ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานผลการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้และแบบฝึกทักษะวิทยาศาสตร์

ชื่อเรื่อง รายงานผลการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้และแบบฝึกทักษะวิทยาศาสตร์
โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เรื่อง วัสดุและสมบัติของวัสดุ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ผู้รายงาน นายพิบูล ดวงคมทา
สถานศึกษา โรงเรียนบ้านหนองมันปลา ปีที่พิมพ์ 2552

บทคัดย่อ

การจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์นั้น จำเป็นต้องใช้สื่อ นวัตกรรม ตลอดถึงเทคนิค วิธีการต่าง ๆ เพื่อให้กิจกรรมการเรียนการสอนมีความน่าสนใจ อีกทั้ง
ยังเป็นการสร้างความเข้าใจในเนื้อหาให้กระจ่างชัดยิ่งขึ้น การศึกษาครั้งนี้จึงมีความมุ่งหมายเพื่อ
(1) เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้และแบบฝึกทักษะวิทยาศาสตร์ โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้
7 ขั้น เรื่อง วัสดุและสมบัติของวัสดุ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
(2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้และแบบฝึกทักษะวิทยาศาสตร์ โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เรื่อง วัสดุและสมบัติของวัสดุ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (3) เพื่อประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานของนักเรียนขณะเรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้และแบบฝึกทักษะวิทยาศาสตร์ โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เรื่อง วัสดุและสมบัติของวัสดุ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ร้อยละ 80 (4) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย
แผนการจัดการเรียนรู้และแบบฝึกทักษะวิทยาศาสตร์ โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เรื่อง วัสดุและสมบัติของวัสดุ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (5) เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้และแบบฝึกทักษะวิทยาศาสตร์ โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เรื่อง วัสดุและสมบัติของวัสดุ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มเป้าหมายในขั้นการทดลองเพื่อยืนยันประสิทธิภาพเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนบ้านหนองมันปลา ตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 3 จำนวน 14 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษามี 5 ชนิด ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบวัฏจักร
การเรียนรู้ 7 ขั้น จำนวน 10 แผน แบบฝึกทักษะวิทยาศาสตร์ จำนวน 10 ชุด แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง วัสดุและสมบัติของวัสดุ เป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ มีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.24 ถึง 0.75 ค่าอำนาจจำแนก อยู่ระหว่าง 0.25 ถึง 0.72 ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.81 แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานของนักเรียนจำนวน 4 ด้าน และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียน จำนวน 20 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดัชนีประสิทธิผล และการทดสอบสมมุติฐานใช้ t-test (Dependent Samples)
ผลการศึกษาปรากฏผลดังนี้
1. แผนการจัดการเรียนรู้และแบบฝึกทักษะวิทยาศาสตร์โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้
7 ขั้น เรื่อง วัสดุและสมบัติของวัสดุ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.11/82.86 ซึ่ง
สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้
2. แผนการจัดการเรียนรู้และแบบฝึกทักษะวิทยาศาสตร์โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้
7 ขั้น เรื่อง วัสดุและสมบัติของวัสดุ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ .6771
แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียน คิดเป็นร้อยละ 67.71
3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนรู้ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้และแบบฝึกทักษะวิทยาศาสตร์ โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เรื่อง วัสดุและสมบัติของวัสดุ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนรู้ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้และแบบฝึกทักษะวิทยาศาสตร์ โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เรื่อง วัสดุและสมบัติของวัสดุ มีพฤติกรรม
การปฏิบัติงานระหว่างเรียนอยู่ในระดับดี
5. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้และแบบฝึกทักษะวิทยาศาสตร์ เรื่อง วัสดุและสมบัติของวัสดุ ในระดับมาก
โดยสรุป แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เรื่อง วัสดุและสมบัติของวัสดุ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ผู้รายงานพัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นักเรียนมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานระหว่างเรียนอยู่ในระดับดี และมีความพึงพอใจต่อการเรียนในระดับมาก ดังนั้นแผนการจัดการเรียนรู้และแบบฝึกทักษะที่พัฒนาขึ้นเมื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนช่วยให้นักเรียนบรรลุเป้าหมาย

โพสต์โดย นายพิบูล ดวงคมทา : [19 มี.ค. 2553]
อ่าน [978] ไอพี : 110.164.233.83
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม