ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง การอ่านและการเขียนคำ
ในมาตราที่มีตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ผู้ศึกษา นางเครือวัลย์ ภูมิศรีแก้ว
ปีที่ศึกษา 2552

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง การอ่าน
และการเขียนคำในมาตราที่มีตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง การอ่านและการเขียนคำในมาตรา
ที่มีตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3/1 โรงเรียนบ้านหนองบัว อำเภอเมือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1 ภาคเรียน
ที่ 1 ปีการศึกษา 2552 จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 23 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง
การอ่านและการเขียนคำในมาตราที่มีตัวสะกด จำนวน 10 เล่ม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ ที่มีค่าความยากง่ายระหว่าง 0.46-0.76 ค่าอำนาจจำแนกระหว่าง 0.33 - 0.64 และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ 0.78
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความยากง่าย ค่าอำนาจจำแนก ค่าความเชื่อมั่น ค่าเฉลี่ย
ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบค่าที (t-test Dependent)
ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า
1. แบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง การอ่านและการเขียนคำในมาตราที่มีตัวสะกด
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ 86.97/85.65
2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง การอ่านและการเขียนคำ
ในมาตราที่มีตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีค่าเท่ากับ 0.7080 ซึ่งหมายความว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 70.80
3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
โดยสรุป การจัดการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง การอ่านและ
การเขียนคำในมาตราที่มีตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เหมาะสม
ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยด้านการอ่านและการเขียนคำศัพท์ที่ตรงและไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด สามารถนำไปใช้เป็นความรู้พื้นฐานในการเรียนรู้
ในชีวิตประจำวันและการเรียนใแบบฝึกทักษะภาษาไทย

๑) ข้อใดเป็นคำอ่านของคำที่สะกดด้วย ติ
ก. บด ข. สำ-เหร็ด
ค. กา-กะ-บาด ง. ประ-หวัด
๒) ข้อใดเขียนถูกทุกคำ
ก. เกียรติ ประพฤต ข. กุฏิ บริษัท
ค. ประมาท สวิต ง. สาหัส สังเกตุ
๓) คำในข้อใดอ่านถูกต้อง
ก. สามารถ อ่านว่า สา-มา-รถ
ข. บริสุทธิ์ อ่านว่า บะ-ริ-สุด
ค. กระยาสารท อ่านว่า กระ-ยา-สา-รด
ง. ปฏิวัติ อ่านว่า ปะ-ติ-วัด
๔) ข้อใดมีตัวสะกดเหมือนกับคำว่า “อนุญาต”
ก. ปรากฏ ข. ปรารภ
ค. โบราณ ง. สิงหล
๕) คำว่า “อะ-ทิด-ถาน” เขียนอย่างไร
ก. อธิฐาน ข. อธิษถาน
ค. อธิษฐาน ง. อธิถาน


๖) คำในข้อใดมีตัวสะกดเหมือนกัน
ก. แฟล ผลิ ข. สนิ บุ
ค. ธา  ประกา ง. วั ดุ ขี้เกีย
๗) “ปวงชนชาวไทยต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ
ขององค์พระมหา ไทย” ควรเติมคำใดลงในช่องว่าง
ก. กะษัท ข. กระษัตริย์
ค. กษัตริย์ ง. กษัตริณ์
๘) “คุณยายไปร่วมงานบุญฝังลูกนิมิตที่วัดป่าบ้านโคกกระเทียม
ซึ่งอยู่ไกลจากหมู่บ้านระยะทางประมาณ ๑๐ กิโลเมตร
ตอนกลับท่านซื้อซ็อกโกแลตมาฝากผมด้วย”
ประโยคนี้มีคำในมาตราแม่กดกี่คำ
ก. ๒ คำ ข. ๓ คำ
ค. ๔ คำ ง. ๕ คำ
๙) “เด็กดีต้องประพฤติดีมี งาม” ควรเติมคำใดลงในช่องว่าง
ก. มารยาท ข. มาลยาท
ค. มารยาด ง. มาลยาด
๑๐) “งานชิ้นนี้ยากมาก ผมคงทำไม่ แน่”
ควรเติมคำใดลงในช่องว่าง
ก. สำเร็ด ข. สำเหร็ด
ค. สำเร็จ ง. สำเหร็จ
เกณฑ์การให้คะแนนแต่งประโยค
- แต่งประโยคได้ถูกต้อง ( ข้อละ ๓ คะแนน)
รายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนแต่งประโยค
แบบบันทึกคะแนน
การทำแบบทดสอบก่อนเรียน แบบฝึกทักษะ และแบบทดสอบหลังเรียน

เล่มที่ ๑๐
เรื่อง คำที่สะกดในมาตราแม่กด ชุด ๓

แบบทดสอบ/แบบฝึกทักษะ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ หมายเหตุ
แบบทดสอบก่อนเรียน ๑๐
แบบฝึกหัดที่ ๑ ๖
แบบฝึกหัดที่ ๒ ๖
แบบฝึกหัดที่ ๓ ๖
แบบฝึกหัดที่ ๔ ๖
แบบฝึกหัดที่ ๕ ๑๕
แบบทดสอบหลังเรียน ๑๐ลงชื่อ.................................ครูผู้สอน
(นางเครือวัลย์ ภูมิศรีแก้ว)


คำนำ

แบบฝึกทักษะภาษาไทยการอ่านและการเขียนคำในมาตราที่มีตัวสะกด
จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีพัฒนาการเป็นไปตาม เป้าหมายของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และเพื่อแก้ปัญหาการเรียนการสอน วิชาภาษาไทยด้านการอ่านและการเขียน ซึ่งพบว่ามักมีนักเรียนอ่านคำผิดและเขียนคำผิด โดยใช้สระ พยัญชนะ ตัวสะกด ตัวการันต์ และวรรณยุกต์ผิดพลาดจำนวนมาก
แบบฝึกทักษะภาษาไทยการอ่านและการเขียนคำในมาตราที่มีตัวสะกด
เล่มที่ ๑๐ คำในมาตราแม่กด ชุด ๓ ได้จัดทำเป็นแบบฝึกทั้ง ๕ แบบฝึก โดยนำบัญชีคำพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ เป็นคำเดี่ยวง่าย คำประสมง่าย และคำเดี่ยวยาก จัดเป็นคำในมาตราแม่กด จากบัญชีคำพื้นฐานที่ใช้ในการเรียนการสอนภาษาไทยระดับประถมศึกษาศูนย์พัฒนาหลักสูตร กรมวิชาการ
ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แบบฝึกทักษะภาษาไทยการอ่านและการเขียนคำในมาตราที่มีตัวสะกด เล่มที่ ๑๐ คำในมาตราแม่กด ชุด ๓ ที่จัดทำขึ้น จะเกิดประโยชน์ต่อครูผู้สอนภาษาไทย นักเรียนหรือผู้สนใจทั่วไปเป็นอย่างดี และทำให้การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ขอขอบพระคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้คำปรึกษาแนะนำในการจัดทำ ณ โอกาสนี้เครือวัลย์ ภูมิศรีแก้ว
สารบัญ

เรื่อง หน้า
คำนำ
คำแนะนำสำหรับครู ๑
คำแนะนำสำหรับนักเรียน ๒
แบบทดสอบก่อนเรียน ๓
สาระสำคัญ ๕
จุดประสงค์ ๖
ใบความรู้ ๗
แบบฝึกหัดที่ ๑ ๙
แบบฝึกหัดที่ ๒ ๑๐
แบบฝึกหัดที่ ๓ ๑๑
แบบฝึกหัดที่ ๔ ๑๒
แบบฝึกหัดที่ ๕ ๑๓
แบบทดสอบหลังเรียน ๑๕
เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน ๑๗
เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน ๑๘
เฉลยแบบฝึกหัดที่ ๑ ๑๙
เฉลยแบบฝึกหัดที่ ๒ ๒๐
เฉลยแบบฝึกหัดที่ ๓ ๒๑
เฉลยแบบฝึกหัดที่ ๔ ๒๒
เฉลยแบบฝึกหัดที่ ๕ ๒๓
แบบบันทึกคะแนน ๒๔
บรรณานุกรม ๒๕

บรรณานุกรม

ณัฐิณา โตประเสริฐพงศ์ คู่มือเตรียมสอบ NT ๓ ภาษาไทย. นนทบุรี : บริษัทไทย
เนรมิตกิจ อินเตอร์โปรเทรสซิฟ จำกัด, ๒๕๓๗.
_____. คู่มือเตรียมสอบ หลักภาษาไทย การใช้ภาษาไทย ป.๓. กรุงเทพฯ :
เทพพิทักษ์การพิมพ์, ๒๕๓๗.
บุญปลูก สิทธิไทย. คู่มือแนวดำเนินการแก้ปัญหานักเรียนอ่านหนังสือไม่ออกเขียน
หนังสือไม่ได้และบัญชีคำพื้นฐานที่ใช้ในการเรียนการสอนภาษาไทย ชั้นเด็กเล็ก
และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓. กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต ๑. อุดรธานี :
โรงพิมพ์บ้านเหล่า, ๒๕๕๐.
ศิริวรรณ กาญจนสาลักษณ์. หนังสือเรียนเสริมคุณภาพแม็ค ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, ๒๕๔๗.
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, กระทรวงศึกษาธิการ. แบบฝึกหัดสาระ
การเรียนรู้พื้นฐาน ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓.
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, ๒๕๔๙.
สมใจ บุญอุรพีภิญโญ และคณะ. หนังสือเสริมทักษะภาษาไทย ป.๓. กรุงเทพฯ :
สำนักพิมพ์บริษัทเดอะมาสเตอร์กรุ๊ป แมเนจเม้นท์ จำกัด, ม.ป.ป.
อัชชา แสงอัสนีย์. ชุดกิจกรรมพัฒนาการคิดวิเคราะห์ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยมที่ดีงาม ภาษาไทย ป. ๓. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์บริษัท
พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.).จำกัด, ๒๕๕๐.
อัมพร อังศรีพวง. คู่มือเตรียมสอบภาษาไทย ป. ๓. กรุงเทพฯ : เทพพิทักษ์การพิมพ์,
๒๕๓๗.


นชั้นที่สูงขึ้น และใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนวิชาอื่น ๆ ต่อไป

โพสต์โดย นางเครือวัลย์ ภูมิศรีแก้ว : [2 มี.ค. 2553]
อ่าน [1301] ไอพี : 125.26.181.169
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม