ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สาระสุขศึกษา)

ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สาระสุขศึกษา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป
ผู้ศึกษาค้นคว้า นางขนิษฐา ชัยประโคน ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 2
ปีการศึกษา 2552
บทคัดย่อ
การจัดการเรียนรู้ สาระที่ 2 เรื่อง ชีวิตและครอบครัว ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เนื้อหามีความเข้าใจง่ายแต่ยากที่จะนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันให้เกิดทักษะชีวิตที่ดี จึงต้องอาศัยทักษะกระบวนการคิดหาคำตอบด้วยตนเอง จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ครูผู้สอนต้องพยายามพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้มีความทันสมัย มีรูปแบบการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย ตามแนวคิดที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้ตรงกับเหตุการณ์ และเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความอยากรู้อยากเรียน บทเรียนสำเร็จรูปเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่พัฒนาขึ้นโดยมุ่งให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสามารถของแต่ละบุคคล และเป็นสื่อชนิดหนึ่งที่เหมาะสมจะนำมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในสาระสุขศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ดังนั้นผู้ศึกษาค้นคว้าจึงสนใจที่จะพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป สาระที่ 2 เรื่องชีวิตและครอบครัว กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยมีความมุ่งหมายเพื่อ 1) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง ชีวิตและครอบครัว สำหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป 2) เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูปกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง ชีวิตและครอบครัว สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80 / 80 หรือสูงกว่า 3) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนสำเร็จรูปกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง ชีวิตและครอบครัว สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 2 นักเรียนจำนวน 28 คน ได้มาโดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้ได้แก่
1) แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา สาระที่ 2 เรื่อง ชีวิตและครอบครัวจำนวน 11 แผน
2) บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ชีวิตและครอบครัว กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 9 เล่ม
3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ชีวิตและครอบครัว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ
4) แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อบทเรียนสำเร็จรูป จำนวน 252 ชุด ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ศึกษาค้นคว้าใช้วิธีการทดสอบค่าเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่างเดียว วิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรม SPSS (Statistical Package for the Social Science) for Window ได้นำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล (analysis of data) ตามลำดับ ดังนี้
สถิติที่ใช้คือ 1) สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( Mean) ร้อยละ (Percentage) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 2) สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือ ได้แก่ค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความยากง่ายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อำนาจจำแนกของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ค่าดัชนีความสอดคล้องของบทเรียนสำเร็จรูป และการหาค่าความเชื่อมั่น (rtt) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า
1. หาค่าสถิติพื้นฐานของแบบทดสอบหลังเรียนในบทเรียนสำเร็จรูป สาระที่ 2
เรื่อง ชีวิตและครอบครัว กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาจำนวน 9 เล่ม ได้แก่ คะแนนเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากการทดสอบหลังเรียนในบทเรียนในบทเรียนสำเร็จรูป จำนวน 9 เล่ม พบว่า คะแนนการทดสอบหลังเรียนในบทเรียนในบทเรียนสำเร็จรูป จำนวน 9 เล่ม ของนักเรียน เล่มที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ย 9.97 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.49 เล่มที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ย 9.54 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.79 เล่มที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ย 9.86 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.45 เล่มที่ 4 มีคะแนนเฉลี่ย 9.71 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.59 เล่มที่ 5 มีคะแนนเฉลี่ย 9.60 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.63 เล่มที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ย 9.64 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.68เล่มที่ 7 มีคะแนนเฉลี่ย 9.68 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.67 เล่มที่ 8 มีคะแนนเฉลี่ย 9.79
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.49 และเล่มที่ 9 มีคะแนนเฉลี่ย 9.50 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.84
2. วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ก่อนและหลังการใช้บทเรียนสำเร็จรูป สาระที่ 2 เรื่อง ชีวิตและครอบครัว กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 จำนวน 9 เล่ม โดยใช้การทดสอบค่าที (t – test)
2.1 วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูป ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูป ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
พบว่า คะแนนเฉลี่ยของนักเรียน จากการทำแบบทดสอบหลังเรียนในบทเรียนสำเร็จรูป จำนวน 9 เล่ม
มีค่าเฉลี่ย 87.11 ค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 96.79 ค่าประสิทธิภาพของกระบวนการเป็น 96.79 ส่วนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน มีค่าเฉลี่ย 36.39 ค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 90.97 ค่าประสิทธิภาพของผลลัพธ์เป็น 90.97 ดังนั้น ประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูป สาระที่ 2 เรื่อง ชีวิตและครอบครัว กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 มีประสิทธิภาพ 96.79 / 90.97 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 ตรงกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ แสดงว่า บทเรียนสำเร็จรูปที่สร้างขึ้น มีประสิทธิภาพ สามารถนำไปใช้ได้อย่างมีคุณภาพ
2.2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนในบทเรียนสำเร็จรูป จำนวน 9 เล่ม พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป และคะแนนเฉลี่ยตามบทเรียนสำเร็จรูป จำนวน 9 เล่ม ของนักเรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ค่า t – test = 69.94 สูงกว่า *p < .05 ( t.05 , 27 = 1.703) ซึ่งตรงกับสมมุติฐานในการศึกษาค้นคว้า แสดงว่า บทเรียนสำเร็จรูปมีคุณภาพ สามารถทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
2.3 ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป จำนวน 9 เล่ม โดยการทดสอบค่าที (t – test) พบว่า พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่เรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป หลังเรียนมีคะแนนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 t – test = 69.94 สูงกว่า *p < .05 ( t.05 , 27 = 1.703) ซึ่งตรงกับสมมุติฐานในการศึกษาค้นคว้า แสดงว่า บทเรียนสำเร็จรูปมีคุณภาพ สามารถทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
ตอนที่ 3 ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนสำเร็จรูป
การประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนสำเร็จรูป สาระที่ 2 เรื่อง ชีวิตและครอบครัว กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผู้ศึกษาค้นคว้า ใช้วิธีการแจกแจงความถี่ และร้อยละ ซึ่งแบบประเมินความพึงพอใจ เป็นแบบประเมินที่ผู้ศึกษาค้นคว้าสร้างขึ้น พบว่า ตอนที่ 1 นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ในบทเรียนสำเร็จรูปเล่มที่ 1 – 9 คิดเป็นร้อยละ 82.14 – 92.86 และ พึงพอใจในระดับมาก ในบทเรียนสำเร็จรูปเล่มที่ 1 – 9 คิดเป็นร้อยละ 10.14 – 17.86 ตอนที่ 2 นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก ในบทเรียนสำเร็จรูปเล่มที่ 1 – 9 คิดเป็นร้อยละ 78.57 – 85.71 และ พึงพอใจในระดับปานกลางในบทเรียนสำเร็จรูปเล่มที่ 1 – 9 คิดเป็นร้อยละ 14.29 – 21.43 ตอนที่ 3 เป็นตอนแบบปลายเปิด ในด้านความคิดเห็นอื่น ๆ ผลจากการประเมินความพึงพอใจ คือ บทเรียนสำเร็จรูปนี้ ทำให้นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น นักเรียนชอบรูปภาพประกอบ และอยากให้มีบทเรียนสำเร็จรูปหลาย ๆ เล่ม
โดยสรุปจากการศึกษาครั้งนี้ ทำให้ได้บทเรียนสำเร็จรูป สาระที่ 2 เรื่อง ชีวิตและครอบครัว กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเหมาะสม สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น และนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

โพสต์โดย นางขนิษฐา ชัยประโคน : [20 มี.ค. 2553]
อ่าน [1321] ไอพี : 125.26.248.160
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม