ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• บทคัดย่อประเมินโครงการพัฒนาครูสู่ความเป็นครูมืออาชีพ

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการพัฒนาครูสู่ความเป็นครูมืออาชีพ
โรงเรียนวัดราชวรินทร์ สำนักงานเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
ผู้ประเมินโครงการ นางสาวอุษณี หิรัญภัทรศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชวรินทร์
ปีการศึกษา 2551

บทคัดย่อ
รายงานรายงานการประเมินโครงการพัฒนาครูสู่ความเป็นครูมืออาชีพ โรงเรียนวัดราชวรินทร์ สำนักงานเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อประเมินด้านบริบทของโครงการ 2) เพื่อประเมินด้านปัจจัยของโครงการ 3) เพื่อประเมินกระบวนการของโครงการ 4) เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการ ได้แก่ 4.1) ครูมีความรู้ในวิชาชาชีพครู 4.2) ครูมีความสามารถตามวิชาชีพครู 4.3) ครูปฏิบัติหน้าที่สอดคล้องกับความเป็นครูมืออาชีพ รูปแบบการประเมินใช้รูปแบบการประเมินโครงการ CIPP ของ Daneil L. Stufflebeam กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูโรงเรียนวัดราชวรินทร์ จำนวน 10 คน เครื่องมือเป็นแบบสอบถามจำนวน 3 ฉบับ วิเคราะห์โดยหาค่า ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการประเมิน พบว่า
1. ผลการประเมินโครงการในภาพรวม ผ่านเกณฑ์ประเมินทั้ง 4 ด้าน โดยเฉลี่ยทุกด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านกระบวนการมีผลการประเมินสูงเป็นอันดับหนึ่ง อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านบริบท มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก และด้านผลผลิต มีผลการประเมินเป็นอันดับที่ 3 อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านปัจจัย มีผลการประเมินเป็นอันดับสุดท้าย อยู่ในระดับมาก
2. ผลการประเมินด้านบริบท (Context) ของโครงการ ในภาพรวมผ่านเกณฑ์ประเมินในระดับมากและสูงกว่าเกณฑ์ 2.50 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า โครงการมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน เป็นอันดับที่หนึ่ง อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ โครงการมีความสอดคล้องกับนโยบายและทิศทางการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับระดับมากที่สุด ส่วนโครงการได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเขต สำนักการศึกษาและกรุงเทพมหานคร เป็นอันดับสุดท้าย อยู่ในระดับมาก
3. ผลการประเมินด้านปัจจัย (Input) ของโครงการ ในภาพรวมผ่านเกณฑ์ประเมินในระดับมากและสูงกว่าเกณฑ์ 2.50 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนให้ความสำคัญกับโครงการ มีความเหมาะสมเป็นอันดับที่หนึ่ง อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ของผู้บริหารโรงเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนความเพียงพอของงบประมาณสำหรับดำเนินโครงการ เป็นอันดับสุดท้าย อยู่ในระดับมาก
4. ผลการประเมินด้านกระบวนการ (Process) ของโครงการ ในภาพรวมผ่านเกณฑ์ประเมินในระดับมากที่สุดและสูงกว่าเกณฑ์ 2.50 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนเชิญครูประชุม และให้ครูมีส่วนร่วมในการกำหนดกิจกรรมในโครงการ มีการปฏิบัติเป็นอันดับที่หนึ่ง อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ โรงเรียนมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ และผู้รับผิดชอบดำเนินกิจกรมตามโครงการ และกิจกรรมในโครงการ มีขั้นตอนดำเนินการชัดเจน ค่าเฉลี่ยเท่ากัน อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนคณะกรรมการกิจกรรมมีการประเมินผลกิจกรรมและรายงานผู้บริหาร เป็นอันดับสุดท้าย อยู่ในระดับมากที่สุด ส่งผลให้โครงการมีความก้าวหน้าในการดำเนินการ
5. ผลการประเมินด้านผลผลิต (Products) ของโครงการ ในภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับมากและสูงกว่าเกณฑ์ 2.50 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านครูมีความสามารถตามวิชาชีพครู มีการปฏิบัติเป็นอันดับที่หนึ่ง อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ครูปฏิบัติหน้าที่สอดคล้องกับความเป็นครูมืออาชีพ อยู่ในระดับมาก ส่วนครูมีความรู้ในวิชาชีพครู เป็นอันดับสุดท้าย อยู่ในระดับมาก
ผลการดำเนินโครงการส่งผลดีต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องดังนี้
1. ครูมีความพึงพอใจเกี่ยวกับโครงการพัฒนาครูสู่ความเป็นครูมืออาชีพ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนนักเรียน ผู้ปกครองและกรรมการสถานศึกษา มีความพึงพอใจเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของครูตามโครงการพัฒนาครูสู่ความเป็นครูมืออาชีพในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ปีการศึกษา 2551 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับกรุงเทพมหานครและระดับประเทศ และนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ ปีการศึกษา 2551 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับกรุงเทพมหานครและระดับประเทศเช่นกัน ส่วนนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1-6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นที่น่าพึงพอใจ ครูเป็นที่ยอมรับของชุมชนในด้านการเป็นแบบอย่างที่ดีและการจัดการเรียนการสอน ส่งผลให้ครูได้รับการประกาศเกียรติคุณจากสำนักงานเขตธนบุรี ผู้บริหารโรงเรียนได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานเขตธนบุรีและสำนักการศึกษา

โพสต์โดย อุษณี หิรัญภัทรศิลป์ : [2 มี.ค. 2553]
อ่าน [1981] ไอพี : 125.24.83.247
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม