ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โรงเรียนบ้านสำโรงพิมาน อำเภอสตึก จังหวัดบุรีร

การพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โรงเรียนบ้านสำโรงพิมาน อำเภอสตึก จังหวัด
บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โรงเรียนบ้านสำโรงพิมาน อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งผู้วิจัยมีความมุ่งหมายจะนำผลที่ได้จากการวิจัยไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนางานด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนต่อไป การวิจัยในครั้งนี้ใช้หลักวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) กลุ่มผู้ร่วมวิจัยได้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูในโรงเรียน ผู้แทนศิษย์เก่า ผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน ผู้แทนผู้นำชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 16 คน และกลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่คณะครูในโรงเรียน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 8 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้หลักเทคนิคการตรวจสอบข้อมูลสามเส้า (Triangulation Technique) และนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กำหนดกรอบการพัฒนาไว้ 2 วงรอบ ซึ่งผลการพัฒนาในแต่ละวงรอบ ผู้วิจัยนำเสนอเป็นความเรียงตามลำดับ ดังนี้
การพัฒนาในวงรอบที่ 1
1. ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เป็นตัวบุคคล (ภูมิปัญญาท้องถิ่น) กิจกรรมที่ได้ดำเนินการคือ การจัดทำทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่ในชุมชนในเขตบริการของโรงเรียนทั้ง 2 หมู่บ้าน และได้ดำเนินการในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2551 ผลจากการดำเนินการจัดทำทะเบีน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปรากฏว่า ได้รับความร่วมมือจากชุมชนดีมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ที่ถือว่าเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นในแต่ละด้านของหมู่บ้าน มีความยินดีและพร้อมที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียนในด้านที่เขาถนัด ในการดำเนินการจัดทำทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่นในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้มอบหมายให้ครู 2 คน ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ร่วมวิจัยได้จัดทำทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่นแต่ละคนโดยละเอียด เพื่อความสะดวกในการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนในรูปของวิทยาภายนอก
ซึ่งคณะกรรมการสถานศึกษาได้มีมติให้โรงเรียนเริ่มดำเนินการในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 เป็นต้นไป
2. ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เป็นสถานที่ กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ คือ การระดมทุนโดยการจัดทำผ้าป่าการศึกษาเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน มีจัดกิจกรรมในวันที่ 12 เมษายน 2551 ซึ่งการระดมทุนโดยการจัดผ้าป่าการศึกษาในครั้งนี้ได้เงินจากการจัดผ้าป่าการศึกษาเป็นจำนวนเงิน 135,900 บาท ผลดังกล่าวทำให้กลุ่มผู้วิจัย ชุมชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่างมีความภาคภูมิใจในความสำเร็จ ทุกคนต่างพูดเหมือนกันว่าจะต้องนำประสบการณ์และความทรงจำที่ดี ในครั้งนี้ไปวางแผนดำเนินการในการจัดครั้งต่อไป แต่ในการจัดผ้าป่าการศึกษาครั้งนี้มีจุดอ่อนที่ต้องแก้ไขอยู่บ้าง เช่น บางสายนำผ้าป่ามาไม่ตรงเวลานัดหมาย กิจกรรมนันทนาการระหว่างชุมชนกับคณะผ้าป่ามีน้อยเกินไป ซึ่งจุดอ่อนดังกล่าวกลุ่มผู้วิจัยจะนำไปเป็นข้อมูลในการพัฒนาครั้งต่อไป การพัฒนาในวงรอบที่ 2
การดำเนินการในวงรอบที่ 2 ผู้วิจัยได้ดำเนินการให้สอดรับกับวัตถุประสงค์ของการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ โดยดำเนินการพัฒนาใน 2 กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาในวงรอบที่ 1 คือ การเชิญภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเป็นวิทยากรภายนอกในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียน และการนำเงินที่ได้จากการจัดผ้าป่าเพื่อการศึกษามาพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน คือ ห้องสมุด
ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องน้ำ และเตาเผาขยะ การพัฒนาทั้ง 2 กิจกรรม ผู้วิจัยได้ดำเนินการพัฒนาดังนี้
1. ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เป็นตัวบุคคล (ภูมิปัญญาท้องถิ่น) เป็นผลเกี่ยวเนื่องจากการดำเนินการพัฒนาในวงรอบที่ 1 ที่ผู้วิจัยและกลุ่มผู้วิจัยได้ดำเนินการจัดทำภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่ในชุมชนในเขตบริการของโรงเรียน ซึ่งได้ดำเนินการในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2551 ในการเชิญ ภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาเป็นวิทยากรภายนอกในการจัดการเรียนการสอน ผู้วิจัยได้มอบหมายให้ ครูที่เป็นกลุ่มผู้ร่วมวิจัย จำนวน 2 คน ดำเนินการวางแผนและเชิญภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาเป็นวิทยากรภายนอกโดยนำข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ปกครองนักเรียนมาเป็นข้อมูลในการพิจารณาและได้ข้อสรุป คือ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 ได้เชิญนางศรีนวล จามิกรณ์ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการผลิตสินค้าจากวัสดุในท้องถิ่น เป็นวิทยากรภายนอกในหลักสูตรการทำน้ำยาล้างจานจากสมุนไพรในท้องถิ่น โดยให้สอนนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) จำนวน 19 คน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง โดยผู้วิจัยได้มอบหมายให้นางสมจิต การัดเสนา ครูที่เป็นกลุ่มผู้ร่วมวิจัยเป็นผู้สอนร่วมกับวิทยากรภายนอก
2. ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เป็นสถานที่ จากที่ได้ระดมทุนจัดผ้าป่าการศึกษาเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ซึ่งได้เงินจำนวน 135,900 บาท และมีวัตถุประสงค์ในการนำไปพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เป็นสถานที่ 4 แห่ง ผู้วิจัยได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ จำนวน 4 ชุด ชุดละ 5 คน ซึ่งประกอบด้วยครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ปกครองนักเรียน โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการแต่ละชุดดำเนินการจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการปรับปรุงพัฒนาและจัดจ้างบุคคลที่มีความชำนาญงานมาพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามที่ได้ร่วมกันกำหนดวัตถุประสงค์ไว้คือ พัฒนาห้องสมุด ด้วยการปูกระเบื้องพื้นห้อง ซื้อคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ ชั้นวางหนังสือ เป็นเงินจำนวน 40,800 บาท พัฒนาห้องคอมพิวเตอร์โดยการจ้างปูกระเบื้องพื้นห้อง ซื้อคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม ซื้อเครื่องพิมพ์ ซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ และจ้างเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ต เป็นเงินจำนวน 71,050 บาท พัฒนาห้องน้ำนักเรียน โดยการ ปูกระเบื้องพื้นห้องน้ำ กระเบื้องผนังห้องน้ำ ติดตั้งอ่างล้างมือ กระจกและทาสีอาคารใหม่ให้สวยงาม เป็นเงินจำนวน 18,600 บาท และสร้างเตาเผาขยะแห่งใหม่แทนแห่งเดิมที่ชำรุดมาก จำนวน 5,450 บาท ผลปรากฏว่า คณะกรรมการทั้ง 4 ชุดได้ดำเนินการพัฒนาแล้วเสร็จตามเวลาที่ได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้ ส่งผลให้ห้องสมุดมีความสวยงาม มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เหมาะสำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ มีสื่อการเรียนที่ทันสมัย นักเรียนต่างชื่นชมและใช้บริการมากขึ้นกว่าเดิม ห้องคอมพิวเตอร์มีคอมพิวเตอร์เพียงพอกับจำนวนนักเรียน มีความสวยงาม นักเรียนสนใจในการเรียนมากขึ้น และ เรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะการใช้อินเตอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูล ห้องน้ำนักเรียนมีความสวยงาม การทำความสะอาดได้ง่ายขึ้น นักเรียนชื่นชอบและมีสุขนิสัยด้านการรักษาสุขอนามัยมากขึ้น โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมสวยงาม น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน มีขยะน้อยลง นักเรียนกำจัดขยะได้อย่างถูกวิธี มีความรับผิดชอบในการกำจัดขยะมูลฝอยและการรักษาความสะอาดโรงเรียนดียิ่งขึ้น
ผลจากการดำเนินการพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โรงเรียนบ้านสำโรงพิมาน อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ถือได้ว่าประสบความสำเร็จเกินเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนโดยตรง นักเรียนได้เรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ตรงจากการลงมือปฏิบัติ โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่สวยงาม มีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และเป็นสถานที่ให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง อีกทั้งคณะครูมีความพร้อมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมากขึ้น ชุมชนมีความรู้ และเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตน และเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของทางโรงเรียนมากขึ้น ส่งผลให้ระบบการบริหารจัดการของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ชุมชนและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษา ต่างมีความภาคภูมิใจและพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในครั้งต่อไป

โพสต์โดย นายวิฑูรย์ สีแดง : [3 มี.ค. 2553]
อ่าน [1409] ไอพี : 10.250.134.27
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม