ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• เผยแพร่ผลงาน ผอ.น้ำค้าง สาคร

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนสุเหร่าเกาะขุนเณร ปีการศึกษา 2552
ชื่อผู้รายงาน นางสาวน้ำค้าง สาคร
ปีการศึกษา 2552
บทคัดย่อ
การประเมินโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนสุเหร่าเกาะขุนเณร ปีการศึกษา 2552 โดยมีกรอบการประเมินตามแบบจำลองซิปป์(CIPP) ของสตัฟเฟิลบีม(Stuffenbeam) และคณะ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินโครงการ ได้แก่ ผู้บริหาร ครู บุคลากรและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 26 คน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 จำนวน 63 คน เครื่องมือที่ใช้ประเมินเป็นแบบสอบถาม 4 ฉบับ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป โดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการประเมินพบว่า
1. ด้านบริบท ผลในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.99 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.82 โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ โครงการสอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียนที่เน้นการบริหารจัดการแบบใช้โรงเรียนเป็นฐาน โดยใช้เทคโนโลยีทันสมัย อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.16 ส่วนลำดับสุดท้าย ได้แก่ โครงการสอดคล้องกับสภาพสังคมของชุมชน อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.88
ผลการประเมินด้านบริบทมีค่าเฉลี่ยรวม 3.99 สูงกว่าเกณฑ์ตัดสินความสำเร็จของโครงการ ผู้ประเมินกำหนดเกณฑ์ไว้ที่ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
2. ด้านปัจจัยเบื้องต้น ผลในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.97 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.56 โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ โรงเรียนมีการจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.28 ส่วนลำดับสุดท้าย ได้แก่ โรงเรียนมีคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่มีคุณภาพสามารถใช้งานได้ดี อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.56
ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นมีค่าเฉลี่ยรวม 3.97 สูงกว่าเกณฑ์ตัดสินความสำเร็จของโครงการ ผู้ประเมินกำหนดเกณฑ์ไว้ที่ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
3. ด้านกระบวนการ ผลในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.82 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.60 โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ผู้บริหาร ประชุมบริหารคำสั่งแต่งตั้งคำสั่งบริหารระบบสารสนเทศลงสู่การปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.24 ส่วนลำดับสุดท้าย ได้แก่ ผู้บริหาร ครู บุคลากรร่วมกันจัดกระทำข้อมูล สารสนเทศให้เป็นข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้งานได้ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.40
ผลการประเมินด้านกระบวนการมีค่าเฉลี่ยรวม 3.82 สูงกว่าเกณฑ์ตัดสินความสำเร็จของโครงการ ผู้ประเมินกำหนดเกณฑ์ไว้ที่ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 2.50 ขึ้น
4. ด้านผลผลิต
4.1 ผลการประเมินโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนสุเหร่าเกาะขุนเณร ตามความคิดเห็นของบริหาร ครู บุคลากร และคณะกรรมการสถานศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.59 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.69 โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ผู้บริหารสามารถใช้ซ้อฟแวร์ในการวางแผนงานและโครงการเพื่อใช้จัดการศึกษาของโรงเรียน อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.08 ส่วนลำดับสุดท้าย ได้แก่ โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถใช้งานได้อย่างมีคุณภาพอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.00
ผลการประเมินด้านผลผลิต มีค่าเฉลี่ยรวม 3.59 สูงกว่าเกณฑ์ตัดสินความสำเร็จของโครงการ ผู้ประเมินกำหนดเกณฑ์ไว้ที่ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
4.2 ผลการประเมินโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนสุเหร่าเกาะขุนเณร ด้านผลผลิต ตามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.86 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.51โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด นักเรียนมีทักษะในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง เช่น ปริ้นเตอร์ โทรทัศน์ วิทยุเทป เป็นต้น อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.11 ส่วนลำดับสุดท้าย ได้แก่ นักเรียนมีทักษะใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มที่ 2 ได้แก่ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ห้องสมุดมีชีวิตและห้องประชุม ในการพัฒนาการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.00
ผลการประเมินด้านผลผลิตตามระดับความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 มีค่าเฉลี่ยรวม 3.86 สูงกว่าเกณฑ์ตัดสินความสำเร็จของโครงการ ผู้ประเมินกำหนดเกณฑ์ไว้ที่ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
จะเห็นได้ว่าผลผลิตของโครงการตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู บุคลากรและคณะกรรมการสถานศึกษา และตามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่าผลการประเมินด้านผลผลิตตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู บุคลากรและคณะกรรมการสถานศึกษา และความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 มีความคิดเห็นสอดคล้องในทิศทางเดียวกัน ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ผลของโครงการที่เกิดกับผู้เรียน นักเรียนมีทักษะในการใช้โปรแกรมต่าง ๆ ในการศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเอง มีความสนใจในการค้นคว้าความรู้จากสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ จากอินเทอร์เน็ตสามารถนำเสนอข้อมูลด้านคอมพิวเตอร์
ผลของโครงการที่เกิดกับครู ครูมีความตื่นตัวในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์และ โปรแกรมต่าง ๆ ที่มีความหลากหลายมากขึ้น ได้แก่ MS Word , MS Excel , PowerPoint , Photoshop , E – Book นอกจานี้ยังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลซึ่งกันและกันในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบ Lan , E – Mail , Internet
ผลของโครงการที่เกิดกับโรงเรียน โรงเรียนใช้ข้อมูล สารสนเทศจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนสุเหร่าเกาะขุนเณร โดยใช้ข้อมูลและสารสนเทศที่เป็นจริง นอกจากนี้ยังใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารข้อมูลไปยังบุคลากรทุกฝ่ายได้ง่ายยิ่งขึ้น ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างงาน 4 ฝ่าย ผู้บริหาร ครูและบุคลากรมีทักษะในการถ่ายโอนข้อมูลซึ่งกันและกัน

โพสต์โดย DEW : [8 เม.ย. 2553]
อ่าน [1496] ไอพี : 115.67.116.170
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม