ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาศักยภาพการสอนคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญานของบุคลากรครู โดยใช้รูปแบบการสอนและนิเทศแบบ PEPCAR

ชื่อเรื่อง การพัฒนาศักยภาพการสอนคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญานของบุคลากรครู โดยใช้
รูปแบบการสอนและนิเทศแบบ PEPCAR เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมี
วิจารณญานและทักษะทางสังคมของนักเรียน โรงเรียนระแงะ อำเภอระแงะ จังหวัด
นราธิวาส
ผู้วิจัย นายเจริญ บุญชะนะ
ปี 2552

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) เพื่อพัฒนารูปแบบการ
พัฒนาศักยภาพการสอนคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญานของบุคลากรครู โดยใช้รูปแบบการสอนและนิเทศแบบPEPCAR และศึกษาเปรียบเทียบทักษะสอนคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญานของบุคลากรครู ก่อนและหลังการพัฒนา รวมทั้งศึกษาเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญานและทักษะทางสังคมของนักเรียน ก่อนและหลังการพัฒนา กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรครู จำนวน 19 คนและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 114 คน ใช้เครื่องมือในการวิจัย 8 ชุด ประกอบด้วย 1)คู่มือการพัฒนาศักยภาพบุคลากรครูเพื่อพัฒนาการสอนคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญานโดยใช้รูปแบบการสอนและนิเทศแบบ PEPCAR 2)คู่มือการเรียนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบ PEPCAR เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญานและทักษะทางสังคม ที่พัฒนาขึ้น ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญและมีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.08/82.33 3)แบบประเมินคุณภาพของคู่มือการพัฒนาศักยภาพบุคลากรครูเพื่อพัฒนาการสอนคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญานโดยใช้รูปแบบการสอนและนิเทศแบบ PEPCAR 4)แบบประเมินทักษะการสอนคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญานของบุคลากรครู 5)แบบประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญานของนักเรียน 6)แบบประเมินทักษะทางสังคมของนักเรียน 7)แบบประเมินความพึงพอใจรูปแบบการพัฒนาศักยภาพบุคลากรครูเพื่อพัฒนาการสอนคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญานโดยใช้รูปแบบการสอนแบบ PEPCAR ของบุคลากรครู และ 8)แบบประเมินความพึงพอใจรูปแบบการสอนคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญานโดยใช้รูปแบบการสอนแบบ PEPCAR ของนักเรียน ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นและตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ และหาความเที่ยงของแบบประเมินโดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แอลฟาของครอนบาค เท่ากับ 0.731,0.842,0.801,0.716 และ 0.862 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้สถิติทดสอบค่าที(Dependent t-test) เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยทักษะการสอนคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญานของบุคลากรครู ทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญานของนักเรียน และทักษะทางสังคมของนักเรียนโดย กำหนดระดับความมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05

ผลการวิจัยพบว่า
1. ระดับคุณภาพของคู่มือการพัฒนาศักยภาพบุคลากรครูเพื่อพัฒนาการสอนคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญานโดยใช้รูปแบบการสอนและนิเทศแบบ PEPCAR ตามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิและบุคลากรครู โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี
2.คู่มือการเรียนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบ PEPCAR มีเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญานและทักษะทางสังคมประสิทธิภาพเท่ากับ 85.08/82.33 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
3. การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยทักษะการสอนคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญานของบุคลากรครู แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยคะแนนเฉลี่ยภายหลังการพัฒนาศักยภาพสูงกว่าก่อนการพัฒนา
4. การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญานของนักเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยคะแนนเฉลี่ยภายหลังการสอนสูงกว่าก่อนการสอน
6. การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญานของนักเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยคะแนนเฉลี่ยภายหลังการสอนสูงกว่าก่อนการสอน
7. การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยทักษะทางสังคมของนักเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่วางไว้ โดยคะแนนเฉลี่ยภายหลังการสอนสูงกว่าก่อนการสอน
8. ระดับความพึงพอใจรูปแบบการพัฒนาศักยภาพบุคลากรครูเพื่อพัฒนาการสอนคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญานโดยใช้รูปแบบการสอนแบบ PEPCAR ของบุคลากรครู โดยรวม พบว่าอยู่ในระดับดีมาก
9. ระดับความพึงพอใจรูปแบบการสอนคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญานโดยใช้รูปแบบการสอนแบบ PEPCAR ของนักเรียน โดยรวม พบว่าอยู่ในระดับดีมาก

ข้อเสนอแนะ : ควรศึกษาผลการใช้รูปแบบการพัฒนาศักยภาพบุคลากรครูเพื่อพัฒนาการสอนคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญานโดยใช้รูปแบบการสอนแบบ PEPCAR ของบุคลากรครู ต่อการพัฒนาทักษะการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้านต่างๆ รวมทั้งผลการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นกับนักเรียน
คำสำคัญ : การพัฒนาศักยภาพบุคลากรครู ทักษะการสอนคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาน
รูปแบบการสอนแบบ PEPCAR ทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาน ทักษะทางสังคม

โพสต์โดย นายเจริญ บุญชะนะ : [12 เม.ย. 2553]
อ่าน [1065] ไอพี : 202.143.187.220
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม