ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การรายงานแบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ เรื่อง Free Times กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ (ภ

การรายงาน แบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ เรื่อง Free Times กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผู้รายงาน นางวาสนา ศรีจำปา ครูชำนาญการ
หน่วยงาน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ปทุมธานี เขต 1
ปีที่รายงาน 2553
บทคัดย่อ

รายงาน แบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ เรื่อง Free Times กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อหาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ เรื่อง Free Times กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ เรื่อง Free Times กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (3) เพื่อวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นความพึงพอใจ ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ที่มีต่อแบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ เรื่อง Free Times กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง รวบรวมข้อมูลด้วยแบบประเมินต่าง ๆ แล้ววิเคราะห์เปรียบเทียบผลการประเมินก่อนและหลังดำเนินการ รวมทั้งศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ด้วยแบบสอบถามระดับความคิดเห็นความพึงพอใจต่อแบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ จากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งสรุปผลการรายงาน ดังนี้
ผลการรายงานโดยสรุป
1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ เรื่อง Free Times กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ค่าเฉลี่ยของประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 85.85/82.07 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.973/2.110 หมายความว่า มีประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด
2. นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างเห็นได้ชัด โดยได้คะแนนก่อนเรียน เฉลี่ย เท่ากับ 16.90 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน ได้คะแนน เฉลี่ย เท่ากับ 24.62 ค่าความแตกต่างทางการเรียน หรือ ค่า t เท่ากับ 14.64 df เท่ากับ 38
3. ระดับความคิดเห็นความพึงพอใจต่อแบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง โดยภาพรวม อยู่ในระดับ มาก ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.04 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.438
ข้อเสนอแนะทั่วไป
1. เพื่อให้การพัฒนาผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากการดำเนินการใช้จัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้โดยการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ เรื่อง เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ครูผู้สอนจะต้องทำการปฐมนิเทศนักเรียนให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ในขั้นตอนการจัดกิจกรรม การเรียนการสอนเพื่อจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
2. นักเรียนจะต้องดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความสามัคคี อธิบายแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ดังนั้นครูควรชี้แจงให้นักเรียนเข้าใจและเห็นประโยชน์การอ่านและร่วมมือกันโดยเฉพาะนักเรียนกลุ่มเก่ง ซึ่งมักจะมีความรู้สึกว่าการเรียนแบบนี้ตนมีภาระเพิ่มขึ้นเพราะต้องคอย-อธิบายให้เพื่อนในกลุ่มที่เรียนไม่เข้าใจฟัง กลัวเสียเวลา และครูผู้สอนควรกระตุ้นให้นักเรียนได้ให้ความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง
3. นักเรียนต้องใช้ความรู้ความสามารถของตนเองและความรู้พื้นฐานเดิม เป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้น ครูจะต้องคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยตรวจสอบพื้นฐานความรู้เดิมของนักเรียนเป็นรายบุคคลและสอนเสริมให้นักเรียนมีทักษะพื้นฐานเพียงพอก่อนเริ่มเรียนเนื้อหาใหม่ จึงจะได้ผลดี
4. เพื่อให้แบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจมีประสิทธิภาพสูงสุด ก่อนให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมหรือแบบฝึกทักษะระหว่างเรียน ครูควรเตรียมและทดลองใช้ก่อนนำไปให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ
5. ควรมีการสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีการเสริมแรงทางบวกที่จะช่วยกระตุ้นให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นต่อการเรียน
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาวิจัยรูปแบบการเรียนแบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ ในเนื้อหาวิชาอื่นหรือระดับชั้นอื่น ๆ ที่ต้องการพัฒนาทักษะทางสังคม การทำงานร่วมกัน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของนักเรียน
2. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการสอนโดยการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจกับตัวแปรอื่น ๆ เช่น เจตคติ ความคิดสร้างสรรค์ และความคงทนต่อวิชานั้น ๆ ทั้งนี้ เพื่อให้ผลการศึกษามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โพสต์โดย นางวาสนา ศรีจำปา : [13 เม.ย. 2553]
อ่าน [1377] ไอพี : 158.108.210.113
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม