ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาแบบฝึกการคัดลายมือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาแบบฝึกการคัดลายมือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ผู้พัฒนา : วรรณา คำภู่ ครูวิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนวัดท่าตะเคียน
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

บทคัดย่อ

แบบฝึกการคัดลายมือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาแบบฝึกการคัดลายมือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและภายหลังเรียน โดยใช้แบบฝึกการคัดลายมือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกการคัดลายมือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

วิธีดำเนินการพัฒนา

กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการพัฒนาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดท่าทอง ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550 จำนวน 42 คนได้ใช้การสุ่มแบบเจาะจง (Purposive sampling) สำหรับทดลองเบื้องต้นและหาประสิทธิภาพของแบบฝึก คือ
1. กลุ่มทดลอง
กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการทดลองหาประสิทธิภาพของแบบฝึกการคัดลายมือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2550 โรงเรียน
วัดท่าทอง จำนวน 12 คน โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ การทดลองแบบหนึ่งต่อหนึ่ง จำนวน 3 คน และการทดลองแบบกลุ่มเล็ก จำนวน 9 คน
2. กลุ่มหาประสิทธิภาพ
กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้หาประสิทธิภาพของแบบฝึกการคัดลายมือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนวัดท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 30 คน

3. กลุ่มเผยแพร่ผลงาน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเผยแพร่ผลงานในครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1 จำนวน 5 โรง ได้แก่ โรงเรียนชุมชน 1 วัดสะกัดน้ำมัน โรงเรียนบ้านกร่าง (พระขาวชัยสิทธิ์) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 8 (บ้านมะขามสูง) โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย และโรงเรียนสะพาน 3 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 100 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา
1. แบบฝึกการคัดลายมือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 8 กิจกรรม
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (แบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน) เป็นแบบทดสอบลายมือของนักเรียน จำนวน 4 ตอน
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้พัฒนาได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยการนำแบบฝึกการคัดลายมือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ไปใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดท่าตะเคียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 ที่ผู้พัฒนารับผิดชอบสอนประจำชั้น จำนวน 11 คน โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ ใช้เวลาในการสอนทั้งสิ้น 8 สัปดาห์ๆ ละ 2 ชั่วโมง รวม 16 ชั่วโมง จากนั้นจึงดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) เรียนตามเนื้อหาและขั้นตอนของกิจกรรมและแบบฝึกการคัดลายมือ เก็บคะแนนย่อยจากการทำแบบฝึกในแต่ละแบบฝึก ซึ่งเป็นคะแนนระหว่าง โดยเก็บคะแนนจากแบบฝึกทั้งหมด 45 แบบฝึก แล้วนำคะแนนที่ได้มาหาประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) และให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน (Post - test) หรือทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แล้วนำคะแนนจากการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาหาประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ E1 / E2 = 80 /80 แล้วนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ตามวิธีการทางสถิติ

สรุปผลการพัฒนา
1. การพัฒนาแบบฝึกการคัดลายมือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพของบทเรียนอยู่ในระดับดี (X = 4.14) และแบบฝึกการคัดลายมือมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 80.66/82.13 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80
2. ผลการใช้แบบฝึกการคัดลายมือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พบว่า
2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังจากเรียนด้วยแบบฝึกการคัดลายมือ กลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของกลุ่มตัวอย่าง สูงกว่า ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่1 ที่เรียนด้วยแบบฝึกการคัดลายมือที่ผู้รายงานพัฒนาขึ้นสูงกว่าก่อนเรียน
2.2 ผลการการทดลองเพื่อเผยแพร่การใช้แบบฝึกการคัดลายมือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กับนักเรียน 100 คน พบว่า นักเรียนกลุ่มเผยแพร่ผลงานทำแบบทดสอบก่อนเรียนได้ร้อยละ 41.04 ทำคะแนนทดสอบย่อยระหว่างเรียนได้ร้อยละ 80.64 ทำคะแนนทดสอบหลังเรียนได้ ร้อยละ 80.76 หรือแบบฝึกการคัดลายมือมีประสิทธิภาพ 80.64 / 80.76 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้
3. ผลการประเมินความคิดเห็นของนักเรียนโดยใช้แบบฝึกการคัดลายมือ กลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พบว่า ความคิดเห็นนักเรียนที่มีต่อ
แบบฝึกการคัดลายมือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ที่ผู้พัฒนาได้สร้างขึ้นโดยรวมอยู่ในระดับดี และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี ยกเว้นข้อ 6 นักเรียนพึงพอใจการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแบบฝึก และข้อ 8 แบบฝึกมีความยืดหยุ่น สนองการเรียนรู้ และการทำงานเป็นกลุ่มตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ อยู่ในระดับดีมาก

โพสต์โดย วรรณา คำภู่ : [7 พ.ย. 2551]
อ่าน [7649] ไอพี : 202.28.21.4
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม