ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย เรื่อง สารอาหาร

บทคัดย่อ

หัวข้อวิจัย การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย เรื่อง สารอาหาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ผู้วิจัย นายเดชมณี เนาวโรจน์
ปีที่ทำการวิจัยเสร็จ พ.ศ 2551
วุฒิการศึกษาสูงสุด ค.บ เอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป


การจัดการเรียนการสอนบนเครือข่ายเป็นเทคโนโลยีสำคัญที่มีบทบาทต่อการจัดการศึกในสถานศึกษาในปัจจุบันเพราะเป็นการนำเสนอข้อมูลสารสนเทศในลักษณะสื่อหลายมิติที่มีประสิทธิภาพมาก ดังนั้น การศึกษาครั้งนี้ มีความมุ่งหมาย 4 ประการคือ เพื่อพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย รายวิชาสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องสารอาหาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนบนเครือข่าย รายวิชาสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สารอาหาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนบนเครือข่าย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร จังหวัดยโสธร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 จำนวน 33 คน โดยกลุ่มตัวอย่าง ในการศึกษาค้นคว้าได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งได้กลุ่มทดลองจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Sampling) ซึ่งแบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มทดลอง โดยจัดเรียงคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากมากไปหาน้อย โดยคละนักเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ประกอบด้วย บทเรียนบนเครือข่าย เรื่อง สารอาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 5 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนรู้จากบทเรียนบนเครือข่าย เรื่อง สารอาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีค่าความยาก (P) อยู่ระหว่าง 0.42 ถึง 0.72 ค่าอำนาจจำแนก (B) อยู่ระหว่าง 0.50 ถึง 0.96 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.92 แบบสอบถามความพึงพอใจที่ผู้เรียนมีต่อบทเรียนบนเครือข่าย เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 15 ข้อ ค่าอำนาจจำแนกรายข้อ ( rxy) มีค่าตั้งแต่ 0.61 ถึง 0.80 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.92 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า
1. บทเรียนบนเครือข่าย เรื่อง สารอาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผู้ศึกษาค้นคว้าสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ ได้เท่ากับ 90.45 / 86.05 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้
2. บทเรียนบนเครือข่าย เรื่อง สารอาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สร้างขึ้น มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.81 แสดงให้เห็นว่า บทเรียน บนเครือข่ายนี้ ทำให้ผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 81
3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่าย เรื่อง สารอาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยรวมอยู่ในระดับ มาก

การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ทำให้ได้บทเรียนบนเครือข่าย เรื่อง สารอาหาร
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีประสิทธิภาพ สามารถนำไปใช้สอนให้ผู้เรียนบรรลุผลตามจุดมุ่งหมาย


กิตติกรรมประกาศ

รายงานการวิจัยในชั้นเรียนฉบับนี้สำเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความกรุณาและความช่วยเหลืออย่างสูงยิ่ง จากนายเสนอเกียรติ พราวศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร จังหวัดยโสธร และนายเชิดชัย สิงห์คิบุตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร จังหวัดยโสธร
ขอขอบคุณครูสลับ นุตะไว ครูสุชาดา กิจเกียรติ์ ครูดนุภัคน์ เชาว์ศรีกุล ครูคำพูล วงค์อนันต์ ครูสายสุนีย์ ประการแก้ว ครูศราวุธ โชติสุวรรณ และครูจตุพล ไกรยบุตร ที่กรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญพิจารณาตรวจสอบเครื่องมือและสื่อการสอนในการศึกษาครั้งนี้
ขอขอบคุณ ครูศราวุธ โชติสุวรรณ ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ทุกท่านที่ให้คำปรึกษา ชี้แนะ ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ทำการทดลอง และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2551 ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองในครั้งนี้
ความดีทั้งหลายที่เกิดจากงานวิจัยฉบับนี้ผู้วิจัยขอบูชาทดแทนพระคุณของคุณพ่อบุญเรือง
และคุณแม่ดวงปลี เนาวโรจน์ ที่อบรม สั่งสอน ตลอดจนครูอาจารย์ทุกท่านที่ทำให้ผู้วิจัยประสบความสำเร็จในการศึกษาครั้งนี้

โพสต์โดย ครูเดช : [4 พ.ย. 2551]
อ่าน [1694] ไอพี : 118.175.76.48
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม