ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• เผยแพร่ผลงานรายงานการประเมินโครงการการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้โรงเรียนวัดราชคฤห์

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้โรงเรียนวัดราชคฤห์
ผู้ประเมิน นางสาวจิราภรณ์ จ้อยเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชคฤห์
ปีที่ประเมิน ปีการศึกษา 2552

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้โรงเรียนวัดราชคฤห์ มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินโครงการการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้โรงเรียนวัดราชคฤห์ โดยใช้การประเมินตามรูปแบบการประเมินซิป (CIPP Model) ของสตัฟเฟิลบีมและคณะ ประกอบด้วยการประเมิน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบริบท ด้านปัจจัย ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิตของโครงการ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ครู จำนวน 11 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 จำนวน 66 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 66 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดราชคฤห์ จำนวน 12 คน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบสอบถาม จำนวน 4 ฉบับ วิเคราะห์โดยหาค่า ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการประเมิน พบว่า
1. ด้านบริบท (Context) ในภาพรวมโครงการมีความสอดคล้องกับบริบทในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ โครงการสอดคล้องกับนโยบายด้านการศึกษาของโรงเรียน มีความสอดคล้องอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาได้แก่ โครงการสอดคล้องกับสาระสำคัญของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มีความสอดคล้องอยู่ในระดับมาก ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ โครงการได้รับการสนับสนุนจากวัด ชุมชน และผู้ปกครอง มีความสอดคล้องอยู่ในระดับมาก ผลการประเมินสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

2. ด้านปัจจัย (Input) ในภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ครูและบุคลากรให้ความร่วมมือในการดำเนินโครงการ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรให้ความสำคัญกับโครงการ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ผู้ปกครอง ชุมชน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสนับสนุนการดำเนินโครงการ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และครูและบุคลากรในการดำเนินโครงการมีความเพียงพอเหมาะสม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ผลการประเมินสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

3. ด้านกระบวนการ (Process) ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ โรงเรียนกำหนดนโยบายให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ โรงเรียนจัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ คณะกรรมการนำข้อมูลมาแบ่งประเภทเป็นหมวดหมู่เพื่อจัดทำทะเบียนแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกรอบๆโรงเรียนมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ผลการประเมินสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

4. ด้านผลผลิต (Product) ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ โรงเรียนส่งเสริมให้ครูและนักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก รองลงมา ได้แก่ โรงเรียนดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ นักเรียนสามารถนำเสนอข้อมูลความรู้จากการศึกษาแหล่งเรียนรู้ผ่านบทปฏิบัติการ/ใบงาน มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ผลการประเมินสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

ผลการดำเนินโครงการส่งผลดีต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ดังนี้
1. ด้านความพึงพอใจการดำเนินโครงการ พบว่า ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดราชคฤห์ ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ โรงเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก รองลงมาได้แก่ โครงการการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้มีประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

2. ผลที่เกิดกับผู้เกี่ยวข้อง
2.1 นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีความสุขในการเรียนรู้ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
2.2 ครูสามารถใช้แหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ได้รับการยอมรับจากผู้ปกครอง และชุมชน
2.3 โรงเรียนผ่านการประเมินตามกรอบ SMART SCHOOL กรอบนโยบาย 3D นโยบาย 5 ส และการประกันคุณภาพภายใน ซึ่งผลการประเมินอยู่ในระดับดี และดีมาก


โพสต์โดย จิราภรณ์ จ้อยเจริญ : [10 เม.ย. 2553]
อ่าน [1136] ไอพี : 202.44.8.100
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม