ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• ผลการพัฒนาชุดการสอนเรื่องโครงงานคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เอกสารประกอบการเรียนโครงงานคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1

เรื่องความรู้เกี่ยวกับโครงงาน


นางวิษารินทร์ หมื่นรัตน์


กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี จังหวัดปราจีนบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี

แบบทดสอบก่อนเรียน
เรื่องความรู้เกี่ยวกับโครงงานคณิตศาสตร์ เวลา 10 นาที

คำชี้แจง ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท ( ) ทับหัวข้อ ก , ข , ค และ ง
ซึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียวเท่านั้นในแต่ละข้อ

1. ข้อใดคือความหมายของโครงงาน
ก. การศึกษาเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นเพื่อทำนายอนาคต
ข. การเรียนเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ผู้เรียนจินตนาการจากความคิดเพ้อฝัน
ค. การศึกษาเรื่องที่เกิดขึ้นใหม่ ๆ ซึ่งผู้เรียนลองเรียนมาจากผู้อื่น
ง. การศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งซึ่งผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติและค้นคว้าด้วยตนเอง

2. โครงงานประเภทใดเป็นโครงงานที่ง่ายและสะดวกที่สุดสำหรับนักเรียนที่เริ่มทำโครงงาน
ก. โครงงานประเภททดลอง
ข. โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์
ค. โครงงานประเภทสำรวจ
ง. โครงงานประเภททฤษฎี

3. การทำโครงงานประเภททดลองต่างกับโครงงานประเภทสำรวจอย่างไร
ก. การตั้งจุดประสงค์
ข. การตั้งสมมติฐาน
ค. การกำหนดขอบเขต
ง. การกำหนดตัวแปร

4. หลังจากเค้าโครงย่อโครงงานคณิตศาสตร์ผ่านการตรวจจากอาจารย์ที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ
แล้ว นักเรียนจะดำเนินการอะไรเป็นอันดับแรก
ก. ลงมือศึกษา ทดลอง วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลตามแผนงานที่เขียนไว้ในเค้าโครงย่อ
ข. เก็บเค้าโครงย่อไว้แล้วดำเนินการปฏิบัติโครงงานตามที่กำหนดขั้นตอนใหม่
ค. ลงมือศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ง. วางแผนการทดลอง

5. โครงงาน โคมไฟ เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ประกอบด้วยฝาขวดน้ำที่ได้จากการดื่มน้ำ
นำมาวาง เรียงกัน เป็นรูปทรงทางเรขาคณิต เช่น ทรงกระบอก พีระมิด ทรงสี่เหลี่ยม ฯลฯ
โดยใช้กาวเป็นตัวยึดกับฐาน แล้วนำหลอดไฟมาติด จากลักษณะดังกล่าว โครงงานโคมไฟ
จัดเป็นโครงงานประเภทใด
ก. การทดลอง
ข. การสำรวจรวบรวมข้อมูล
ค. การพัฒนาหรือการประดิษฐ์
ง. การสร้างทฤษฎีหรือคำบรรยาย

6. ขั้นตอนใดเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดและยากที่สุดในการทำโครงงานคณิตศาสตร์
ก. การวางแผนในการทำโครงงาน
ข. การลงมือทำโครงงาน
ค. การคิดจะเลือกหัวเรื่องหรือปัญหาที่จะศึกษา
ง. การเขียนรายงานและการแสดงผลงาน

7. การคัดเลือกหัวข้อเรื่องที่จะทำโครงงาน ควรคำนึงถึงสิ่งใดเป็นสำคัญ
ก. เหมาะสมกับระดับความรู้ความสามารถของนักเรียนที่จะทำโครงงาน
ข. มีวัสดุอุปกรณ์และงบประมาณเพียงพอ
ค. ถูกทั้ง ก. และ ข.
ง. ผิดทั้ง ก. และ ข.

8. การเขียนเค้าโครงของโครงงานซึ่งเป็นการวางรูปโครงงานไว้ล่วงหน้า จัดอยู่ในขั้นตอนใด
ก. การวางแผนในการทำโครงงาน
ข. การลงมือทำโครงงาน
ค. การคิดจะเลือกหัวเรื่องหรือปัญหาที่จะศึกษา
ง. การเขียนรายงานและแสดงผลงาน

9. ในขั้น “การเขียนรายงานโครงงานคณิตศาสตร์” เป็นการเสนอผลการศึกษาค้นคว้าเพื่อให้ผู้อื่น
ได้รับรู้ในสิ่งใดต่อไปนี้
 แนวคิด ปัญหาที่จะศึกษา
 วิธีดำเนินการศึกษาข้อมูลต่าง ๆ
 ผลการศึกษา
 ประโยชน์และข้อเสนอแนะต่าง ๆ
ก. ข้อ  ,  และ 
ข. ข้อ  ,  และ 
ค. ข้อ  ,  และ 
ง. ข้อ  ,  ,  และ 

10. การแสดงผลงานมีหลายรูปแบบ ในการจัดแสดงผลงานโครงงานคณิตศาสตร์นั้น
ควรจัดให้ครอบคลุมประเด็นใดดังต่อไปนี้
ก. ชื่อโครงงาน ชื่อผู้ทำโครงงาน ชื่อที่ปรึกษาโครงงาน
ข. คำขอบคุณ เอกสารอ้างอิง
ค. งบประมาณ
ง. ระยะเวลาที่ใช้ทำโครงงาน
ใบความรู้ชุดที่ 1เรื่อง ความหมายของโครงงานคณิตศาสตร์

โครงงาน คือ งานวิจัยเล็ก ๆ ของนักเรียน เป็นการแก้ปัญหาหรือข้อสงสัย
ของนักเรียน โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และเจตคติทางวิทยาศาสตร์หากเนื้อหาสาระหรือข้อสงสัยตรงตามกลุ่มสาระใด
ก็จัดเป็นโครงงานตามกลุ่มสาระนั้น

โครงงานคณิตศาสตร์ หมายถึง กิจกรรมเสริมหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์
ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์
และเทคโนโลยีตามความถนัดและความสนใจด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์
(Scientific Method) ภายใต้การแนะนำที่ปรึกษาช่วยเหลือและดูแลจากอาจารย์ที่ปรึกษา
และ / หรือผู้ทรงคุณวุฒิ อาจจัดในเวลาเรียนหรือนอกเวลาเรียนก็ได้ รวมทั้งสามารถ
ดำเนินกิจกรรมได้ทั้งในและนอกบริเวณโรงเรียน ซึ่งอาจทำเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มก็ได้
แล้วจัดเขียนเป็นรายงานและแสดงผลงานเพื่อเผยแพร่สำหรับเป็นแนวทางเพื่อการศึกษาต่อใบความรู้ชุดที่ 1.1เรื่อง หลักการของกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์

1. เป็นเรื่องเกี่ยวกับคณิตศาสตร์และเทคโนโลยี หรือความจริงในการนำไปใช้ประโยชน์
ซึ่งหมายถึงโครงงานที่ทำขึ้นเองต้องยึดหลักความจริงที่เป็นอยู่ตามธรรมชาติ
2. เป็นการเสาะแสวงหาความรู้ด้วยตัวเอง เพื่อเป็นการฝึกให้นักเรียนคิดเป็นทำเป็น
และแก้ปัญหาเป็น โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์
3. คำนึงถึงเสรีภาพทางเศรษฐกิจ หมายถึง การให้เสรีภาพแก่ผู้ทำโครงงาน
ในเรื่องที่จะทำโดยคำนึงถึงวัสดุอุปกรณ์และเงินทุนที่มีอยู่เป็นองค์ประกอบ
ใบความรู้ชุดที่ 1.2เรื่อง จุดมุ่งหมายของโครงงานคณิตศาสตร์

เพื่อให้การทำโครงงานคณิตศาสตร์บรรลุตามจุดมุ่งหมายในการเรียนการสอน
วิชาคณิตศาสตร์ในโรงเรียน ในการจัดทำโครงงานคณิตศาสตร์นั้นจะต้องมีจุดมุ่งหมายที่แน่นอน
และชัดเจน ซึ่งมีจุดมุ่งหมายของโครงงานคณิตศาสตร์ พอสรุปได้ดังนี้
1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความรัก ความสนใจและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์
2. เพื่อพัฒนาความสามารถของนักเรียนในการใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์
เพื่อแก้ปัญหา
3. เพื่อให้นักเรียนนำความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
หรือออกแบบสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ได้ โดยตระหนักถึงคุณค่าและประโยชน์ของวิชาคณิตศาสตร์
4. เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
5. เพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
6. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออก พร้อมทั้งได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานของตนเอง
7. เพื่อพัฒนาความรับผิดชอบและสามารถร่วมกับผู้อื่นได้
8. เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าหรือวิจัยทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่มีความสนใจ
และมีความสามารถทางคณิตศาสตร์ โดยใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์

ใบความรู้ชุดที่ 1.3เรื่อง ประเภทของโครงงานคณิตศาสตร์

ประเภทของโครงงานคณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้
1. โครงงานคณิตศาสตร์ประเภททดลอง เป็นการศึกษาหาคำตอบของปัญหาใดปัญหาหนึ่ง
โดยการออกแบบทดลองและดำเนินการการทดลอง เพื่อหาคำตอบของปัญหาและเพื่อตรวจสอบ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ ซึ่งขั้นตอนในการทำงานประกอบด้วยการกำหนดปัญหา การตั้งสมมติฐาน
การออกแบบการทดลอง ดำเนินการทดลอง การแปลผลและสรุปผลการทดลอง
2. โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสำรวจ เป็นกิจกรรมการศึกษาและรวบรวมข้อมูล
จากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาความรู้ที่มีอยู่หรือเป็นอยู่
ในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยใช้วิธีการสำรวจและรวบรวมข้อมูล และนำข้อมูลเหล่านั้น
มาจัดกระทำแล้วนำเสนอในรูปแบบต่าง ๆ ตามความเหมาะสม
3. โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทการพัฒนาหรือการประดิษฐ์ เป็นการประดิษฐ์สิ่งใหม่
ที่ยังไม่เคยมีมาก่อนหรือการปรับปรุงอุปกรณ์ หรือสิ่งประดิษฐ์ที่มีอยู่แล้วให้ใช้งานได้ดีกว่าเดิม
หรือเป็นการเสนอการปรับสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่ง
4. โครงงานประเภทการสร้างทฤษฎีหรือการอธิบาย เป็นโครงงานที่ผู้ทำต้องเสนอ
แนวคิดใหม่ ๆ ในการอธิบายเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างมีเหตุผล มีหลักการทางคณิตศาสตร์
หรือมีทฤษฎีมาสนับสนุน หรือเป็นการอธิบายปรากฏการณ์เก่าในแนวใหม่
อาจเสนอในรูปคำอธิบาย สูตร หรือ สมการ โดยมีข้อมูลหรือทฤษฎีสนับสนุนใบความรู้ชุดที่ 1.4เรื่อง ขั้นตอนในการทำโครงงานคณิตศาสตร์

การทำโครงงานคณิตศาสตร์มีการดำเนินการหลายขั้นตอน ดังนี้
1. การคิดจะเลือกหัวเรื่องหรือตั้งปัญหาที่จะศึกษา
2. การเขียนเค้าโครงโครงงาน
3. การปฏิบัติงานโครงงาน
4. การเขียนรายงานโครงงาน
5. การแสดงผลงาน

1. การคิดที่จะเลือกหัวเรื่อง หรือปัญหาที่จะศึกษา
เป็นขั้นตอนที่สำคัญและยากที่สุด หัวข้อเรื่องของโครงงานควรมีความเฉพาะเจาะจงและชัดเจน และควรเป็นเรื่องแปลกใหม่ ซึ่งแสดงถึงความคิดสร้างสรรค์ด้วย หัวเรื่อง
ควรได้มาจาก ความสนใจ ความสงสัย และความอยากรู้อยากเห็น ทั้งในห้องเรียนและ
นอกห้องเรียน
ข้อควรคำนึงเกี่ยวกับการคัดเลือกหัวเรื่องที่จะทำโครงงาน
1. เหมาะสมกับความรู้
2. เหมาะสมกับระดับความสามารถ
3. วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้
4. งบประมาณเพียงพอ
5. ระยะเวลาที่ใช้ทำโครงงาน
6. มีอาจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิรับเป็นที่ปรึกษา
7. มีความปลอดภัย
8. มีแหล่งความรู้หรือเอกสารเพียงพอที่จะค้นคว้า2. การเขียนเค้าโครงโครงงาน
ขั้นตอนนี้เป็นเป็นการวางแผนในการทำโครงงาน รวมถึงการเขียนเค้าโครง
ของโครงงานเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างรัดกุมและรอบคอบ
เค้าโครงของโครงงานโดยทั่ว ๆ ไป เขียนขึ้นเพื่อแสดงแนวคิด แผนงานและขั้นตอน ของการทำโครงงาน ซึ่งประกอบด้วย
1. ชื่อโครงงาน
2. ชื่อผู้ทำโครงงาน
3. ชื่อที่ปรึกษาโครงงาน
4. ที่มาและความสำคัญของโครงงาน
5. จุดมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า
6. สมมติฐานของการศึกษาค้นคว้า (ถ้ามี)
7. วิธีดำเนินการ
- วัสดุที่ต้องใช้
- แนวการศึกษาค้นคว้า
8. แผนปฏิบัติงาน
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10. เอกสารอ้างอิง

3. การปฏิบัติงานโครงงาน
เมื่อเค้าโครงของโครงงานผ่านความเห็นชอบของที่ปรึกษาโครงงานแล้ว
เริ่มลงมือทำโดยปฏิบัติตามแผนดำเนินงาน อาจเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมตามแผนงานที่วางไว้
ในตอนแรกบ้างก็ได้ เมื่อดำเนินโครงงานครบถ้วนตามขั้นตอน ได้ข้อมูลแล้วควรมีการตรวจสอบผลการทดลองด้วยการทดลองซ้ำ หลังจากนั้นทำการวิเคราะห์ข้อมูล แปลผลและสรุปผลการศึกษาค้นคว้า พร้องทั้งอภิปรายผลการศึกษา4. การเขียนรายงานโครงงาน
การเขียนรายงานควรใช้ภาษาที่อ่านเข้าใจง่าย ชัดเจน สั้น ๆ และตรงไปตรงมา
โดยให้ครอบคลุมหัวข้อต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1. ชื่อโครงงาน
2. ชื่อผู้ทำโครงงาน
3. ชื่อที่ปรึกษาโครงงาน
4. บทคัดย่อ
5. ที่มาและความสำคัญของโครงงาน
6. จุดมุ่งหมายของการค้นคว้า
7. สมมติฐานของการศึกษาค้นคว้า (ถ้ามี)
8. วิธีดำเนินการ แยกเป็น 2 หัวข้อ
- วัสดุอุปกรณ์
- วิธีดำเนินการ
9. ผลการศึกษาค้นคว้า
10. สรุปและข้อเสนอแนะ
11. คำขอบคุณ
12. เอกสารอ้างอิง

5. การแสดงผลงาน
การแสดงผลงานเป็นงานขั้นสุดท้ายและสำคัญอีกประการหนึ่งของการทำโครงงาน
การวางแผนออกแบบเพื่อจัดแสดงผลงานนั้นมีความสำคัญเท่า ๆ กับการทำโครงงาน
การแสดงผลงานนั้นอาจทำได้ในรูปแบบต่าง ๆ กัน เช่น การแสดงรูปนิทรรศการ
รูปของการรายงานแบบปากเปล่า การแสดงผลงานควรจัดให้ครอบคลุมประเด็นสำคัญ
ดังต่อไปนี้
1. ชื่อโครงงาน ชื่อผู้ทำโครงงาน ชื่อที่ปรึกษาโครงงาน
2. คำอธิบายย่อ ๆ ถึงเหตุจูงใจในการทำโครงงานและความสำคัญของโครงงาน
3. วิธีดำเนินการ
4. การสาธิตหรือการแสดงผลที่ได้จากการทดลอง
5. ผลการสังเกตหรือข้อมูลเด่น ๆ ที่ได้จากการทำโครงงาน
กิจกรรมเสริมการเรียนรู้ ชุดที่ 1
เรื่องความรู้เกี่ยวกับโครงงาน


คำชี้แจง ตอนที่ 1 ให้นักเรียนเติมข้อความลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
คำชี้แจง ตอนที่ 2 ให้นักเรียนบอกประเภทของโครงงานที่กำหนดให้ตามหัวข้อต่อไปนี้คำชี้แจง ตอนที่ 3 ให้นักเรียนเติมขั้นตอนของโครงงานลงในกรอบที่กำหนดให้ตามลำดับเฉลยกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ ชุดที่ 1
เรื่องความรู้เกี่ยวกับโครงงาน


คำชี้แจง ตอนที่ 1 ให้นักเรียนเติมข้อความลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
คำชี้แจง ตอนที่ 2 ให้นักเรียนบอกประเภทของโครงงานที่กำหนดให้ตามหัวข้อต่อไปนี้


คำชี้แจง ตอนที่ 3 ให้นักเรียนเติมขั้นตอนของโครงงานลงในกรอบที่กำหนดให้ตามลำดับใบงานที่ 1
เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับโครงงาน
ใบงานที่ 2
เรื่องความรู้เกี่ยวกับโครงงาน

เฉลยกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ที่ 2
เรื่อง ประเภทของโครงงานแบบทดสอบหลังเรียน
เรื่องความรู้เกี่ยวกับโครงงานคณิตศาสตร์ เวลา 10 นาที

คำชี้แจง ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท ( ) ทับหัวข้อ ก , ข , ค และ ง
ซึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียวเท่านั้นในแต่ละข้อ

1. ข้อใดคือความหมายของโครงงาน
ก. การศึกษาเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นเพื่อทำนายอนาคต
ข. การเรียนเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ผู้เรียนจินตนาการจากความคิดเพ้อฝัน
ค. การศึกษาเรื่องที่เกิดขึ้นใหม่ ๆ ซึ่งผู้เรียนลองเรียนมาจากผู้อื่น
ง. การศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งซึ่งผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติและค้นคว้าด้วยตนเอง

2. โครงงานประเภทใดเป็นโครงงานที่ง่ายและสะดวกที่สุดสำหรับนักเรียนที่เริ่มทำโครงงาน
ก. โครงงานประเภททดลอง
ข. โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์
ค. โครงงานประเภทสำรวจ
ง. โครงงานประเภททฤษฎี

3. การทำโครงงานประเภททดลองต่างกับโครงงานประเภทสำรวจอย่างไร
ก. การตั้งจุดประสงค์
ข. การตั้งสมมติฐาน
ค. การกำหนดขอบเขต
ง. การกำหนดตัวแปร

4. หลังจากเค้าโครงย่อโครงงานคณิตศาสตร์ผ่านการตรวจจากอาจารย์ที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ
แล้ว นักเรียนจะดำเนินการอะไรเป็นอันดับแรก
ก. ลงมือศึกษา ทดลอง วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลตามแผนงานที่เขียนไว้ในเค้าโครงย่อ
ข. เก็บเค้าโครงย่อไว้แล้วดำเนินการปฏิบัติโครงงานตามที่กำหนดขั้นตอนใหม่
ค. ลงมือศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ง. วางแผนการทดลอง

5. โครงงาน โคมไฟ เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ประกอบด้วยฝาขวดน้ำที่ได้จากการดื่มน้ำ
นำมาวางเรียงกัน เป็นรูปทรงทางเรขาคณิต เช่น ทรงกระบอก พีระมิด ทรงสี่เหลี่ยม ฯลฯ
โดยใช้กาวเป็นตัวยึดกับฐาน แล้วนำหลอดไฟมาติด จากลักษณะดังกล่าว โครงงานโคมไฟ
จัดเป็นโครงงานประเภทใด
ก. การทดลอง
ข. การสำรวจรวบรวมข้อมูล
ค. การพัฒนาหรือการประดิษฐ์
ง. การสร้างทฤษฎีหรือคำบรรยาย

6. ขั้นตอนใดเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดและยากที่สุดในการทำโครงงานคณิตศาสตร์
ก. การวางแผนในการทำโครงงาน
ข. การลงมือทำโครงงาน
ค. การคิดจะเลือกหัวเรื่องหรือปัญหาที่จะศึกษา
ง. การเขียนรายงานและการแสดงผลงาน

7. การคัดเลือกหัวข้อเรื่องที่จะทำโครงงาน ควรคำนึงถึงสิ่งใดเป็นสำคัญ
ก. เหมาะสมกับระดับความรู้ความสามารถของนักเรียนที่จะทำโครงงาน
ข. มีวัสดุอุปกรณ์และงบประมาณเพียงพอ
ค. ถูกทั้ง ก. และ ข.
ง. ผิดทั้ง ก. และ ข.

8. การเขียนเค้าโครงของโครงงานซึ่งเป็นการวางรูปโครงงานไว้ล่วงหน้า จัดอยู่ในขั้นตอนใด
ก. การวางแผนในการทำโครงงาน
ข. การลงมือทำโครงงาน
ค. การคิดจะเลือกหัวเรื่องหรือปัญหาที่จะศึกษา
ง. การเขียนรายงานและแสดงผลงาน

9. ในขั้น “การเขียนรายงานโครงงานคณิตศาสตร์” เป็นการเสนอผลการศึกษาค้นคว้าเพื่อให้ผู้อื่น
ได้รับรู้ในสิ่งใดต่อไปนี้
 แนวคิด ปัญหาที่จะศึกษา
 วิธีดำเนินการศึกษาข้อมูลต่าง ๆ
 ผลการศึกษา
 ประโยชน์และข้อเสนอแนะต่าง ๆ
ก. ข้อ  ,  และ 
ข. ข้อ  ,  และ 
ค. ข้อ  ,  และ 
ง. ข้อ  ,  ,  และ 

10. การแสดงผลงานมีหลายรูปแบบ ในการจัดแสดงผลงานโครงงานคณิตศาสตร์นั้น
ควรจัดให้ครอบคลุมประเด็นใดดังต่อไปนี้
ก. ชื่อโครงงาน ชื่อผู้ทำโครงงาน ชื่อที่ปรึกษาโครงงาน
ข. คำขอบคุณ เอกสารอ้างอิง
ค. งบประมาณ
ง. ระยะเวลาที่ใช้ทำโครงงาน
แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ระหว่างปฏิบัติโครงงาน


เลขที่ ชื่อ – สกุล กระตือรือร้นในการเรียน สนใจต่อการเรียน เชื่อมั่นและกล้าแสดงออก ร่วมกิจกรรมทางทักษะกระบวนการอย่างสนุกสนาน ทำงานอย่างมีความสุข รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ทำงานเสร็จตามเวลาที่กำหนด มีความคิดสร้างสรรค์ ให้ความร่วมมือในกิจกรรมกลุ่ม รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมคะแนน (10 ) สรุปผลการประเมิน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

เกณฑ์การประเมิน ให้คะแนน 1 หมายถึง ปฏิบัติ
ให้คะแนน 0 หมายถึง ไม่เคยปฏิบัติ
การสรุปผลการประเมิน นักเรียนแต่ละคนจะต้องได้คะแนนรวมอย่างน้อย 8 คะแนน (80 % )
แบบประเมินชุดการสอนที่ 1
เรื่องความรู้เกี่ยวกับโครงงาน มีรายการประเมินทั้งหมด 4 รายการ
ในการประเมินแต่ละรายการให้พิจารณาประเด็นต่าง ๆ และให้ระดับคะแนนดังนี้

ชื่อโครงงาน ...............................................................................................................................................................
ผู้จัดทำโครงงาน 1) .........................................................................................................ชั้น..................................
2) .........................................................................................................ชั้น..................................
3) .........................................................................................................ชั้น..................................

คำชี้แจง ให้นักเรียนทำเครื่องหมาย  ล้อมรอบระดับคะแนน ในแบบประเมินตามความจริง

ข้อที่ รายการประเมิน ระดับคะแนน
1 1. การวางแผนการทำงาน
1.1 ไม่มีการวางแผนการทำงานร่วมกัน
1.2 มีการวางแผนการทำงานร่วมกันเป็นบางครั้ง
1.3 มีการวางแผนการทำงานร่วมกันเป็นอย่างดี
0
1
2
2 2. การค้นคว้าข้อมูล
2.1 ไม่มีการค้นคว้าข้อมูล
2.2 การค้นคว้าข้อมูลไม่ถูกต้อง
2.3 การค้นคว้าข้อมูลถูกต้องเป็นบางส่วน
2.4 การค้นคว้าข้อมูลถูกต้องครบถ้วน
0
1
2
3
3 3. การนำเสนอผลงาน
3.1 ไม่มีการนำเสนอผลงาน
3.2 เสนอผลงานไม่เป็นไปตามลำดับขั้นตอน
3.3 นำเสนอผลงานตามลำดับขั้นตอนเป็นบางส่วน
3.4 นำเสนอผลงานตามลำดับขั้นตอนอย่างครบถ้วน
0
1
2
3
4 4. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
4.1 ไม่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
4.2 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์บางส่วน
4.3 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มีความแปลกใหม่
0
1
2
รวมคะแนน

เกณฑ์การประเมินที่ผ่านระดับคะแนนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

บรรณานุกรม

จิรศักดิ์ กนกอุดม, และพรพิมล ผลวัฒนา. แนวคิดสร้างสรรค์ โครงงานภาษไทย. กรุงเทพฯ :
เบ็นพับลิชชิ่ง, 2548.
ชาตรี เกิดธรรม. เทคนิคการสอนแบบโครงงาน. กรุงเทพฯ : ชมรมเด็ก, 2548.
ชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล, สถาบัน (พว.).โครงงานคณิตศาสตร์. กรุงเทพฯ : สถาบัน
พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว), 2547.
พัฒนาคุณภาพวิชาการ, สถาบัน (พว.). โครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 3.
กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว), 2547.
พิมพ์พันธ์ เตชะคุปต์, พเยาว์ ยินดีสุข, และ ราเชน มีศรี. การสอนคิดด้วยโครงงาน. พิมพ์ครั้งที่3.
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549.
วัฒนาพร ระงับทุกข์. เทคนิคและกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผุ้เรียนเป็นสำคัญตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544. กรุงเทพฯ : พริกหวานกราฟฟิก, 2545.
วิมลศรี สุวรรณรัตน์, และมาฆะ ทิพย์ศรี. คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการทำ
โครงงาน. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว), 2543.
. โครงงานภาษาไทย. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : เดอะมาสเตอร์กรุ๊ป แมเนจเม้นท์,
2543.
. โครงงานวิจัย. กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว), 2547.


โพสต์โดย นางวิษารินทร์ หมื่นรัตน์ : [3 มี.ค. 2553]
อ่าน [2997] ไอพี : 119.31.121.75
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม