ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• โครงการการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแบบบูรณาการสู่ สถานศึกษา

ชื่อเรื่อง โครงการการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแบบบูรณาการสู่ สถานศึกษา และชุมชน โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ผู้ศึกษา นายบุญชู ดัชถุยาวัตร
สถานที่ศึกษา โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม อำเภอสำโรงทาบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาสุรินร์ เขต 1

บทคัดย่อ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้ริเริ่มและดำเนินโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้อง รวมทั้งสานต่อความคิดและเชื่อมโยงการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ และขยายผลในทางปฏิบัติในทุกภาคส่วนของสังคม โดยดำเนินการผ่านแผนงาน ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ แผนงานเชื่อมโยงเครือข่ายการเรียนรู้ แผนงานการส่งเสริมงานวิจัย และพัฒนาวิชาการ แผนงาน การสร้างกระบวนการเรียนรู้จะเห็นได้ว่าโรงเรียนจะต้องจัดการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาให้นักเรียนเกิดทักษะในการสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง และสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับในเชิงวิชาการและในการดำเนินชีวิตประจำวัน ดังนั้น โรงเรียนจำเป็นต้องใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่มีเทคนิควิธีการที่หลากหลาย ทั้งด้านการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนมีความรู้พื้นฐานตามสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระที่เหมาะสมกับระดับของนักเรียนและการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อสร้างให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยประยุกต์ใช้แนวคิดและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งประกอบด้วยความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว และมีเงื่อนไขสำคัญ 2 ประการ คือ เงื่อนไขความรู้ และเงื่อนไขคุณธรรม (คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง. 2548: 15 – 16) โดยมีรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งหมด 13 กิจกรรม ได้แก่ 1) กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัยตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2) กิจกรรมส่งเสริมความเป็นผู้นำตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3) กิจกรรมฐานคุณธรรมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 4) กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5) กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์
6) กิจกรรมการบูรณาการการแซวผ้าของชาวไทยกูย 7) กิจกรรมสวนสมุนไพรพันธุ์ไม้ให้คุณค่ากับภูมิปัญหาชาวกูย 8) กิจกรรมกระดาษสองหน้าลดภาวะโลกร้อนในโรงเรียน 9) กิจกรรมธนาคารขยะ 10) กิจกรรมสู่ร่มอาราม 11) โครงการ อย. น้อย 12) กิจกรรมโครงการ 9 เสน่ห์ มรดกวัฒนธรรม 8 วิถีไทย และ 13) กิจกรรมการพัฒนาความรู้และทักษะการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แต่ละกิจกรรมดังกล่าวมุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในแต่ละด้านและเกิดความตระหนักอยู่เสมอในการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต ตลอดจนส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

ผลการปฏิบัติโครงการพบว่าผลการประเมินโครงการด้านกระบวนการ สรุปผลการประเมินในแต่ละกิจกรรมของโครงการ ดังนี้
1. กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัยตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผลการประเมินกระบวนการของกิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัยตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
2. กิจกรรมส่งเสริมความเป็นผู้นำตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผลการประเมินกระบวนการของกิจกรรมส่งเสริมความเป็นผู้นำตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก
3. กิจกรรมฐานคุณธรรมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผลการประเมินกระบวนการกิจกรรมฐานคุณธรรมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยภาพรวอยู่ในระดับมาก
4. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผลการประเมินกระบวนการของกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
5. กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ผลการประเมินกระบวนการของกิจกรรมวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
6. กิจกรรมการบูรณาการการแซวผ้าของชาวไทยกูย ผลการประเมินกระบวนการของกิจกรรมการบูรณาการการแซวผ้าของชาวไทยกูย โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก
7. กิจกรรมสวนสมุนไพรพันธุ์ไม้ให้คุณค่ากับภูมิปัญหาชาวกูยผลการประเมินกระบวนการของกิจกรรมสวนสมุนไพรพันธุ์ไม้ให้คุณค่ากับ
ภูมิปัญหาชาวกูย โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก
8. กิจกรรมกระดาษสองหน้าลดภาวะโลกร้อนในโรงเรียนผลการประเมินกระบวนการของกิจกรรมกระดาษสองหน้าลดภาวะโลกร้อนในโรงเรียน โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก
9. กิจกรรมธนาคารขยะผลการประเมินกระบวนการของกิจกรรมธนาคารขยะ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก
10. กิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริผลการประเมินกระบวนการของ กิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก
11. กิจกรรมสู่ร่มอารามผลการประเมินกระบวนการของกิจกรรมสู่ร่มอาราม โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก
12. กิจกรรมโครงการ 9 เสน่ห์ มรดกวัฒนธรรม 8 วิถีไทย ผลการประเมินกระบวนการของกิจกรรมโครงการ 9 เสน่ห์ มรดกวัฒนธรรม 8 วิถีไทย โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก
13. กิจกรรมการพัฒนาความรู้และทักษะการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผลการประเมินกระบวนการของกิจกรรมการพัฒนาความรู้และทักษะการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก

โพสต์โดย นายบุญชู ดัชถุยาวัตร : [30 มี.ค. 2553]
อ่าน [1684] ไอพี : 192.168.1.22, 202.12
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม