ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• ขอเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

เรื่อง : รายงานการประเมินโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
โรงเรียนลาดยาววิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต2
ผู้รายงาน : นายธัมมโรจน์ โมราราย
ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนทับกฤชพัฒนา สพท.นครสวรรค์ เขต 1

บทคัดย่อ
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม โรงเรียนลาดยาววิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต2 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ของการประเมิน
การศึกษาครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อประเมินผลโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนลาดยาววิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ดังนี้
1. เพื่อประเมินบริบทของโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนลาดยาววิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 2
2. เพื่อประเมินปัจจัยเบื้องต้นของโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนลาดยาววิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 2
3. เพื่อประเมินกระบวนการของโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนลาดยาววิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 2
4. เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนลาดยาววิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 2

ขอบเขตของการประเมิน
ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากร
ในการประเมินครั้งนี้ประชากรที่ใช้ประกอบด้วยบุคคลที่มีส่วนร่วมใน
การดำเนินงานตามโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนลาดยาววิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ปีการศึกษา 2551 จำนวน 1,631 คน ได้แก่ ข้าราชการครู ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา 5 คน ครูผู้สอน 59 คน รวม 64 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 1,554 คน พนักงานบริการและลูกจ้างชั่วคราวจำนวน 13 คน

2. กลุ่มตัวอย่าง
ในการประเมินครั้งนี้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ประกอบด้วยบุคคลที่มีส่วนร่วม
ในการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนลาดยาววิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ปีการศึกษา 2551 จำนวน 311 คน ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา 1 คน ครูผู้สอน 12 คน นักเรียนจำนวน 296 คน พนักงานบริการ 1 คน และลูกจ้างชั่วคราว 1 คน
ผลการประเมินพบว่า
การประเมินโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนลาดยาววิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ปรากฏผลดังนี้
1 ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน นักเรียน พนักงานบริการและลูกจ้างชั่วคราว
ของโรงเรียนลาดยาววิทยาคม มีความเห็นว่า การดำเนินงานโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนลาดยาววิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 2 มีความเหมาะสม
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.35, S.D.= 0.68) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านผลผลิต
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( = 4.37, S.D.= 0.66) รองลงมาคือ ด้านปัจจัยเบื้องต้น( = 4.36, S.D.= 0.66) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านกระบวนการดำเนินงาน ( = 4.30, S.D.= 0.71)
2 ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน นักเรียน พนักงานบริการและลูกจ้างชั่วคราว ของโรงเรียนลาดยาววิทยาคมมีความเห็นว่า การดำเนินงานโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนลาดยาววิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 2 โดยภาพรวม ด้านบริบท มีความเหมาะสมในระดับมาก ( = 4.36, S.D. = 0.68) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าวัตถุประสงค์ในการจัดทำสถานที่สำหรับออกกำลังกายสอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
( = 4.40, S.D. = 0.64) รองลงมาคือวัตถุประสงค์ในการจัดทำสวนหย่อมสอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน ( = 4.39, S.D. = 0.68) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือวัตถุประสงค์ในการจัดทำที่นั่งอ่านหนังสือสอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน ( = 4.32, S.D. = 0.71)
3 ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน นักเรียน พนักงานบริการและลูกจ้างชั่วคราว ของโรงเรียนลาดยาววิทยาคมมีความเห็นว่า การดำเนินงานโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนลาดยาววิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 2 โดยภาพรวม ด้านปัจจัยเบื้องต้น
มีความเหมาะสมในระดับมาก ( = 4.36, S.D.= 0.66) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า การวางแผนติดตามกำกับงานมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( = 4.46, S.D.= 0.57) รองลงมาคือวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำสวนหย่อม ( = 4.45, S.D.= 0.59) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ วัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำที่นั่งอ่านหนังสือ ( = 4.25, S.D.= 0.74)
4 ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน นักเรียน พนักงานบริการและลูกจ้างชั่วคราว ของโรงเรียนลาดยาววิทยาคมมีความเห็นว่า การดำเนินงานโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนลาดยาววิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 2 โดยภาพรวม ด้านกระบวนการ
มีความเหมาะสมในระดับมาก ( = 4.30, S.D.= 0.71) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า การดำเนินงานจัดทำที่นั่งพักผ่อน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( = 4.53, S.D.= 0.58) รองลงมาคือ การดำเนินงานจัดทำที่นั่งรับประทานอาหาร ( = 4.43, S.D.= 0.62) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสม่ำเสมอ ( = 4.16, S.D.= 0.81)
5 ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน นักเรียน พนักงานบริการและลูกจ้างชั่วคราวของโรงเรียนลาดยาววิทยาคมมีความเห็นว่า การดำเนินงานโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนลาดยาววิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 2 โดยภาพรวม ด้านผลผลิต มีความเหมาะสมในระดับมาก ( = 4.37, S.D.= 0.66) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ม้าหินที่ใช้นั่งรับประทานอาหารมีเพียงพอ สะอาด ตั้งไว้อย่างเหมาะสม ( = 4.46, S.D.= 0.60) รองลงมาคือสวนหย่อมในโรงเรียนทำให้โรงเรียนดูสวยงาม สดชื่น กระตุ้นให้อยากมาโรงเรียนมากขึ้น
( = 4.45, S.D.= 0.59) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ ม้าหินที่พักผ่อนมีสภาพมั่นคง มีมาตรฐาน เรียบร้อยสวยงาม ตั้งไว้อย่างเหมาะสมและเพียงพอ ( = 4.30, S.D.= 0.69)โพสต์โดย นายธัมมโรจน์ โมราราย รองผู้อำ : [30 มี.ค. 2553]
อ่าน [1279] ไอพี : 203.107.199.135
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม