ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• หลักสูตรสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษา เรื่อง ป่าพรุคันธุลี รายวิชา ว 40285 โรงเรียนท่าชนะสำนักงานเขตพื้นท

หลักสูตรสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษา เรื่อง
ป่าพรุคันธุลี

โดย
สุจินต์ สุทธิวรางกูล
ศษ.บ. (เกียรตินิยม)
วท.ม. (สิ่งแวดล้อม)

โรงเรียนท่าชนะ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

คำนำ

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้มีคำสั่งให้ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
ซึ่งเป็นหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามมาตรา 27 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แล้วนั้น และประกาศใช้ในปีการศึกษา 2546 เป็นต้นมา โดยกำหนดให้สถานศึกษาได้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา โดยยึดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการเป็นแกนกลางในสัดส่วน 70 เปอเซ็นต์ โดยยืดหยุ่นตามธรรมชาติของสาระการเรียนรู้ อีก 30 เปอร์เซ็นต์ให้สถานศึกษาเป็นผู้จัดทำขึ้นเองซึ่งเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามมาตรา 27 วรรคสอง
ทางกลุ่มสาระการะการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จึงได้จัดประชุมเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริบทของชุมชนเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น จากการประชุมของคณะครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ได้ข้อสรุปว่า ทางกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ควรจัดทำหลักสูตร
ในส่วนนี้โดยใช้ฐานทรัพยากรของชุมชนเป็นหลัก โดยใช้พื้นที่ป่าพรุคันธุลีซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญ และกำลังอยู่ในขั้นวิกฤติมาใช้จัดทำเป็นหลักสูตร ข้าพเจ้าจึงได้จัดทำเป็นรายวิชาสาระเพิ่มเติม เป็นหลักสูตรสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษา เรื่อง ป่าพรุคันธุลี รายวิชา ว 40285
ขอขอบพระคุณคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ผู้ปกครอง นักเรียน ฝ่ายบริหาร คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ที่ได้ให้แนวคิดข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ทำให้หลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษา เรื่อง ป่าพรุคันธุลีสำเร็จลุล่วงด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่ง ว่าคงเป็นประโยชน์ในการจัดการศึกษาต่อไป


สุจินต์ สุทธิวรางกูล
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

สารบัญ

หน้า
คำนำ ก
สารบัญ ข
เรื่อง
หลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ สาระเพิ่มเติม สิ่งแวดล้อมศึกษา
เรื่อง ป่าพรุคันธุลี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 1
หลักการ 1
จุดหมาย 1
โครงสร้าง 2
แนวจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 4
การวัดและประเมินผล 4
ผังมโนทัศน์ 6
มาตรฐานการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 7
มาตรฐานการเรียนรู้สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม รายวิชา ว 40285 สิ่งแวดล้อมศึกษา 8
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษา เรื่อง ป่าพรุคันธุลี 9
สาระการเรียนรู้เพิ่มเติมหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษา เรื่อง ป่าพรุคันธุลี 10
อัตราเวลาเรียน 12
คำอธิบายรายวิชา 13
หน่วยการเรียนรู้ 14
ตารางวิเคราะห์หลักสูตร รายวิชา สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
รายวิชา ว 40285 สิ่งแวดล้อมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 16
ตารางมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นสาระการเรียนรู้/องค์ความรู้/ทักษะ/กิจกรรมสำคัญ 17
ตารางวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายวิชา ว 40285 สิ่งแวดล้อมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 20

หลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อมศึกษา เรื่อง ป่าพรุคันธุลี
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

หลักการ

หลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์หลักสูตรท้องถิ่น สิ่งแวดล้อมศึกษา เรื่อง ป่าพรุคันธุลี ได้พัฒนาขึ้นจากสาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สาระที่ 5 พลังงาน สาระที่ 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งเป็นหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษา รายวิชาสาระเพิ่มเติม ว 40285 ในส่วนที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาชุมชนและสังคม เพื่อให้เป็นหลักสูตรที่เหมาะสมในแต่ละท้องถิ่นตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 27 วรรค 2 โดยมีหลักการสำคัญ ดังนี้
1. เป็นการศึกษาที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของท้องถิ่น
2. เป็นการศึกษาที่มุ่งให้ผู้เรียนเห็นคุณค่า รู้จักอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น
ที่ตนอาศัยอยู่
3. เป็นการศึกษาที่มุ่งให้ผู้เรียนนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
4. เป็นการศึกษาที่มุ่งให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

จุดหมาย

1. นักเรียนมีความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นที่ตนอาศัยอยู่
2. นักเรียนนำความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ในชีวิตประจำวัน
3. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมโครงสร้าง


หลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อมศึกษาป่าพรุคันธุลีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้จัดประสบการณ์เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีเจตคติที่ดีต่อการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ดังนั้นจึงจัดสาระการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ซึ่งมีโครงสร้าง ดังนี้

1. สิ่งแวดล้อม
1.1 ความหมายสิ่งแวดล้อม
1.2 ประเภทสิ่งแวดล้อม
1.3 สมบัติสิ่งแวดล้อม
1.4 มิติสิ่งแวดล้อม
1.5 สัจจนิยมสิ่งแวดล้อม

2. ป่าพรุของเรา
2.1 สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น(พื้นที่ป่าพรุคันธุลี)
2.2 ความหมายของพื้นที่ป่าพรุ
2.3 การเกิดพื้นที่ป่าพรุ
2.4 การเปลี่ยนแปลงแทนที่ในพื้นที่ป่าพรุ
2.5 ลักษณะและองค์ประกอบของพื้นที่ป่าพรุ
2.6 พื้นที่ป่าพรุในประเทศไทย
2.7 ประวัติความเป็นมาพื้นที่ป่าพรุคันธุลี
2.8 ความสำคัญของพื้นที่ป่าพรุคันธุลี

3. ทรัพยากรธรรมชาติพื้นที่ป่าพรุคันธุลี
3.1 ทรัพยากรน้ำ
3.1.1 แหล่งที่มาของน้ำ
3.1.2 คุณภาพของน้ำ
3. 2 ทรัพยากรดิน
3.2.1 ความหมายของดินพรุหรือดินอินทรีย์
3.2.2 ลักษณะการเกิดและวัตถุต้นกำเนิดของดินพรุ
3.3.3 ลักษณะทางกายภาพของดินพรุ
3.3. ทรัพยากรพืชและสัตว์
3.3.1 พรรณพืชที่พบในพื้นที่ป่าพรุ
3.3.2 การปรับตัวของพืชในพื้นที่ป่าพรุ
3.3.3 ชนิดสัตว์ที่พบในพื้นที่ป่าพรุ
3.3.4 การปรับตัวของสัตว์ในพื้นที่ป่าพรุ

4. ระบบนิเวศป่าพรุ
4.1 ความหมายและประเภทของระบบนิเวศป่าพรุ
4.2 องค์ประกอบของระบบนิเวศป่าพรุ
4.3 ลักษณะพื้นฐานของระบบนิเวศป่าพรุ
4.4 ปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดระบบนิเวศป่าพรุ
4.5 ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศป่าพรุ
4.6 การถ่ายทอดและการหมุนเวียนสารในระบบนิเวศป่าพรุ

5. ความสำคัญ ปัญหาและแนวทางการจัดการพื้นที่ป่าพรุ
5.1 ความสำคัญและการใช้ประโยชน์ป่าพรุ
5.2 ปัญหาและความเสื่อมโทรมพื้นที่ป่าพรุ
5.3 แนวทางการจัดการและการอนุรักษ์พื้นที่ป่าพรุแนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อมศึกษาป่าพรุคันธุลี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 บรรลุจุดหมายของหลักสูตรที่ตั้งไว้ จึงได้กำหนดแนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไว้ ดังนี้
1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้โอกาสผู้เรียนได้พัฒนา
ศักยภาพของตนเอง
2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นทักษะกระบวนการคิดและกระบวนการกลุ่ม
เพื่อให้ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติควบคู่กันไป
4. จัดประสบการณ์ตรงให้กับผู้เรียนได้สำรวจ สืบค้นข้อมูล ทั้งในและนอกห้องเรียน
5. จัดสภาพแวดล้อมและสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และการปฏิบัติให้กับผู้เรียน
6. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม
ในขณะที่เรียน

การวัดและประเมินผล

การวัดและประเมินผล หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อมศึกษา เรื่อง ป่าพรุคันธุลี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ใช้การวัดและประเมินผล 4 ส่วน คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ ทักษะการปฏิบัติงาน คุณลักษณะในการทำงานและเจตคติที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ ทำการวัดและประเมินผลโดยใช้วิธีการ ดังนี้
1.1 ทดสอบด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
1.2 สัมภาษณ์ ซักถาม
1.3 ตรวจผลงานของนักเรียน
1.4 สังเกตและอภิปรายแสดงความคิดเห็นของผู้เรียน
2. ทักษะการปฏิบัติงาน ทำการวัดและประเมินผลโดยใช้วิธีการ ดังนี้
2.1 สังเกตทักษะกระบวนการทำงานกลุ่มหรือรายบุคคล
2.2 สังเกตทักษะการรวบรวมข้อมูล ทักษะการสรุปความ ทักษะการวิเคราะห์
และทักษะการสังเคราะห์


3. คุณลักษณะในการทำงาน ทำการวัดและประเมินผลโดยใช้วิธีการ ดังนี้
3.1 สัมภาษณ์ ซักถาม
3.2 สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน เช่น ความสนใจ และความกระตือรือร้น
ในการเรียน ความรับผิดชอบและความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม
4. เจตคติที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ทำการวัดและประเมินผลโดยใช้วิธีการ ดังนี้
4.1 ทดสอบด้วยแบบสอบถามวัดเจตคติที่มีต่อสิ่งแวดล้อม
4.2 สัมภาษณ์ ซักถาม
การเกิดป่าพรุ
ความสำคัญของป่าพรุ ความหมายของป่าพรุ
ป่าพรุในประเทศไทย ประวัติความเป็นมาของพื้นที่ป่าพรุคันธุลี
การเปลี่ยนแปลงแทนที่ในพื้นที่ป่าพรุ ลักษณะและองค์ประกอบของพื้นที่ป่าพรุ
ความหมายและประเภทสิ่งแวดล้อม
สัจจนิยมของสิ่งแวดล้อม สมบัติสิ่งแวดล้อม ความหมายและประเภทของระบบนิเวศ
ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ห่วงโซ่อาหารและสายใยอาหารในระบบนิเวศ
การถ่ายทอดพลังงานและ
การหมุนเวียนสารในระบบนิเวศ
ปัญหาและความเสื่อมโทรม

ความสำคัญและการใช้ประโยชน์

พรรณพืชที่พบในพื้นที่ป่าพรุ
การปรับตัวของพืชในพื้นที่ป่าพรุแนวทางการจัดการ(การอนุรักษ์) ความหมาย ชนิดของสัตว์ที่พบในพื้นที่ป่าพรุ การเกิดดินพรุ ลักษณะทางกายภาพและเคมี
ลักษณะทางกายภาพและเคมี การปรับตัวของสัตว์
แหล่งที่มาของน้ำ คุณภาพน้ำ
มาตรฐานการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
มาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เป็นข้อกำหนดคุณภาพผู้เรียนด้านความรู้ ความคิดทักษะกระบวนการเรียนรู้ คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาผู้เรียน
ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สำหรับหลักสูตรท้องถิ่นสิ่งแวดล้อมศึกษา เรื่อง ป่าพรุคันธุลีซึ่งพัฒนาแยกมาจากสาระการเรียนรู้ สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สาระที่ 5 พลังงาน สาระที่ 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
สาระที่ 1 : สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต
มาตรฐาน ว 1.1 : เข้าใจหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่างๆของสิ่งมีชีวิตที่ทำงานสัมพันธ์กัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต
มาตรฐาน ว 1.2 : เข้าใจกระบวนการ และหาความสำคัญของการถ่ายทอดลักษณะ
ทางพันธุกรรมวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้เทคโนโลยีชีวภาพที่มีผลต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
สาระที่ 2 : ชีวิตและสิ่งแวดล้อม
มาตรฐาน ว 2.1 : เข้าใจสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่างๆในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
มาตรฐาน ว 2.2 : เข้าใจความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ ทรัพยากร-ธรรมชาติในระดับท้องถิ่น ประเทศและโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
สาระที่ 5 : พลังงาน
มาตรฐาน ว 5.1 : เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการดำรงชีวิต การเปลี่ยนรูปพลังงานปฏิสัมพันธ์ระหว่างสารและพลังงาน ผลของการใช้พลังงานต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
สาระที่ 8 : ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มาตรฐาน ว 8.1 : ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะ หาความรู้ การแก้ปัญหา รู้ว่าปรากฎการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอน สามารถอธิบายและตรวจสอบได้ภายใต้ข้อมูลและเครื่องมือที่มีอยู่ในช่วงเวลานั้นๆเข้าใจว่าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม สิ่งแวดล้อมมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน
มาตรฐานการเรียนรู้สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
ช่วงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รายวิชา ว 40285 สิ่งแวดล้อมศึกษา (ป่าพรุคันธุลี)

1. สืบค้นข้อมูล อภิปราย อธิบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
ซึ่งมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ร่วมกัน
2. สืบค้นข้อมูล สังเกต สำรวจ ตรวจสอบ อภิปราย และอธิบายความสัมพันธ์ของกลุ่มสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่ต่างๆ เขียนแผนภาพแสดงห่วงโซ่อาหาร สายใยอาหาร กับการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต
ในระบบนิเวศพื้นที่ป่าพรุคันธุลี
3. สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ อภิปรายและอธิบายการถ่ายทอดพลังงานและการหมุนเวียนสาร
กับการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศพื้นที่ป่าพรุคันธุลี
4. สืบค้นข้อมูล สังเกต สำรวจ ตรวจสอบ อภิปราย และอธิบายความสำคัญเกี่ยวกับทรัพยากรดิน น้ำ พืชและสัตว์ในพื้นที่ป่าพรุคันธุลี
5. สืบค้นข้อมูล สำรวจ อภิปราย เกี่ยวกับปัญหา การใช้ทรัพยากร แนวทางการจัดการ และการอนุรักษ์พื้นที่ป่าพรุคันธุลี

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังหลักสูตร สิ่งแวดล้อมศึกษา เรื่อง ป่าพรุคันธุลี
ช่วงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

1. สืบค้นข้อมูล อภิปราย อธิบายสิ่งแวดล้อมในธรรมชาติ และในท้องถิ่น ที่มีความเกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กันของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ร่วมกัน
2. สืบค้นข้อมูล อภิปราย อธิบายเกี่ยวกับพื้นที่ป่าพรุในประเทศไทยและพื้นที่ป่าพรุคันธุลี
3. สืบค้นข้อมูล สำรวจ ศึกษาความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ร่วมกันในพื้นที่ระบบนิเวศ
พื้นที่ป่าพรุคันธุลี
4. สืบค้นข้อมูล อธิบายการถ่ายทอดพลังงานและการหมุนเวียนสาร ที่เกิดขึ้นในระบบนิเวศพื้นที่
ป่าพรุคันธุลี
5. สืบค้นข้อมูล เขียนแผนภาพและอธิบายห่วงโซ่อาหารและสายใยอาหารในระบบนิเวศพื้นที่ป่าพรุคันธุลี
6. สำรวจ ศึกษาวิเคราะห์และอธิบายเกี่ยวกับทรัพยากรดินและน้ำในพื้นที่ป่าพรุคันธุลี
7. สำรวจ สืบค้นข้อมูล อธิบาย เกี่ยวกับทรัพยากรพืชและสัตว์ของพื้นที่ป่าพรุคันธุลี
8. สำรวจ วิเคราะห์ และอธิบายเกี่ยวกับสภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของพื้นที่
ป่าพรุคันธุลี
9. สืบค้นข้อมูล อธิบายความสำคัญ การใช้ประโยชน์ของชุมชนในพื้นที่ป่าพรุคันธุลี
10. สืบค้นข้อมูล ระดมความคิด วางแผน และลงมือปฏิบัติร่วมกับชุมชนในการป้องกัน เฝ้าระวัง
แก้ไขปัญหาและอนุรักษ์ พัฒนาพื้นที่ป่าพรุคันธุลี
สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ว 40285 สิ่งแวดล้อมศึกษา (ป่าพรุคันธุลี)
ช่วงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระการเรียนรู้
1. สืบค้นข้อมูล อภิปราย อธิบายสิ่งแวดล้อม
ในธรรมชาติ และในท้องถิ่นที่มีความเกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กันของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ร่วมกัน
2. สืบค้นข้อมูล อภิปราย อธิบายเกี่ยวกับพื้นที่
ป่าพรุในประเทศไทยและพื้นที่ป่าพรุคันธุลี
3. สืบค้นข้อมูล สำรวจ ศึกษาความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ร่วมกันในพื้นที่ป่าพรุคันธุลี
4. สืบค้นข้อมูล อธิบายการถ่ายทอดพลังงานและการหมุนเวียนสาร ที่เกิดขึ้นในระบบนิเวศพื้นที่ป่าพรุคันธุลี
5. สืบค้นข้อมูล เขียนแผนภาพและอธิบายห่วงโซ่อาหารและสายใยอาหารในระบบนิเวศพื้นที่ป่าพรุคันธุลี
6. สำรวจ ศึกษาวิเคราะห์และอธิบายเกี่ยวกับทรัพยากรดินและน้ำในพื้นที่ป่าพรุคันธุลี
7. สำรวจ สืบค้นข้อมูล อธิบาย เกี่ยวกับทรัพยากรพืชและสัตว์ของพื้นที่ป่าพรุคันธุลี
8. สำรวจ วิเคราะห์ และอธิบายเกี่ยวกับสภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของพื้นที่ป่าพรุคันธุลี
9. สืบค้นข้อมูล อธิบายความสำคัญ การใช้ประโยชน์ของชุมชนในพื้นที่ป่าพรุคันธุลี
1. การสืบค้นข้อมูล การอภิปรายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น(ป่าพรุคันธุลี)

2.. การสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ป่าพรุในประเทศ
ไทยและพื้นที่ป่าพรุคันธุลี
3. การสืบค้นข้อมูล การสำรวจ การศึกษา
ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศพื้นที่
ป่าพรุคันธุลี
4. การสืบค้นข้อมูลการถ่ายทอดพลังงาน และ
การหมุนเวียนสารในระบบนิเวศพื้นที่
ป่าพรุคันธุลี

5. การสืบค้นข้อมูลและการเขียนแผนภาพห่วงโซ่
อาหารและสายใยอาหารในระบบนิเวศพื้นที่
ป่าพรุคันธุลี
6. การสำรวจ การศึกษาวิเคราะห์ทรัพยากรดิน
และน้ำในระบบนิเวศพื้นที่ป่าพรุคันธุลี
7. การสำรวจ การศึกษาวิเคราะห์ทรัพยากรพืช
และสัตว์ในระบบนิเวศพื้นที่ป่าพรุคันธุลี
8. การสำรวจ การวิเคราะห์ เกี่ยวกับสภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ของพื้นที่ป่าพรุคันธุลี
9. การสืบค้นข้อมูลความสำคัญและการใช้ประโยชน์
ของพื้นที่ป่าพรุคันธุลี


ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระการเรียนรู้
10. สืบค้นข้อมูล ระดมความคิด วางแผน และ
ลงมือปฏิบัติร่วมกับชุมชนในการป้องกัน
เฝ้าระวัง แก้ไขปัญหาและอนุรักษ์ พัฒนา
พื้นที่ป่าพรุคันธุลี 10. การสืบค้นข้อมูล การระดมความคิด
และการวางแผนลงมือปฏิบัติร่วมกับ
ชุมชนในการอนุรักษ์พื้นที่ป่าพรุคันธุลี

อัตราเวลาเรียน
หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม รายวิชาวิชา
ว 40285 สิ่งแวดล้อมศึกษา เรื่อง ป่าพรุคันธุลี ซึ่งประกอบด้วยหน่วยการเรียนรู้ทั้งหมด 5 หน่วยการเรียนรู้ โดยกำหนดอัตราเวลาเรียนไว้ 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ เวลาเรียนทั้งหมด 40 ชั่วโมง / ภาคเรียน

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ประวัติความเป็นมา สำรวจ อธิบายบอกความหมาย ความสำคัญ การใช้ประโยชน์ การถ่ายถอดพลังงานและการหมุนเวียนสาร วัฏจักรของสาร ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศพื้นที่ป่าพรุคันธุลี ทรัพยากรพืช ทรัพยากรสัตว์ ทรัพยากรดินและน้ำในพื้นที่ป่าพรุ และแนวทางการอนุรักษ์พื้นที่ป่าพรุคันธุลี
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล และการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ และนำความรู้ไปใช้ในชีวิต มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น

หน่วยการเรียนรู้
วิชา วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
หน่วยการเรียนรู้ 5 หน่วย เวลาเรียน 40 ชั่วโมง

หน่วยการเรียนรู้ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ เวลา (ชั่วโมง)
1 1. สิ่งแวดล้อม
1.1 ความหมายสิ่งแวดล้อม
1.2 ประเภทสิ่งแวดล้อม
1.3 สมบัติสิ่งแวดล้อม
1.4 มิติสิ่งแวดล้อม
1.5 สัจจนิยมสิ่งแวดล้อม 6
2 ป่าพรุของเรา
2.1 สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น(พื้นที่ป่าพรุคันธุลี)
2.2 ความหมายของพื้นที่ป่าพรุ
2.3 การเกิดพื้นที่ป่าพรุ
2.4 การเปลี่ยนแปลงแทนที่ในพื้นที่ป่าพรุ
2.5 ลักษณะและองค์ประกอบของพื้นที่ป่าพรุ
2.6 พื้นที่ป่าพรุในประเทศไทย
2.7 ประวัติความเป็นมาพื้นที่ป่าพรุคันธุลี
2.8 ความสำคัญของพื้นที่ป่าพรุคันธุลี 6
3 3. ทรัพยากรธรรมชาติพื้นที่ป่าพรุคันธุลี
3.1 ทรัพยากรน้ำ
3.1.1 แหล่งที่มาของน้ำ
3.1.2 คุณภาพของน้ำ
3.2 ทรัพยากรดิน
3.2.1 ความหมายของดินพรุหรือดินอินทรีย์
3.2.2 ลักษณะการเกิดและวัตถุต้นกำเนิดของดินพรุ
3.3.3 ลักษณะทางกายภาพของดินพรุ
3.3. ทรัพยากรพืชและสัตว์
3.3.1 พรรณพืชที่พบในพื้นที่ป่าพรุ
3.3.2 การปรับตัวของพืชในพื้นที่ป่าพรุ
3.3.3 ชนิดสัตว์ที่พบในพื้นที่ป่าพรุ
3.3.4 การปรับตัวของสัตว์ในพื้นที่ป่าพรุ 12

หน่วยการเรียนรู้ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ เวลา (ชั่วโมง)
4 4. ระบบนิเวศป่าพรุ
4.1 ความหมายและประเภทของระบบนิเวศพื้นที่ป่าพรุ
4.2 องค์ประกอบของระบบนิเวศพื้นที่ป่าพรุ
4.3 ลักษณะพื้นฐานของระบบนิเวศพื้นที่ป่าพรุ
4.4 ปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดระบบนิเวศพื้นที่ป่าพรุ
4.5 ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศพื้นที่
ป่าพรุ
4.6 การถ่ายทอดและการหมุนเวียนสารในระบบนิเวศ
พื้นที่ป่าพรุ 10
5 5. ความสำคัญ ปัญหาและแนวทางการจัดการพื้นที่ป่าพรุ
5.1 ความสำคัญและการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าพรุ
5.2 ปัญหาและความเสื่อมโทรมพื้นที่ป่าพรุ
5.3 แนวทางการจัดการและการอนุรักษ์พื้นที่ป่าพรุ 6


ตารางวิเคราะห์หลักสูตร รายวิชา สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
รายวิชา ว 40285 สิ่งแวดล้อมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ความรู้ (Knowledge : K) กระบวนการ (Process : P) เจตคติ (Scientific Attitude : A)
ศึกษาสิ่งแวดล้อม ในท้องถิ่น ประวัติความเป็นมา สำรวจ อธิบายบอกความหมาย ความสำคัญ การใช้ประโยชน์ การถ่ายถอดพลังงานและการหมุนเวียนสาร วัฏจักรของสาร ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศพื้นที่ป่าพรุคันธุลี ทรัพยากรพืช ทรัพยากรสัตว์ ทรัพยากรดินและน้ำในพื้นที่ป่าพรุ และแนวทางการอนุรักษ์พื้นที่ป่าพรุคันธุลี
ใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะการคิด การสืบเสาะหาความรู้ การอภิปราย การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ และนำความรู้ไปใช้ในชีวิต มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และท้องถิ่นตารางวิเคราะห์มาตรฐานช่วงชั้น
สาระการเรียนรู้/องค์ความรู้ที่จำเป็นและทักษะ/กิจกรรมสำคัญ
สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์รายวิชา ว 40285 สิ่งแวดล้อมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6


มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น คุณภาพของผู้เรียน สาระการเรียนรู้/ องค์ความรู้ที่จำเป็น ทักษะ/กิจกรรมสำคัญ
1. สืบค้นข้อมูล อภิปราย อธิบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และสิ่งแวดล้อม ในท้องถิ่นมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ร่วมกัน
1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสิ่งแวดล้อม ในท้องถิ่น
2. มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (การสังเกต การจำแนกประเภท การจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล และการลงข้อสรุป) 1. ประเภทของสิ่งแวดล้อม สมบัติของสิ่งแวดล้อม มิติสิ่งแวดล้อม สัจจนิยมของสิ่งแวดล้อม และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 1. การสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
2. การอภิปราย การอธิบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น

2. สืบค้นข้อมูล สังเกต สำรวจ ตรวจสอบ อภิปราย และอธิบายความสัมพันธ์ของกลุ่มสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่ต่างๆ เขียนแผนภาพแสดงห่วงโซ่อาหาร สายใยอาหาร กับการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศพื้นที่ป่าพรุคันธุลี
1. มีความรู้ ความเข้าใจความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต
2. สามารถเขียนห่วงโซ่อาหารสายใยอาหารและการถ่ายทอดพลังานและการหมุนเวียนสารของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศพื้นที่ป่าพรุ
3. มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (การสังเกต การจำแนกประเภท และสื่อความหมายข้อมูล ) 1. การเขียนแผนภาพห่วงโซ่อาหารและสายใยอาหาร
1. การสืบค้นข้อมูล การอธิบายและการเขียนห่วงโซ่อาหารของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศพื้นที่ป่าพรุ
2. การสืบค้นข้อมูล การอธิบายและเขียนสายใยอาหารของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศพื้นที่ป่าพรุ
มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น คุณภาพของผู้เรียน สาระการเรียนรู้/ องค์ความรู้ที่จำเป็น ทักษะ/กิจกรรมสำคัญ
3. สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ อภิปรายและการถ่ายทอดพลังงาน และการหมุนเวียนสารกับการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศพื้นที่ป่าพรุ คันธุลี
1. มีความรู้ ความเข้าใจ อภิปรายและอธิบายเกี่ยวกับ การถ่ายทอดพลังงานและการหมุนเวียนของสารในระบบนิเวศพื้นที่ป่าพรุ
2. มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (การสังเกต การจำแนกประเภท การทำนายและสื่อความหมายข้อมูล ) 1. การถ่ายทอดพลังงานและการหมุนเวียนของสารในระบบนิเวศพื้นที่ป่าพรุ
2. วัฏจักรของสารในระบบนิเวศพื้นที่ป่าพรุ
2. การค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลต่างๆ 1. การสืบค้นข้อมูล การอภิปราย การถ่ายทอดพลังงานและการหมุนเวียนของสาร วัฏจักรของสารที่เกิดในระบบนิเวศพื้นที่ป่าพรุคันธุลี
4. สืบค้นข้อมูล สังเกต สำรวจ ตรวจสอบ อภิปราย และอธิบายเกี่ยวความสำคัญเกี่ยวกับทรัพยากรดิน น้ำ พืชและสัตว์ในพื้นที่ป่าพรุคันธุลี
1. มีความรู้ ความเข้าใจ อภิปรายและอธิบายเกี่ยวกับทรัพยากรดิน น้ำ พืชและสัตว์ในระบบนิเวศพื้นที่ป่าพรุ
2. อภิปราย อธิบายเกี่ยวกับความสำคัญของทรัพยากรดิน น้ำ พืชและสัตว์ในพื้นที่ป่าพรุคันธุลี
3.มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (การสังเกต การจำแนกประเภท การวัด การใช้ตัวเลขลงความเห็นจากข้อมูล การจัดกระทำ และสื่อความหมายข้อมูล การตั้งสมมุติฐาน การทดลอง การตีความข้อมูล และการลงข้อสรุป) 1. ทรัพยากรดิน น้ำ พืชและสัตว์
2. การค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลต่างๆ 1. การสำรวจ ตรวจสอบ การสังเกต การวิเคราะห์ทรัพยากรดิน น้ำ พืชและสัตว์ในพื้นที่ป่าพรุคันธุลี
มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น คุณภาพของผู้เรียน สาระการเรียนรู้/ องค์ความรู้ที่จำเป็น ทักษะ/กิจกรรมสำคัญ
5.สืบค้นข้อมูล สำรวจ อภิปราย เกี่ยวกับปัญหา การใช้ทรัพยากร แนวทางการจัดการ และการอนุรักษ์พื้นที่ป่าพรุคันธุลี
1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพปัญหาของพื้นที่ป่าพรุ คันธุลี
2. แสดงถึงความซาบซึ้ง ห่วงใย มีพฤติกรรมเกี่ยวกับการใช้และการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างรู้คุณค่า มีส่วนร่วมในการพิทักษ์ ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น

1. ปัญหาความเสื่อมโทรมพื้นที่ป่าพรุ
2. การใช้ทรัพยากรและแนวทางการจัดการ การอนุรักษ์พื้นที่ป่าพรุ คันธุลี
3. การค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลต่างๆ 1. การสืบค้นข้อมูล การสำรวจ การระดมความคิด การอภิปราย
เกี่ยวกับปัญหาความเสื่อมโทรมพื้นที่ป่าพรุ
การใช้ทรัพยากรและแนวทางการจัดการ การอนุรักษ์พื้นที่ป่าพรุคันธุลี

ตารางวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
รายวิชา ว 40285 สิ่งแวดล้อมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6


ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ผลการวิเคราะห์
K A P
1. สืบค้นข้อมูล อภิปราย อธิบายสิ่งแวดล้อมในธรรมชาติ และในท้องถิ่น
ที่มีความเกี่ยวข้อง สัมพันธ์กันของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ร่วมกัน


2. สืบค้นข้อมูล อภิปราย อธิบายเกี่ยวกับพื้นที่ป่าพรุในประเทศไทยและพื้นที่
ป่าพรุคันธุลี



3. สืบค้นข้อมูล สำรวจ ศึกษาความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ร่วมกัน
ในพื้นที่ระบบนิเวศป่าพรุคันธุลี


4. สืบค้นข้อมูล อธิบายการถ่ายทอดพลังงานและการหมุนเวียนสาร ที่เกิดขึ้น
ในระบบนิเวศพื้นที่ป่าพรุคันธุลี


5. สืบค้นข้อมูล เขียนแผนภาพและอธิบายห่วงโซ่อาหารและสายใยอาหาร
ในระบบนิเวศพื้นที่ป่าพรุคันธุลี


6. สำรวจ ศึกษาวิเคราะห์และอธิบายเกี่ยวกับทรัพยากรดินและน้ำในพื้นที่
ป่าพรุคันธุลี



7. สำรวจ สืบค้นข้อมูล อธิบาย เกี่ยวกับทรัพยากรพืชและสัตว์ของพื้นที่
ป่าพรุคันธุลี



8. สำรวจ วิเคราะห์ และอธิบายเกี่ยวกับสภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติของพื้นที่ป่าพรุคันธุลี


9. สืบค้นข้อมูล อธิบายความสำคัญ การใช้ประโยชน์ของชุมชนในพื้นที่ ป่าพรุคันธุลี


10. สืบค้นข้อมูล ระดมความคิด วางแผน และลงมือปฏิบัติร่วมกับชุมชน
ในการป้องกัน เฝ้าระวัง แก้ไข ปัญหาและอนุรักษ์ พัฒนาพื้นที่ป่าพรุ
คันธุลี



สารบัญ

หน้า
คำนำ ก
สารบัญ ข
เรื่อง
หลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ สาระเพิ่มเติม สิ่งแวดล้อมศึกษา
เรื่อง ป่าพรุคันธุลี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 1
หลักการ 1
จุดหมาย 1
โครงสร้าง 2
แนวจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 4
การวัดและประเมินผล 4
ผังมโนทัศน์ 6
มาตรฐานการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 7
มาตรฐานการเรียนรู้สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม รายวิชา ว 40285 สิ่งแวดล้อมศึกษา 8
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษา เรื่อง ป่าพรุคันธุลี 9
สาระการเรียนรู้เพิ่มเติมหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษา เรื่อง ป่าพรุคันธุลี 10
อัตราเวลาเรียน 12
คำอธิบายรายวิชา 13
หน่วยการเรียนรู้ 14
ตารางวิเคราะห์หลักสูตร รายวิชา สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
รายวิชา ว 40285 สิ่งแวดล้อมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 16
ตารางมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นสาระการเรียนรู้/องค์ความรู้/ทักษะ/กิจกรรมสำคัญ 17
ตารางวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายวิชา ว 40285 สิ่งแวดล้อมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 20


คำนำ

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้มีคำสั่งให้ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
ซึ่งเป็นหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามมาตรา 27 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แล้วนั้น และประกาศใช้ในปีการศึกษา 2546 เป็นต้นมา โดยกำหนดให้สถานศึกษาได้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา โดยยึดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการเป็นแกนกลางในสัดส่วน 70 เปอเซ็นต์ โดยยืดหยุ่นตามธรรมชาติของสาระการเรียนรู้ อีก 30 เปอร์เซ็นต์ให้สถานศึกษาเป็นผู้จัดทำขึ้นเองซึ่งเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามมาตรา 27 วรรคสอง
ทางกลุ่มสาระการะการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จึงได้จัดประชุมเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริบทของชุมชนเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น จากการประชุมของคณะครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ได้ข้อสรุปว่า ทางกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ควรจัดทำหลักสูตร
ในส่วนนี้โดยใช้ฐานทรัพยากรของชุมชนเป็นหลัก โดยใช้พื้นที่ป่าพรุคันธุลีซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญ และกำลังอยู่ในขั้นวิกฤติมาใช้จัดทำเป็นหลักสูตร ข้าพเจ้าจึงได้จัดทำเป็นรายวิชาสาระเพิ่มเติม เป็นหลักสูตรสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษา เรื่อง ป่าพรุคันธุลี รายวิชา ว 40285
ขอขอบพระคุณคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ผู้ปกครอง นักเรียน ฝ่ายบริหาร คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ที่ได้ให้แนวคิดข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ทำให้หลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษา เรื่อง ป่าพรุคันธุลีสำเร็จลุล่วงด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่ง ว่าคงเป็นประโยชน์ในการจัดการศึกษาต่อไป


สุจินต์ สุทธิวรางกูล
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

โพสต์โดย นายสุจินต์ สุทธิวรางกุล : [24 ก.พ. 2553]
อ่าน [3471] ไอพี : 192.168.212.201
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม