ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนแบบกัลยาณมิตรโรงเรียนบ้านกระโดนเตี้ย

ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนแบบกัลยาณมิตร โรงเรียนบ้านกระโดนเตี้ย
ผู้รายงาน อุดร บัวสกุล
ปีที่ทำการประเมิน ปีการศึกษา 2551

บทคัดยอ

การประเมินโครงการครั้งนี้ เป็นการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนแบบกัลยาณมิตรโรงเรียนบ้านกระโดนเตี้ย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนแบบกัลยาณมิตร โรงเรียนบ้านกระโดนเตี้ยด้านสภาพแวดล้อม 2) เพื่อประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนแบบกัลยาณมิตรโรงเรียนบ้านกระโดนเตี้ย ด้านปัจจัยเบื้ 3) เพื่อประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนแบบกัลยาณมิตรโรงเรียนบ้านกระโดนเตี้ย ด้านกระบวนการ 4) เพื่อประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนแบบกัลยาณมิตรโรงเรียน บ้านกระโดนเตี้ยด้านผลผลิต 5) เพื่อประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนแบบกัลยาณมิตรโรงเรียนบ้านกระโดนเตี้ยด้านผลกระทบ
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินโครงการครั้งนี้ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ประกอบด้วย ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รวมจำนวน 85 คน เครื่องมือ ที่ใช้ ในการประเมินเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นวัดมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จำนวน 6 ฉบับ และแบบบันทึกข้อมูลสารสนเทศ จำนวน 2 ฉบับ ที่ผู้ประเมินสร้างขึ้น วิเคราะหขอมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS for Windows ใช้สถิติ ค่าแจกแจงความถี่รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และค่าสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ผลการประเมินพบว่า
1. ผลการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนแบบกัลยาณมิตรโรงเรียน บ้านกระโดนเตี้ย ด้านสภาพแวดล้อม ตามความคิดเห็นของครู คณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน โดยภาพรวมมีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนด
2. ผลการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนแบบกัลยาณมิตรโรงเรียน บ้านกระโดนเตี้ย ด้านปัจจัยเบื้องต้น ตามความคิดเห็นของครู คณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนด
3. ผลการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนแบบกัลยาณมิตรโรงเรียน บ้านกระโดนเตี้ย ด้านกระบวนการ ตามความคิดเห็นของครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งผ่านเกณฑ์ การประเมินตามที่กำหนด
4. ผลการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนแบบกัลยาณมิตรโรงเรียน บ้านกระโดนเตี้ยด้านผลผลิต ตามประเด็นดังต่อไปนี้
4.1 ผลการจัดกิจกรรมการนิเทศภายในตามโครงการนิเทศภายในโรงเรียน แบบกัลยาณมิตรโรงเรียนบ้านกระโดนเตี้ย ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการนิเทศภายในทุกกิจกรรมที่กำหนดไว้ในโครงการ ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน
4.2 ผลการประเมินการปฏิบัติงานของครูตามวัตถุประสงค์ของโครงการนิเทศภายในโรงเรียนแบบกัลยาณมิตรโรงเรียนบ้านกระโดนเตี้ย การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามความคิดเห็นของครู คณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนด
4.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของครูต่อการจัดกิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน แบบกัลยาณมิตรโรงเรียนบ้านกระโดนเตี้ย ตามความคิดเห็นของครู โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนด
4.4 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่ต่อพฤติกรรมการสอนของครู ตามความคิดของนักเรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนด
5. ผลการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนแบบกัลยาณมิตรโรงเรียน บ้านกระโดนเตี้ย ด้านผลกระทบ ที่มีต่อโรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู และนักเรียน มีดังนี้
5.1 โรงเรียนได้รับรางวัลจากหน่วยงานต่าง ๆ จำนวน 5 รางวัล
5.2 ผู้อำนวยการโรงเรียนได้รับการยอมรับเชื่อถือในกลุ่มผู้บริหารโรงเรียน ได้รับรางวัลจากหน่วยงานต่าง ๆ จำนวน 1 รางวัล
5.3 ครูได้รับการพัฒนาตนเอง และพัฒนางานจนมีผลงานได้รับรางวัล จากหน่วยงานต่าง ๆ จำนวน 19 รางวัล
5.4 นักเรียนมีผลการเรียนดีขึ้นเป็นที่ยอมรับของชุมชนได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะทางวิชาการจากหน่วยงานต่าง ๆ จำนวน 20 รางวัล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผล การทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ และระดับสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 2 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2551 เมื่อพิจารณาในภาพรวม มีการพัฒนาการที่สูงขึ้น


โพสต์โดย นายอุดร บัวสกุล : [3 มี.ค. 2553]
อ่าน [1826] ไอพี : 118.172.203.159
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม