ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• เผยแพร่ผลงานชีววิทยา 4 ของนางสาวชัชนี พิศภาณ โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร


แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
รายวิชา ชีววิทยา รหัสวิชา ว40243 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร จังหวัดกาฬสินธุ์
สาระการเรียนรู้ที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก จำนวน 16 ชั่วโมง
หน่วยการเรียนรู้ย่อยที่ 1.1 เรื่อง เนื้อเยื่อของพืช เวลา 3 ชั่วโมง

มาตรฐานการเรียนรู้ ว 1.1 เข้าใจหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและ
หน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ทำงานสัมพันธ์กัน มีกระบวนการ
สืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิต
ของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต

มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น : สำรวจตรวจสอบ อภิปราย และอธิบายการรักษาดุลยภาพของเซลล์
และร่างกาย พืช สัตว์ กลไกในการควบคุมดุลยภาพของ
ร่างกายมนุษย์และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตและในการศึกษาหาความรู้
เพิ่มเติม

สาระสำคัญ
เนื้อเยื่อของพืชจำแนกตามลักษณะของเซลล์ว่ามีการแบ่งตัวหรือไม่ แบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ เนื้อเยื่อเจริญ และเนื้อเยื่อถาวร เนื้อเยื่อเจริญประกอบด้วยเซลล์ที่กำลังแบ่งตัวแบบไมโอซิสอยู่ตลอดเวลา โดยจำแนกตามที่อยู่บนส่วนต่าง ๆ ของพืช มี 3 ชนิดคือ เนื้อเยื่อเจริญส่วนปลาย เนื้อเยื่อเจริญเหนือข้อ และเนื้อเยื่อเจริญด้านข้าง ส่วนเนื้อเยื่อถาวร เกิดจากเนื้อเยื่อเจริญที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง และส่วนประกอบของเซลล์ แบ่งเป็นเนื้อเยื่อถาวรเชิงเดี่ยวและเนื้อเยื่อถาวรเชิงซ้อน เนื้อเยื่อถาวรเชิงเดี่ยวประกอบด้วย เอพิเดอร์มิส พาเรงคิมา คอลเลงคิมา สเกลอเรงคิมา เอนโดเดอร์มิส คอร์ก เนื้อเยื่อถาวรเชิงซ้อน ประกอบด้วยท่อน้ำหรือไซเลม และท่ออาหารหรือ
โฟลเอ็ม

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
สืบค้นข้อมูล และอธิบายลักษณะโครงสร้างและจำแนกประเภทเนื้อเยื่อ
จุดประสงค์การเรียนรู้
อธิบายลักษณะโครงสร้างและจำแนกประเภทเนื้อเยื่อพืช


สาระการเรียนรู้
ลักษณะโครงสร้างและการจำแนกประเภทเนื้อเยื่อพืช

กระบวนการจัดการเรียนรู้
ชั่วโมงที่ 1
1. ขั้นสร้างความสนใจ
1.1 นักเรียนทบทวนเรื่อง เซลล์พืชและเซลล์สัตว์ และร่วมกันแสดงความคิดเห็น
เปรียบเทียบว่าเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร
1.2 นักเรียนแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลาย ครูเชื่อมโยงคำตอบเหล่านั้นเข้ากับ
เนื้อหาที่จะเรียนใหม่เรื่อง เนื้อเยื่อของพืช และเรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของพืช
1.3 ครูแจ้งผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง โครงสร้างและ
หน้าที่ของพืช และแจกเอกสารประกอบการเรียนรู้ เล่มที่ 1 เรื่อง เนื้อเยื่อของพืช
ให้นักเรียนคนละ 1 เล่ม
1.4 นักเรียนทุกคนทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน เรื่อง โครงสร้างและ
หน้าที่ของพืช เมื่อทำเสร็จตรวจคำตอบด้วยตนเอง

ชั่วโมงที่ 2
1.5 ครูสนทนากับนักเรียนว่าโครงสร้างบางอย่างของเซลล์ที่พบเฉพาะในเซลล์พืช
แต่ไม่พบในเซลล์สัตว์มีอะไรบ้าง นักเรียนร่วมกันอภิปรายอย่างทั่วถึง
1.6 ครูสุ่มถามนักเรียน 2 - 3 คน จนได้คำตอบว่า ผนังเซลล์และคลอโรพลาสต์
ครูเชื่อมโยงคำตอบเหล่านี้เข้าสู่เรื่องที่จะเรียนเกี่ยวกับเนื้อเยื่อของพืช
1.7 ครูแจ้งผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเรื่อง เนื้อเยื่อของพืช
1.8 นักเรียนทุกคนทำแบบทดสอบก่อนเรียนเรื่อง เนื้อเยื่อของพืช เมื่อทำเสร็จแล้ว
ตรวจคำตอบด้วยตนเอง2. ขั้นสำรวจและค้นหา
2.1 นักเรียนแบ่งกลุ่มแบบคละความสามารถ จำนวน 7 กลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน
คัดเลือกประธาน กรรมการและเลขานุการกลุ่ม
2.2 ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายความรู้เรื่อง เนื้อเยื่อของพืช ตามรายละเอียด
ในเอกสารประกอบการเรียนรู้ เล่มที่ 1 เรื่อง เนื้อเยื่อของพืช

ชั่วโมงที่ 3
3. ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป
3.1 นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันศึกษาเอกสารประกอบการเรียนรู้ เล่มที่ 1
เรื่อง เนื้อเยื่อของพืช จนเข้าใจกันดีทุกคน
3.2 นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันทำแผนผังความคิดเรื่อง เนื้อเยื่อของพืช ลงในใบกิจกรรม
ที่ 1.1 พร้อมระบายสีให้สวยงาม
3.3 ในขณะที่นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม ครูสังเกตพฤติกรรมการร่วมกิจกรรมกลุ่ม และคอย
ให้คำปรึกษาแก่นักเรียนเป็นรายกลุ่ม
3.4 ครูสุ่มตัวแทนนักเรียน 1 กลุ่ม ออกมาสรุปเรื่อง เนื้อเยื่อของพืช ตาม
แผนผังความคิดที่กลุ่มตนเองจัดทำ โดยใช้เครื่องฉายข้ามศีรษะ ครูและ
เพื่อนกลุ่มอื่นเพิ่มเติมข้อมูล (ถ้ามี) จนได้ข้อสรุปที่สมบูรณ์

4. ขั้นขยายความรู้
4.1 นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันทำใบกิจกรรมที่ 1.2 และตรวจคำตอบด้วยตนเอง
4.2 ครูเดินดูนักเรียนทั่วห้องอย่างใกล้ชิด และให้คำปรึกษาเป็นรายกลุ่ม

5. ขั้นประเมินผล
5.1 นักเรียนทุกคนทำแบบทดสอบหลังเรียนเรื่อง เนื้อเยื่อของพืช โดยไม่ปรึกษากัน
และตรวจคำตอบด้วยตนเอง
5.2 ครูสอบถามคะแนนที่นักเรียนได้ ครูชมเชยและให้กำลังใจนักเรียนทุกคน
5.3 ครูแนะนำให้นักเรียนศึกษาเพิ่มเติมเรื่อง เนื้อเยื่อของพืช จากหนังสือในห้องสมุด
หรือทางอินเทอร์เน็ต และศึกษาล่วงหน้าเรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของราก


สื่อ วัสดุ อุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้
1. เอกสารประกอบการเรียนรู้ เล่มที่ 1 เรื่อง เนื้อเยื่อของพืช ประกอบด้วย
- ตอนที่ 1 เนื้อเยื่อเจริญ
- ตอนที่ 2 เนื้อเยื่อถาวร
- ใบกิจกรรมที่ 1.1 แผนผังความคิดเรื่อง เนื้อเยื่อของพืช
- ใบกิจกรรมที่ 1.2
- แบบทดสอบก่อน-หลังเรียนเรื่อง เนื้อเยื่อของพืช
- แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนเรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก
2. ห้องสมุดโรงเรียน
3. อินเทอร์เน็ต

การวัดและประเมินผล

รายการวัด
และประเมินผล วิธีการวัด เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมินผล
1. ด้านความรู้ความเข้าใจ การตรวจผลงาน ใบกิจกรรมที่ 1.1, 1.2

ได้คะแนนระดับ
2 ขึ้นไป
การทดสอบ แบบทดสอบเรื่อง เนื้อเยื่อเจริญ
ได้ 80% ขึ้นไป

2. ด้านทักษะ
กระบวนการกลุ่ม
การสังเกต แบบสังเกตพฤติกรรมทักษะกระบวนการกลุ่ม ได้คะแนนระดับ 2 ขึ้นไป ทุกรายการที่ประเมิน
3. ด้านเจตคติ
(คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์) การสังเกต แบบสังเกตพฤติกรรม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ได้คะแนนระดับ 2 ขึ้นไป ทุกรายการที่ประเมิน


โพสต์โดย นางสาวชัชนี พิศภาณ : [24 ก.พ. 2553]
อ่าน [3102] ไอพี : 125.26.226.25
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม