ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนวัดโพธิ์น้อ

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
การประเมินโครงการพัฒนาคุรธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลโครงการด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการและด้านผลผลิตของโครงการ ตลอดจนศึกษาปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการจัดทำโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน กลุ่มผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย ครูผู้สอน นักเรีน ผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน คือ แบบสอบถามและแบบบันทึก วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าร้อยละ (% ) ค่าเฉลี่ย (x) และค่าเบี่ยงเบนมาตราฐาน (S.D.) โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป SPSS for Windows ผลการประเมิน พบว่า
1. ผลการกำหนดกรอบแนวคิด จากการพิจารณาของผูทรงคุณวุฒิและผู้เกี่ยวข้อง พบว่าได้กำหนดค่าน้ำหนักของประเด็นและตัวชี้วัดในด้านต่าง ๆ คือ
- ด้านบริบท ร้อยละ 10 ประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัด ได้แก่ ความต้องการจำเป็นของโครงการ ร้อยละ 3 ความชัดเจนของเป้าหมายและองค์ประกอบของโครงการ ร้อยละ 2 ความเป็นไปได้ของโครงการ ร้อยละ 3 และความสอดคล้องของวัตถุประสงค์โครงการ ร้อยละ 2 ปัจจัยนำเข้าร้อยละ 10 ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ ครูผู้สอน ร้อยละ 3 วัสดุ อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวก ร้อยละ 3 และงบประมาณ ร้อยละ 4
- ด้านปัจจัยนำเข้าร้อยละ 10 ประกอบด้วย 3 ตังชี้วัด ได้แก่ ครูผู้สสอน ร้อยละ 3 วัสดุ อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวก ร้อยละ 3 และงบประมาณร้อยละ 4
- ด้านกระบวนการร้อยละ 30 ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ การบริหารโครงการร้อยละ 10 การจัดกิจกรรม ร้อยละ 10 และการนิเทศ ติดตาม

- ด้านผลผลิตร้อยละ 50 ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ ความพึงพอใจของครูผู้สอน ร้อยละ 10 ความพึงพอใจของนักเรียน ร้อยละ 10 ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน ร้อยละ 10 ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษา ร้อยละ 10 และผลสัมฤทธิ์ทางด้านคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน ร้อยละ 10
2. ผลการประเมินด้านบริบทพบว่า มีผลการประเมินด้านบริบทอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยผลการประเมินตัวชี้วัดอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์โครงการ ( 4.40 ) ส่วนตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก คือ ความต้องการจำเป็นของโครงการ ( 3 . 75 ) ความชัดเจนของเป้าหมายและองค์ประกอบของโครงการ ( 4.25) ความเป็นไปได้ของโครงการ ( 4.17)
3.ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า พบว่า มีผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าอยู่ในดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยผลการประเมินตัวชี้วัดอยู่ในระดับมากทุกตัวชี้วัด คือ ครูผู้สอน ( 4.16 ) วัสดุ อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวก ( 3.69 ) และงบประมาณ ( 3.78 )
4.ผลการประเมินด้านกระบวนการ พบว่า มีผลการประเมินด้านกระบวนการมากอยู่ในระดับ และผ่านเกณฑ์ประเมิน โดยผลการประเมินตัวชี้วัดอยู่ในระดับมากทุกตัวชี้วัด คือ การบริหารโครงการ ( 3.98) การจัดกิจกรรม ( 4.28 ) การนิเทศ ติดตาม ( 3. 84 )
5. การประเมินด้านผลผลิต พบว่า มีผลการประเมินด้านผลผลิตอยู่ในระดับมากที่สุด และผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยผลการประเมินตัวชี้วัดอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษา ( 4.62 ) ส่วนตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก คือ ความพึงพอใจของครู ( 4.14 ) ความพึงพอใจของนักเรียน ( 4.17 ) ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน ( 4.07 ) ผลสัมฤทธิ์ทางด้านคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน ( 4.00 )
6. ผลการประเมินโครงการในภาพรวม พบว่า ผลการดำเนินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนวัดโพธิ์น้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ในภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนดไว้ โดยผลของการดำเนินโครงการอยู่ในระดับมากได้คะแนนรวม 81.40 คะแนน เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของประเด็นการประเมินทั้ง 4 ประเด็น พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยที่ในประเด็นด้านผลผลิตอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้าและด้านกระบวนการอยู่ในระดับมาก
7. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะที่มีต่อโครงการ
7.1 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการ ได้แก่ ครูรับผิดชอบกิจกรรมมีงานอื่นที่ต้องรับผิดชอบมากนอกเหนือจากงานสอน ทำให้ไม่มีเวลาในการดำเนินกิจกรรมได้เต็มที่ กิจกรรมบางอย่างไม่ได้จัดอย่างต่อเนื่อง สถานที่ที่ใช้ในสการจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมประจำสัปดาห์ไม่เหมาะสม ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมน้อย นักเรียนขาดวินัยขณะเข้าร่วมกิจกรรม ผู้ปกครองขาดการดูแลเอาใจใส่นักเรียนอย่างใกล้ชิด ชุมชนมีแหล่งอบายมุขที่มีส่วนทำให้คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนลดลง
7.2 ความคิดเห็นที่มีต่อข้อเสนอแนะที่มีต่อโครงการ ได้แก่ โรงเรียนควรมีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียนในการดำเนินกิจกรรมครูควบคุมดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดและตัดเตือนแนะนำนักเรียนเมื่อแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาสม ข่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาควรเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน และเชิญชวนวิทยากรจากภายนอกมาอบรมสั่งสอนและร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ต่าง ๆ ให้กับนักเรียน

โพสต์โดย นายอนันต์ ขวดแก้ว : [3 มี.ค. 2553]
อ่าน [1541] ไอพี : 118.175.167.93
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม