ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ข้าพเจ้านางสาววิภาพร วีระพันธ์ ปฏิบัติงานที่โรงเรียนสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เป็นบทคัดย่อ จำนวน 2 รายการดังนี้
ชื่อรายงาน : รายงานการการพัฒนาความคงทนในการจำพยัญชนะและสระไทยด้วยภาพและแบบฝึกของนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ โรงเรียนสิงห์บุรี
ผู้รายงาน : นางสาววิภาพร วีระพันธ์ ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนสิงห์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
ปีที่รายงาน : 2552

บทคัดย่อ

การรายงานการการพัฒนาความคงทนในการจำพยัญชนะและสระไทยของนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ โรงเรียนสิงห์บุรี ความมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า 1) เพื่อสร้างแบบฝึกการอ่านด้วยภาพสำหรับนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ โรงเรียนสิงห์บุรี 2) เพื่อพัฒนาความคงทนใน การจำพยัญชนะและสระไทยด้วยภาพ และแบบฝึกของกรณีศึกษา ก่อน-ระหว่างการสอน และหลังสอน 3) เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านพยัญชนะและสระไทยด้วยภาพและแบบฝึกของกรณีศึกษา ก่อน-ระหว่างการสอน และหลังสอน
กรณีศึกษาเป็นเพศชาย อายุ 12 จากการตรวจวินิจฉัยของนักจิตวิทยา โรงพยาบาลอานันทมหิดล จังหวัดลพบุรี มีระดับสติปัญญาในระดับการเรียนรู้ช้า ระดับเชาว์ปัญญา 80 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8 โรงเรียนสิงห์บุรี อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 จำนวน 1 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program : IEP) เป็นแผนการศึกษาที่จัดทำขึ้นระหว่างผู้บริหาร ครูประจำชั้น ครูผู้สอน ครูผู้รับผิดชอบ และผู้ปกครอง มีเป้าหมายระยะเวลา 1 ปี เพื่อพัฒนากรณีศึกษาตามศักยภาพของตนเอง 2) แผนการสอนเฉพาะบุคคล (Individualized Implementation Plan : IIP) มีจำนวนทั้งหมด แบ่งออกเป็น 4 หมวดใหญ่ 32 แผน โดยใช้แผนการสอน คาบละ 4 พยัญชนะไทย และ 3 สระไทย ดังนี้
ผลการพัฒนา พบว่า ก่อนเรียนกรณีศึกษาสามารถอ่านพยัญชนะได้คะแนนเฉลี่ย 0.06 หน่วยเสียง ระหว่างการสอนได้คะแนนเฉลี่ย 1.71 หน่วยเสียง หลังการสอนได้คะแนนเฉลี่ย 2.69 หน่วยเสียง เมื่อเปรียบเทียบผลก่อนและระหว่างสอน ระหว่างและหลังสอนกับผลก่อนและหลังสอนด้วย Wilcoxon Matched - Pairs Signed - Rank Test พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความสามารถอ่านสระไทยได้คะแนนเฉลี่ย 0.08 หน่วยเสียง ระหว่าง การสอนได้คะแนนเฉลี่ย 1.13 หน่วยเสียง หลังการสอนได้คะแนนเฉลี่ย 2.69 หน่วยเสียง เมื่อเปรียบเทียบผลก่อนและระหว่างสอน ระหว่างและหลังสอนกับผลก่อนและหลังสอนด้วย Wilcoxon Matched - Pairs Signed - Rank Test พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และจากการประเมินความคงทนในการจำพยัญชนะและสระไทยด้วยภาพและแบบฝึกของกรณีศึกษา โดยประเมินพฤติกรรมการชี้ภาพพยัญชนะและสระไทย การออกเสียงพยัญชนะและสระไทยสัมพันธ์กับภาพ การอ่านพยัญชนะและสระไทยใต้ภาพ การระบายสีพยัญชนะและสระไทย วงกลมพยัญชนะและสระไทยที่มีความหมายตรงกับภาพ กากบาททับภาพพยัญชนะและสระไทยที่มีความหมายตรงกับภาพ วงกลมพยัญชนะและสระไทยตามที่ครูบอก และการอ่านพยัญชนะและสระไทย พบว่าในแต่ละพฤติกรรมที่ทำการทดสอบเปรียบเทียบผลก่อน-ระหว่างสอน ระหว่างและหลังการสอน กับผลก่อนและหลังสอนด้วย Wilcox on Matched - Pairs Signed - Rank Test พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นั่นคือ กรณีศึกษาสามารถจำพยัญชนะและสระไทยได้ดีสูงขึ้นหลังการสอน


ชื่อรายงาน : รายงานการพัฒนาการจัดกิจกรรมแนะแนวด้านการศึกษา อาชีพ ส่วนตัวและสังคมโดยวิธีสอนแบบโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสิงห์บุรี
ผู้รายงาน : นางสาววิภาพร วีระพันธ์ ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนสิงห์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
ปีที่รายงาน : 2552

บทคัดย่อ

การรายงานการพัฒนาการจัดกิจกรรมแนะแนวด้านการศึกษา อาชีพ ส่วนตัวและสังคมโดยวิธีสอนแบบโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสิงห์บุรี ความมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า 1) เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมแนะแนวด้านการศึกษา อาชีพ ส่วนตัวและสังคมโดยวิธีสอนแบบโครงงานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมแนะแนวด้านการศึกษา อาชีพ ส่วนตัวและสังคมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยการพัฒนาการจัดกิจกรรมแนะแนว ด้านการศึกษา อาชีพ ส่วนตัวและสังคม โดยวิธีการสอนแบบโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยการพัฒนาการจัดกิจกรรมแนะแนวด้านการศึกษา อาชีพ ส่วนตัวและสังคมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนสิงห์บุรี จำนวน 40 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย 1) แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว กลุ่มสาระการเรียนรู้พัฒนาผู้เรียนด้านการศึกษา อาชีพส่วนตัวและสังคม โดยวิธีสอนแบบโครงงาน จำนวน 9 แผน 2) แบบประเมินโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้พัฒนา ด้านการศึกษา อาชีพ ส่วนตัวและสังคม โดยวิธีสอนแบบโครงงานของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 1 ชุด 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้พัฒนาผู้เรียน ด้านการแนะแนวการศึกษา อาชีพ ส่วนตัวและสังคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยวิธีสอนแบบโครงงาน จำนวน 1 ชุด
ผลการพัฒนา พบว่า
1. แผนการจัดการกิจกรรมแนะแนวโดยวิธีการสอนแบบโครงงาน กลุ่มสาระพัฒนาผู้เรียนแนะแนว เรื่องการแนะแนวการศึกษา อาชีพ ส่วนตัวและสังคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 87.17/91.75ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 80/80
2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวโดยวิธีการสอนแบบโครงงาน กลุ่มสาระพัฒนาผู้เรียนแนะแนว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีค่าเท่ากับ 0.8345 หรือร้อยละ 83.45หมายความว่า หลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้จาก แผนการจัดกิจกรรมแนะแนวโดยวิธีการสอนแบบโครงงาน กลุ่มสาระพัฒนาผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผู้ศึกษาค้นคว้าได้พัฒนาขึ้น แล้วนักเรียน มีความรู้เพิ่มขึ้น
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างคะแนนสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมแนะแนวโดยวิธีการสอนแบบโครงงาน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

โพสต์โดย นางสาววิภาพร วีระพันธ์ : [26 ก.พ. 2553]
อ่าน [1386] ไอพี : 125.26.48.78
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม