ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• ขอเผยแพร่ผลงาน

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นสำคัญ แบบใช้สมองเป็นฐาน
โดยเน้นพัฒนาการเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนด้านการเขียนของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
ผู้รายงาน : อังคณา กาญจนเดชะ
ระยะเวลา : ปีการศึกษา 2551

บทคัดย่อ

การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) นำเสนอแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นสำคัญ แบบใช้สมองเป็นฐาน โดยเน้นพัฒนาการเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการเขียนของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 2) หาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ผู้เรียนเป็นสำคัญแบบใช้สมองเป็นฐาน โดยเน้นพัฒนาการเขียน 3) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของ การเรียนรู้ด้านการเขียน ด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นสำคัญแบบใช้สมองเป็นฐาน โดยเน้นพัฒนาการเขียน 4) เปรียบเทียบความสามารถในการเขียนของ สำหรับผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส ที่เรียนด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นสำคัญแบบใช้สมองเป็นฐาน โดยเน้นพัฒนาการเขียน ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวน 41 คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sample)
เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญแบบใช้สมอง เป็นฐาน โดยเน้นพัฒนาการเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้านการเขียนของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 จำนวน 6 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ t-Test (Dependent Sample)
ผลการวิจัยพบว่า การนำเสนอแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นสำคัญ แบบใช้สมองเป็นฐาน โดยเน้นพัฒนาการเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนด้านการเขียนของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการเขต 2 มีคุณภาพระดับเหมาะสมมากที่สุด ได้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นสำคัญ แบบใช้สมองเป็นฐาน โดยเน้นพัฒนาการเขียน มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.95/83.05 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้ ด้วยแผนการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นสำคัญ แบบใช้สมองเป็นฐาน โดยเน้นพัฒนาการเขียน มีค่าเท่ากับ 0.7396 หรือคิดเป็นร้อยละ 73.96 นักเรียนที่เรียนด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ผู้เรียนเป็นสำคัญ แบบใช้สมองเป็นฐาน โดยเน้นพัฒนาการเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการเขียนของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการเขต 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ชื่อเรื่อง : การประเมินชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การอ่านการเขียนสะกดคำ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
ผู้รายงาน : อังคณา กาญจนเดชะ
ระยะเวลา : ปีการศึกษา 2551

บทคัดย่อ

การประเมินครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินประสิทธิภาพของชุดฝึกกิจกรรม การเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องการอ่านการเขียนสะกดคำ เพื่อประเมินประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องการอ่านการเขียนสะกดคำ และเพื่อประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ และความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องการอ่านการเขียนสะกดคำ
ประชากรได้แก่ ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 ปีการศึกษา 2551 จำนวน 6 ห้องเรียน จำนวน 209 คน กลุ่มตัวอย่างได้จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sample) ได้แก่ ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 จำนวน 41 คน ใช้เวลาปฏิบัติกิจกรรม จำนวน 78 ชั่วโมง เครื่องมือที่ ใช้ในการทดลอง คือ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การอ่านการเขียนสะกดคำ จำนวน 25 ชุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบปรนัย 3 ตัวเลือก จำนวน 25 ข้อ แบบประเมินวัดความพึงพอใจของนักเรียน 1 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าสถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ได้แก่ IOC การหาค่าความยากง่าย (p) การหาค่าอำนาจจำแนก (r) ค่าความเชื่อมั่น KR20 การหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ E1 /E2 การหาดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้และการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้
ผลการประเมินพบว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การอ่านการเขียนสะกดคำ มีประสิทธิภาพ E1 / E2 มีค่าเท่ากับ 87.16 / 84.29 ซึ่งเป็นไปตามตามเกณฑ์ 80/80 ดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องการอ่านการเขียนสะกดคำ มีค่าเท่ากับ 0.7258 หรือคิดเป็นร้อยละ 72.58 และนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องการอ่านการเขียน สะกดคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการเขต 2 อยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด

โพสต์โดย นางอังคณา กาญจนเดชะ : [6 เม.ย. 2553]
อ่าน [1126] ไอพี : 125.24.247.61
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม