ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• บทคัดย่อ : รายงานผลการจัดทำโรงเรียนให้เป็นปัจจุบันเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ชื่อเรื่อง : รายงานผลการจัดทำโรงเรียนให้เป็นปัจจุบันเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา(สมศ.)โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 2


ผู้เขียน : นายวิมล แปงติ๊บ
ประเภทสารนิพนธ์ : งานวิจัย (ผลงานทางวิชาการ)

บทคัดย่อ
จุดมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการจัดทำโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา(สมศ.)โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 2
2. เพื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อการจัดทำโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา (สมศ.) โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 2 จำแนกตามการดำเนินการและความเกี่ยวข้องกับโรงเรียน
วิธีดำเนินการวิจัย
ประชากร ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ข้าราชการครู โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน 35 คนนักเรียนระดับช่วงชั้นที่ 3 จำนวน 135 คน ผู้ปกครองนักเรียน(ครอบครัวละ 1 คน) จำนวน 483 คน รวมประชากรทั้งหมด 653 คน
กลุ่มตัวอย่าง ในการวิจัยครั้งนี้ ได้มาโดยการใช้ตารางกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกน โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย ได้แก่ ข้าราชการครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพ ที่ 182 จำนวน 26 คน นักเรียนระดับช่วงชั้นที่ 3 จำนวน 50 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 166 คน รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 242 คน
สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล
¬ รายงานผลการจัดทำโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา(สมศ.) โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 2 สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ดังนี้
1. ผลการจัดทำโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา(สมศ.) โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตาก เขต 2 มีดังนี้
1.1 ผลการดำเนินการ ด้านการศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการ การจัดทำโรงเรียนให้เป็นปัจจุบันเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา(สมศ.)โรงเรียน บ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 2 ก่อนดำเนินการจัดทำโรงเรียนให้เป็นปัจจุบันเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา(สมศ.) โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 2 ด้านการศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการ ในภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าข้อที่มีระดับความคิดเห็นสูงสุด ได้แก่ ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ ¬ของโรงเรียน รองลงมา ได้แก่ รวบรวมและจัดทำข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนไว้อย่างเป็นระบบ และสะดวกต่อการนำไปใช้ ระดับความคิดเห็นต่ำสุด ได้แก่ รวบรวมประวัติความเป็นมาของโรงเรียนตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน
หลังดำเนินการจัดทำโรงเรียนให้เป็นปัจจุบันเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา(สมศ.) โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 2 ด้านการศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการ ในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าข้อที่มีระดับความคิดเห็นสูงสุด ได้แก่ รวบรวมและจัดทำข้อมูลสารสนเทศ ของโรงเรียนไว้อย่างเป็นระบบ และสะดวกต่อการนำไปใช้ รองลงมา ได้แก่ รวบรวมประวัติความเป็นมาของโรงเรียนตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน ระดับความคิดเห็นต่ำสุด ได้แก่ วางแผนการใช้อาคารสถานที่ได้อย่างเหมาะสม ทั้งอาคารเรียน อาคารประกอบ สนามเด็กเล่น สนามกีฬา และพื้นที่การเกษตร
1.2 ผลการดำเนินการ ด้านการดำเนินงานและเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดทำโรงเรียนให้เป็นปัจจุบันเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา(สมศ.)โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวง กัญไชยมิตรภาพที่ 182 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 2 มีดังนี้
ก่อนดำเนินการจัดทำโรงเรียนให้เป็นปัจจุบันเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา(สมศ.) โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 2 ด้านการดำเนินงานและเก็บรวบรวมข้อมูล ในภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าข้อที่มีระดับความคิดเห็นสูงสุด ได้แก่ จัดระบบการใช้ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม รองลงมา ได้แก่ ดำเนินการของบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อจัดทำโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน ระดับความคิดเห็นต่ำสุด ได้แก่ สร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองนักเรียนและกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเรื่องการจัดทำโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน
หลังดำเนินการจัดทำโรงเรียนให้เป็นปัจจุบันเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา(สมศ.) โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 2 ด้านการดำเนินงานและเก็บรวบรวมข้อมูล ในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าข้อที่มีระดับความคิดเห็นสูงสุด ได้แก่ แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อปฏิบัติงานตามแผน รองลงมา ได้แก่ วิเคราะห์ภารกิจของงานก่อนมอบหมายงานให้กับบุคลากรที่รับผิดชอบ ระดับความคิดเห็นต่ำสุด ได้แก่ ดำเนินการพัฒนาสภาพแวดล้อมของโรงเรียน ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระวิชา
1.3 ผลการดำเนินการ ด้านผลผลิตจากการดำเนินงาน การจัดทำโรงเรียนให้เป็นปัจจุบันเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา(สมศ.)โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 2 มีดังนี้
ก่อนดำเนินการจัดทำโรงเรียนให้เป็นปัจจุบันเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา(สมศ.) โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 2 ด้านผลผลิตจากการดำเนินงาน ในภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าข้อที่มีระดับความคิดเห็นสูงสุด ได้แก่ โรงเรียนมีผลงานที่บ่งบอกถึง ความมีมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา รองลงมา ได้แก่ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของสิ่งเสพติด และ ไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติด ระดับความคิดเห็นต่ำสุด ได้แก่ นักเรียนมีความสนใจในการเรียนและรับผิดชอบงานที่ครูมอบหมาย
หลังดำเนินการจัดทำโรงเรียนให้เป็นปัจจุบันเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา(สมศ.) โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 2 ด้านผลผลิตจากการดำเนินงาน ในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าข้อที่มีระดับความคิดเห็นสูงสุด ได้แก่ ผู้บริหารปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและอุทิศเวลาให้กับทางราชการ รองลงมาได้แก่ นักเรียนมีจิตใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ระดับความคิดเห็นต่ำสุด ได้แก่ นักเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
2. ผลการเปรียบเทียบผลการจัดทำโรงเรียนให้เป็นปัจจุบันเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา(สมศ.) โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 2 จำแนกตามตัวแปร การดำเนินการ ในภาพรวมพบว่า ผลการดำเนินงานก่อนดำเนินการและหลังดำเนินการ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณารายด้านทั้ง 3 ด้านพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้ง 3 ด้าน
3. ผลการเปรียบเทียบผลการจัดทำโรงเรียนให้เป็นปัจจุบันเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา(สมศ.) โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 2 จำแนกตามความเกี่ยวข้องกับโรงเรียน ในภาพรวม พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ไม่แตกต่างกัน ทั้ง 3 ด้าน

โพสต์โดย นายวิมล แปงติ๊บ : [20 มี.ค. 2553]
อ่าน [1471] ไอพี : 58.147.40.38
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม