ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• เผยแพร่ ผลงานวิชาการการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนวัดลาดบัวขาว กทม. ของนางกานต์กนิ

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนวัดลาดบัวขาว
สำนักงานเขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร
ปีการศึกษา 2552
ผู้รายงาน นางกานต์กนิษฐ์ เฟื่องฟูพงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลาดบัวขาว
……………………………………………………………………………………………
การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนวัดลาดบัวขาว สำนักงานเขตสะพานสูง สังกัดกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการดำเนินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโดยใช้รูปแบบการประเมินแบบ ซิปป์(CIPP Model) ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโครงการ ครูที่เกี่ยวข้อง นักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน 4 ด้าน ดังนี้ 1. เพื่อประเมินบริบท
(Context) ด้านความสอดคล้อง ระหว่างวัตถุประสงค์ของโครงการกับนโยบายของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 2. เพื่อประเมินความความเหมาะสมของปัจจัยเบื้องต้น(Input) ในการดำเนินงานได้แก่ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านวัสดุ-อุปกรณ์ และด้านอื่นๆ 3. เพื่อประเมินความเหมาะสมด้านกระบวนการ (Process)ดำเนินงาน ด้านการดำเนินงานตามแผน การให้ความสำคัญผู้รับผิดชอบ และการติดตามผลการดำเนินงาน 4. เพื่อประเมินผลผลิต(Product) โดยเปรียบเทียบความรู้และพฤติกรรมนักเรียน เรื่องสุขภาพอนามัยตามสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ ของนักเรียนก่อนและหลังดำเนินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 5. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ ผู้ปกครอง นักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนที่มีต่อโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วยผู้บริหารโครงการ ครูที่เกี่ยวข้อง นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 430 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ มี 2 ประเภท ดังนี้
ประเภทที่ 1 เป็นแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 5 ฉบับ มีค่าความเชื่อมั่นทั้ง 5 ฉบับระหว่าง 0.82-0.89
ประเภทที่ 2 แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยเรื่อง สุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ 0.87 ค่าความยากรายข้ออยู่ระหว่าง 0.40-0.67 และค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.33-0.60 สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ t – test
ผลการประเมิน พบว่า
1. ผลการประเมินบริบทของโครงการ พบว่า ความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ของโครงการกับนโยบายของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโครงการ ครูที่เกี่ยวข้อง ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน และเมื่อพิจารณาตามรายข้อวัตถุประสงค์ของโครงการ มีความสอดคล้องอยู่ในระดับมากทุกข้อ
2. ผลการประเมินของโครงการ พบว่าความเหมาะสมของปัจจัยเบื้องต้นตามความคิดเห็น
ของผู้บริหารโครงการและครูที่เกี่ยวข้อง ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน และเมื่อพิจารณาแต่ละปัจจัย พบว่า ทุกปัจจัยมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
3. ผลการประเมินความเหมาะสมด้านกระบวนการดำเนินงานโครงการ พบว่าความเหมาะสมด้านกระบวนการดำเนินงานตามความคิดเห็นของผู้บริหารโครงการ ครูที่เกี่ยวข้องในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน และเมื่อพิจารณาตามขั้นตอนการดำเนินการ พบว่า ทุกขั้นตอนมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน
4. ผลการทดสอบความรู้ ความเข้าใจเรื่องสุขภาพอนามัยตามสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ ของนักเรียนก่อนและหลังการดำเนินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนและหลังการดำเนินโครงการแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .01
5. ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมของนักเรียนตามสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ ก่อนและหลังการดำเนินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ พบว่า ค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นของครูที่เกี่ยวข้องและผู้ปกครองที่มีต่อพฤติกรรมของนักเรียนตามสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ ก่อนและหลังการดำเนินโครงการ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
6. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครอง นักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนที่มีต่อโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมิน

โพสต์โดย กานต์กนิษฐ์ เฟื่องฟูพงศ์ : [2 พ.ค. 2553]
อ่าน [1283] ไอพี : 203.144.144.164
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม