ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาโดยใช้คู่มือการจัดระบบประกันคุณภาพภาย

ชื่อเรื่อง การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาโดยใช้คู่มือการจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ผู้รายงาน นางรัตนา ดำทองเสน
สถานศึกษา โรงเรียนบ้านกำปงบือแน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 1
ปีการศึกษา 2551
บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาก่อนและหลังการใช้คู่มือการจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 2) เพื่อศึกษาความสามารถของครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาโดยใช้คู่มือการจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อเอกสารคู่มือการจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านกำปงบือแน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2551 จำนวน 14 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1 )แบบทดสอบประเมินความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาก่อนและหลังการใช้คู่มือการจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เป็นแบบทดสอบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ มีค่าความแปรปรวนของคะแนน เท่ากับ 0.827มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.827 2) แบบประเมินความสามารถเกี่ยวกับการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาโดยใช้คู่มือการจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ จำนวน 30 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.911 3) แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อเอกสารคู่มือการจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีจำนวน 20 ข้อ ซึ่งมีลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ ได้ค่าความชื่อมั่น เท่ากับ .849 โดยจำแนกเป็น ด้านรูปเล่มมีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .904 ด้านเนื้อหา มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .930 ด้านประโยชน์ มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .713 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความตรงตามเนื้อหา ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความชื่อมั่น ค่าความแปรปรวนของคะแนนและการทดสอบค่าที ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้
1. ผลการเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาก่อนและหลังการใช้คู่มือการจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พบว่าคะแนนเฉลี่ยของครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านกำปง-
บือแนหลังการใช้คู่มือการจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนการใช้คู่มือการจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังสูงกว่าก่อนการโดยมีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 19.64 เป็น 24.29
2. ผลการศึกษาความสามารถของครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาโดยใช้คู่มือการจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาพบว่าครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านกำปงบือแนมีความสามารถในพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยู่ในระดับดี ( = 4.08)
3. ผลการศึกษาความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อเอกสารคู่มือการจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาพบว่าความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านกำปงบือแนที่มีต่อเอกสารคู่มือการจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.30)และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านรูปเล่มเอกสารมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ส่วนด้านเนื้อหามีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ( = 4.56)
4. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนและหลังการใช้คู่มือการจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พบว่าหลังการหลังการใช้คู่มือการจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามีความพึงพอใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยู่ในระดับสูงกว่าก่อนการใช้คู่มือการจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 3.24 เป็น 4.00
5. ผลการศึกษาความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อเอกสารคู่มือการจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาพบว่าความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านกำปงบือแนที่มีต่อคู่มือการจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.20) และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่าข้อ 1. การกำหนดมาตรฐานการศึกษาโดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( = 4.36) และ ข้อ 4. การรายงานผลการประเมินตนเองมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ( = 3.50)โพสต์โดย นางรัตนา ดำทองเสน : [29 มี.ค. 2553]
อ่าน [1194] ไอพี : 110.49.19.244
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม