ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานผลการพัฒนาผลการเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ

รายงานผลการพัฒนาผลการเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ผลการศึกษาการใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุด ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 3 มีผลการศึกษา ดังนี้
1. ประสิทธิภาพของการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
ผลการศึกษาพบว่า คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนจากคะแนนการปฏิบัติงานตามใบงานระหว่างเรียนของชุด บทเรียนสำเร็จรูปทั้ง 7 เล่ม มีค่าเท่ากับ 177.77 จากคะแนนเต็ม 210 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 84.65 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 5.13 และคะแนนเฉลี่ยจากแบบทดสอบหลังเรียน มีค่าเท่ากับ 17.31 จากคะแนนเต็ม 20 คิดเป็นร้อยละ 86.54 สำหรับค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.49 สามารถสรุปได้ว่า บทเรียนสำเร็จรูป ชุด ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.65/86.54 ซึ่งสอดคล้องกับสุนทรี ปิยภิรมย์ (2550 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาและพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง พลังงานแสง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านทุ่งไพล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 3 ผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูป มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.00/82.64 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้ และ ณัฐพงษ์ ประจุดทะศรี ( 2552:บทคัดย่อ) ได้ศึกษาและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนซ่อมเสริมโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 7 สำนักการศึกษาเทศบาลนครอุดรธานี ปีการศึกษา 2552 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบย่อยอาหาร ผลการศึกษาพบว่า บทเรียนสำเร็จรูป มีประสิทธิภาพ 91.83/88.15 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน80/80 นอกจากนี้ไสว เครือรัตนไพบูลย์ (2550 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาและพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง ปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลยีอวกาศ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 ผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูป มีประสิทธิภาพ 84.39/83.05 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 และ นุกูล ทะสูญ ( 2551 : บทคัดย่อ ) ได้ศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ระบบในร่างกายมนุษย์และสัตว์ รายวิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว32101 โรงเรียนสตรีศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูป มีประสิทธิภาพ 88.45/89.52 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80 เช่นเดียวกับ นันทวัฒน์ แหวนเพ็ชร (2551 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง มหัศจรรย์ไฟฟ้า วิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) สำนักการศึกษาเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี พบว่า บทเรียนสำเร็จรูปมีประสิทธิภาพเฉลี่ย 81.43/81.87 ซึ่งผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 และจันทนา แจ่มโอภาส (2551 : บทคัดย่อ ) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ว33101 โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปชุดเอกภพและเปรียบเทียบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนโคกตูมวิทยา อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ผลการศึกษาพบว่า บทเรียนสำเร็จรูปชุดเอกภพ มีประสิทธิภาพ E1 / E2 เท่ากับ 82.39/85.22 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 นอกจากนั้นแล้ว สมชัย สายแก้ว ( 2549 : บทคัดย่อ ) พัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ปรากฏการณ์ลม ฟ้า อากาศ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านโนนศรี ตำบลนาสีนวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร ผลการศึกษาพบว่า บทเรียนสำเร็จรูปวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ปรากฏการณ์ ลม ฟ้า อากาศ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ E1 / E2 เท่ากับ 83.98/80.65 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้คือ 80 / 80 และตรึงตรา โคตรเวียง ( 2551 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาและพัฒนาการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวิตและชีวิตพืช วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ว 31101 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 ผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูป มีค่าเท่ากับ 83.07/ 87.17 ซึ่งเป็นค่าประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูปที่สูงกว่าเกณฑ์ ที่กำหนดไว้ คือ 80/80 เช่นเดียวกับนิภาพร จุลลาย ( 2551 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาและพัฒนาการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม อำเภอคูเมือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 พบว่า ประสิทธิภาพของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 83.74 / 84.93 ซึ่งสูงกว่าตามเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้


2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างคะแนนทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปชุด ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุด ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับสุนทรี ปิยภิรมย์ (2550 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาและพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง พลังงานแสง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านทุ่งไพล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 3 ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และณัฐพงษ์ ประจุดทะศรี (2552:บทคัดย่อ) ได้ศึกษาและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนซ่อมเสริมโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 7 สำนักการศึกษาเทศบาลนครอุดรธานี ปีการศึกษา 2552 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบย่อยอาหาร พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนโดยรวมและเป็นรายเรื่องทุกเรื่องสูงกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนซ่อมเสริมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี้ไสว เครือรัตนไพบูลย์ (2550 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาและพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง ปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลยีอวกาศ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนุกูล ทะสูญ ( 2551 : บทคัดย่อ ) ได้ศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ระบบในร่างกายมนุษย์และสัตว์ รายวิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว32101 โรงเรียนสตรีศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับนันทวัฒน์ แหวนเพ็ชร (2551 : บทคัดย่อ) ได้พัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง มหัศจรรย์ไฟฟ้า วิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) สำนักการศึกษาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังใช้บทเรียนสำเร็จรูปสูงกว่าก่อนการใช้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และผลการศึกษาของจันทนา แจ่มโอภาส (2551 : บทคัดย่อ ) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปชุดเอกภพและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ว 33101 เรื่องเอกภพ ก่อนและหลังได้รับการพัฒนาด้วยบทเรียนสำเร็จรูป พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุดเอกภพ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี้แล้วสมชัย สายแก้ว ( 2549 : บทคัดย่อ ) พัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ปรากฏการณ์ลม ฟ้า อากาศ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านโนนศรี ตำบลนาสีนวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หลังการใช้บทเรียนสำเร็จรูปสูงกว่าก่อนการใช้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เช่นเดียวกับการศึกษาของลัดดาวัลย์ ทิมาบุตร ( 2550 : บทคัดย่อ ) ได้ศึกษาการจัดทำสื่อการสอนบทเรียนสำเร็จรูป ชุด แสงและการเกิดภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนปทุมพิทยาคม จังหวัดปทุมธานี ผลการประเมินผู้เรียนเปรียบเทียบก่อนและหลังใช้สื่อการสอน บทเรียนสำเร็จรูปทางการศึกษาชุดนี้ พบว่า เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 และตรึงตรา โคตรเวียง ( 2551 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาและพัฒนาการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวิตและชีวิตพืช วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน มัธยมศึกษา ปีที่ 1 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยการใช้บทเรียนสำเร็จรูป หลังเรียนกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนสำเร็จรูป ชุด ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ผลการศึกษาพบว่า ค่าดัชนีประสิทธิผลจากการเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุด ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (E.I.) มีค่าเท่ากับ 0.6667 หรือคิดเป็นร้อยละ 66.67 ซึ่งสอดคล้องกับสุนทรี ปิยภิรมย์ (2550 : บทคัดย่อ) ศึกษาและพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง พลังงานแสง สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านทุ่งไพล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 3 พบว่า ค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง พลังงานแสง มีค่าเท่ากับ 0.6362 แสดงว่านักเรียนมีพัฒนาการทางการเรียน เรื่อง พลังงานแสง เพิ่มขึ้น 0.6362 หรือคิดเป็นร้อยละ 63.62 และไสว เครือรัตนไพบูลย์ (2550 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาและพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง ปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลยีอวกาศ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 ผลการศึกษาพบว่า มีค่าดัชนีประสิทธิผล 0.69 แสดงว่าผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นหลังจากเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป ร้อยละ 69 เช่นเดียวกับการศึกษาของนุกูล ทะสูญ ( 2551 : บทคัดย่อ ) ได้ศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ระบบในร่างกายมนุษย์และสัตว์ รายวิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว32101 โรงเรียนสตรีศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด มีค่าเท่ากับ 0.8009 แสดงว่า นักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียน คิดเป็นร้อยละ 80.09 และสมชัย สายแก้ว ( 2549 : บทคัดย่อ ) ได้พัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ปรากฏการณ์ลม ฟ้า อากาศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านโนนศรี ตำบลนาสีนวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร พบว่า บทเรียนสำเร็จรูปมีค่าดัชนีประสิทธิผล 0.73 คิดเป็นร้อยละ 73 และตรึงตรา โคตรเวียง ( 2551 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาและพัฒนาการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวิตและชีวิตพืช วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 ผลการศึกษาพบว่า ค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนสำเร็จรูป มีค่าเท่ากับ 0.6542 แสดงว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวิตและชีวิตพืช มีความรู้เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 65.42 เช่นเดียวกับนิภาพร จุลลาย ( 2551 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาและพัฒนาการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2 โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม อำเภอคูเมือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ผลการศึกษาพบว่า ค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง มีค่าเท่ากับ 0.6155 ซึ่งแสดงว่า นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูปมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 61.55
4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุด ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปชุด ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด คือมีค่าเฉลี่ยที่ 4.52 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.45 เมื่อดูในแต่ละด้านซึ่งพบว่านักเรียนนักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุด ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ทำให้นักเรียนมีความมั่นใจในตนเองและกล้าแสดงออกมากขึ้นมีค่าเฉลี่ยที่ 4.87 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.34 และสรุปในภาพรวม พบว่ามีค่าเฉลี่ย 4.52 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.45 แสดงว่านักเรียนมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับสุนทรี ปิยภิรมย์ (2550 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาและพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง พลังงานแสง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านทุ่งไพล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 3 พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง พลังงานแสง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทุกด้านโดยรวมอยู่ในระดับมาก และการศึกษาของณัฐพงษ์ ประจุดทะศรี (2552:บทคัดย่อ) ได้ศึกษาและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนซ่อมเสริมโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 7 สำนักการศึกษาเทศบาลนครอุดรธานี สากระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบย่อยอาหาร พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้บทเรียนสำเร็จรูปโดยรวมทุกด้านและรายด้านอยู่ในระดังพึงพอใจมากที่สุด นอกจากนี้แล้วไสว เครือรัตนไพบูลย์ (2550 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาและพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง ปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลยีอวกาศ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 พบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูปมีความพึงพอใจเฉลี่ยเท่ากับ 4.70 หมายความว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป ระดับมากที่สุด และนุกูล ทะสูญ ( 2551 : บทคัดย่อ ) ได้ศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ระบบในร่างกายมนุษย์และสัตว์ วิชาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสตรีศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปโดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด นอกจากที่กล่าวมาแล้วการศึกษาของนันทวัฒน์ แหวนเพ็ชร (2551 : บทคัดย่อ) ได้พัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง มหัศจรรย์ไฟฟ้า วิชาวิทยาศาสตร์ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) สำนักการศึกษาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนสำเร็จรูปอยู่ในระดับมากทุกด้าน คือด้านเนื้อหาวิชา ด้านกิจกรรมการเรียน ด้านรูปแบบการนำเสนอและด้านผลที่นักเรียนได้รับ เฉลี่ยทั้ง 4 ด้านอยู่ในระดับมาก และสิทธิศักดิ์ สิทธิพงษ์ (2551 : บทคัดย่อ) ศึกษาการใช้บทเรียนสำเร็จรูป สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกสีเขียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านน้ำสุด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 2 พบว่า ความคิดเห็นของนักเรียนที่ต่อบทเรียนสำเร็จรูปอยู่ในระดับดีมาก เช่นเดียวกับการศึกษาของลัดดาวัลย์ ทิมาบุตร ( 2550 : บทคัดย่อ ) ได้ศึกษาการจัดทำสื่อการสอนบทเรียนสำเร็จรูป ชุด แสงและการเกิดภาพ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนปทุมพิทยาคม จังหวัดปทุมธานี ด้านความพึงพอใจของผู้เรียนพบว่าผู้เรียนทุกคนมีความพอใจสื่อการสอนบทเรียนสำเร็จรูป ชุดนี้ในระดับมากที่สุดทุกคนคิดเป็นร้อยละ 100 และตรึงตรา โคตรเวียง ( 2551 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาและพัฒนาการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวิตและชีวิตพืช วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจที่ได้เรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวิตและชีวิตพืช วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับนิภาพร จุลลาย ( 2551 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาและพัฒนาการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม อำเภอคูเมือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (4.80)
จากผลการศึกษาและงานวิจัยที่กล่าวมา แสดงว่าบทเรียนสำเร็จรูปมีประสิทธิภาพสูง ส่งผลให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้มากขึ้น มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในเรื่องที่เรียนจากการใช้สื่อดังกล่าวสูงขึ้น มีความพึงพอใจและมีความก้าวหน้าในการเรียน ส่งเสริมให้เด็กเกิดความมั่นใจในการเรียน มีความเหมาะสมที่จะนำมาใช้พัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นอย่างยิ่ง

โพสต์โดย นรีกานต์ แก้วศรี : [17 เม.ย. 2553]
อ่าน [2159] ไอพี : 118.173.146.129
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม