ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนแบบกระบวนการเผชิญสถานการณ์ เรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ของนักเรี

บทคัดย่อ
ชื่อเรื่อง รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนแบบกระบวนการเผชิญสถานการณ์
เรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ผู้ศึกษา นางนรากร เพ็งผ่อง
ปีที่ศึกษา ปีการศึกษา 2552
การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ มีปัจจัยเหตุจากการที่สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนเกี่ยวกับทักษะกระบวนการทำงานต่างๆ ยังขาดขั้นตอนที่สำคัญอันจะนำไปสู่ความสำเร็จใน
การทำงาน ในด้านการแสดงความคิดเห็น นักเรียนไม่กล้าแสดง ความคิดเห็นไม่มีความคิดแปลกใหม่ ขาดการคิดสร้างสรรค์ในการทำงานเป็นทีม ขาดทักษะการแก้ปัญหา เมื่อพบปัญหาไม่สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง ครูต้องคอยแนะนำให้เป็นส่วนใหญ่ ส่วนด้านพฤติกรรม อันพึงประสงค์ นักเรียนยังขาดความรับผิดชอบในการทำงานจึงจำเป็นต้องจัดกิจกรรมและ
การจัดการเรียนการสอน ที่เน้นให้ผู้เรียนเกิดความตระหนัก รักที่จะเป็นชาวพุทธ เป็นคนดีของสังคมและมีคุณภาพที่ดีในชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข ผู้ศึกษาจึงได้นำ
แนวทางการดำเนินการมาบูรณาการกับเนื้อหาสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประกอบกับการเรียน เรื่องหลักธรรม ของนักเรียนเพื่อต้องการส่งเสริมให้นักเรียน เป็นคนดี
มุ่งให้สามารถคิดวิเคราะห์ เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ศรัทธาและสำนึกในคุณของพระรัตนตรัยและหลักพุทธธรรม สามารถน้อมนำหลักธรรมมาปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมตลอดจนความสามารถในการคิดแก้ปัญหาที่จะช่วยให้ตัวเอง
จุดมุ่งหมายของการศึกษาเพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนแบบกระบวนการเผชิญสถานการณ์ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาและ ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนแบบกระบวนการเผชิญสถานการณ์เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา โดยกลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านฮากฮาน อำเภอเวียงสา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่านเขต 1 จำนวน 7 คนเครื่องมือที่ใช้เป็นแผนการสอนประกอบชุดกิจกรรม แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหา และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนแบบกระบวนการเผชิญสถานการณ์ เรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยนำมาหาค่าความเที่ยงตรง ค่าประสิทธิภาพ ค่าอำนาจจำแนก ค่าความเชื่อมั่น และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าคะแนนเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที
ผลการศึกษาพบว่า
1. การทดสอบหาค่าสัมประสิทธิของชุดกิจกรรมแบบกระบวนการเผชิญสถานการณ์ เรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 การศึกษาพบว่า
ชุดกิจกรรมการเรียนแบบกระบวนการเผชิญสถานการณ์ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นประสิทธิภาพโดยรวมเท่ากับ 85.71 / 85.35และ 88.39 / 85.21 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งจากการศึกษาพบว่าชุดกิจกรรมการเรียนแบบกระบวนการเผชิญสถานการณ์ ช่วยพัฒนาความรู้ ความเข้าใจจากเรื่องที่ศึกษาได้ สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน ผลการศึกษาพบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน แสดงว่านักเรียนได้เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนแบบกระบวนการเผชิญสถานการณ์ เรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา แล้วทำให้นักเรียนมีความสามารถในหลักธรรมจากเรื่องต่าง ๆ สูงขึ้นจากเดิมซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
3. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 และความสามารถในการแก้ปัญหาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน แสดงว่านักเรียนได้เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนแบบกระบวนการเผชิญสถานการณ์ เรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา แล้วทำให้นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้สูงขึ้นจากเดิม ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
4. ด้านความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนแบบกระบวนการเผชิญสถานการณ์ ในภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจสอดคล้องกันในทางที่ดีซึ่งมีค่าคะแนนเฉลี่ย (X) สูงสุดเท่ากับ 4.86 และค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 4.66 อยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้

โพสต์โดย นรากร เพ็งผ่อง : [6 เม.ย. 2553]
อ่าน [1729] ไอพี : 114.128.208.205
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม