ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปแบบเส้นตรง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง ประวัติ

การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปแบบเส้นตรง เป็นการพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนในด้าน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ซึ่งสอดคล้องตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปแบบเส้นตรง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง ประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนสำเร็จรูปแบบเส้นตรง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง ประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ที่เรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปแบบเส้นตรง เรื่อง ประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์ ประชากรที่ใช้
ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านกุดสระ
(กุดสระวิทยานุกูล) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
ที่กำลังเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550 จำนวน 2 ห้องเรียนจำนวนนักเรียน 35 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนบ้านกุดสระ
(กุดสระวิทยานุกูล) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550 จำนวน 1 ห้องเรียนจำนวนนักเรียน 16 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ได้แก่ บทเรียนสำเร็จรูปแบบเส้นตรง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง ประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 20 เล่ม แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 20 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนก
อยู่ระหว่าง 0.21 – 0.64 ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.93 และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน
ที่เรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปแบบเส้นตรง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง ประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และดัชนีประสิทธิผล โดยเป็นการศึกษาค้นคว้าเชิงทดลอง (Experimental Research) ซึ่งแบบแผนที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้
ใช้แบบ One Group Pre–test Post–test Design และใช้เวลาในการศึกษาค้นคว้าจำนวน
20 ชั่วโมง
ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า
1. บทเรียนสำเร็จรูปแบบเส้นตรง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง ประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพ 89.16/84.06 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้
2. บทเรียนสำเร็จรูปแบบเส้นตรง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง ประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.7404 หรือคิดเป็นร้อยละ 74.04
3. นักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปแบบเส้นตรง กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง ประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด
กล่าวโดยสรุป ในการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการสร้างและพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปแบบเส้นตรง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง ประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เอื้อต่อการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ คือ นักเรียนมีอิสระในการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง ได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ อย่างหลากหลาย
ในรูปแบบของแบบฝึกทักษะซึ่งนับว่าเป็นความคิดเชิงสร้างสรรค์ของผู้ศึกษาค้นคว้าที่มีการประยุกต์ระหว่างบทเรียนสำเร็จรูปและแบบฝึกทักษะเข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดความผสมผสาน และกลมกลืนกัน โดยมีความมุ่งหมายที่จะใช้เป็นสื่อหรือนวัตกรรมทางการศึกษาที่มีความแปลกใหม่ ทันสมัยนำไปสู่การเรียนรู้ที่หลากหลาย ซึ่งสอดคล้องตามเจตนารมณ์ของการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ โดยนักเรียนจะเป็นผู้ที่แสดงบทบาทมากขึ้น ครูจะลดบทบาทจากการเป็นผู้สอนมาเป็นผู้คอยแนะนำ ช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด ทั้งนี้เพื่อให้บทเรียนมีความหมายมากขึ้น นักเรียน
ได้มีส่วนร่วมในบทเรียนอย่างแท้จริง มีศักยภาพในด้านการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ส่งผลให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ตามความสนใจ ความต้องการ ความถนัด เรียนรู้อย่างมีความสุข และเอื้อต่อ
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นในระดับความพึงพอใจสูงสุด

โพสต์โดย นายสมร ประมาคะตัง : [25 ก.พ. 2553]
อ่าน [1286] ไอพี : 125.26.228.31
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม