่ยนวิธีการสอน สามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนได้หลากหลาย โดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ มีการพัฒนาและใช้สื่อประกอบการเรียนการสอน นำกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนมาเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอน และสามารถนำผลการวิจัยไปใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยุทธ์ศาสตร์ที่ 3 การสานความร่วมมือกับชุมชนในการจัดการศึกษา ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งให้การดำเนินโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาประสบความสำเร็จหลายประการทั้งทางด้านวิชาการ ด้านการพัฒนาอาคารสถานที่ ด้านการระดมทรัพยากรและทุนการศึกษา และยุทธ์ศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการงบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนเพื่อการระดมทรัพยากรด้านงบประมาณที่เป็นระบบ และเพียงพอกับการดำเนินงานโครงการ จากการร่วมกันกับชุมชนในการระดมทรัพยากรด้านงบประมาณและด้านทุนการศึกษาของโรงเรียนประสบความสำเร็จเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
3. ผลการประเมินความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการพัฒนาศักยภาพนักเรียนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 พบว่า ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน มีความพึงพอใจต่อรูปแบบการพัฒนาศักยภาพนักเรียนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 อยู่ในระดับมาก

โพสต์โดย จำลอง ศรีสวัสดิ์ : [3 พ.ค. 2553]
อ่าน [985] ไอพี : 118.172.32.161
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม